Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép cộng

PHÉP CỘNGa) 8352 + 1026 = ?
b) 7859 + 1728 = ?


8352
1026
9378

7859
1728
9587


Chương II: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ
TỰ NHIÊN, HÌNH HỌCa) 48352 + 21026 = ?
-Bµi to¸n yªu cÇu
g× ?
- H·y nªu c¸ch
thùc hiÖn phÐp
céng ?


-Bài toán yêu cầu thực hiện phép cộng.

-Chúng ta thực hiện 2 bớc:
Bớc 1: Đặt tính.
Bớc 2: Tính.

Đặt
tính:
Tính:
Viết
hạngthứ
này
ới số
hạng
kiatrái.
sao
Cộngsốtheo
tựdtừ
phải
sang
cho các chữ số cùng một hàng viết thẳng cột
với nhau,
viết
"+thực
và hiện
kẻ gạch
ngang.
Hãy nêu
kết quả
vàdấu
cách
phép


tính.


Céng theo
thø tù tõ ph¶i
48352 + 21026 = 69378sang48352
tr¸i:

21026
69378


236273 +
463211 = ?
b) 327859 +
581728 = ?
a)

H·y tÝnh vµ
nªu sù kh¸c
biÖt gi÷a 2
phÐp tÝnh
trªn ?


Khi
céng
phÐp
céng
cã nhí
cÇn
§©y lµ phÐp
5
céng
2
b»ng
Khi
céng
phÐp
céng

nhí
8 céng 7 b»ng 15,
nhí
sangub»ng
hµngbªn
c¹nh
7,thªm
8
céng
viÕt
5 nhí1l1
. ý ®iÒu g×?
cÇn
viÕt 8.
kh«ng nhí.

236273
463211
7
céng 1 b»ng 8,

367859
541728

thªm
9, 4 909587
6
99418b»ng
4
6 céng
viÕt 9.

b»ng
10,
3 céng
5 b»ng
9 céng
8 1
8, thªm
10
b»ng
viÕt
nhí
§©y lµ phÐp céng
9,b»ng
viÕt 917,
viÕt 7 nhí 1

cã nhí.


Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh
a) 4682 + 2305 = ?

b) 2968 + 6524 = ?

5247 + 2741 = ?

3917 + 5267 = ?

4682

5247

2968

3917

2305

2741

6524

5267

6987

7988

9492

9184


Bµi 2: TÝnh

a)4685 + 2347
=?
57696 + 814 =
?

b) 186954 +
247436= ?
793575 + 6425
=?


Bài 3
Một huyện trồng đợc 325 164 cây lâý gỗ
và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng
đợc tất cả bao nhiêu cây ?
Bài giải:

Số cây huyện đó trồng đ
ợc
là:
325 164 + 60 830 = 385 994
( cây )

Đáp số : 385 994
cây


Bµi vÒ nhµ

Bài 2 dòng 2; Bài 4 (trang 39)

a) x – 363 = 975

b) 207 + x = 815
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×