Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có ba chữ số

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4
NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ


Bài cũ :
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

45 x 11 = ?

11 x 48 = ?

45 x 11 = 495

11 x 48 = 528

 Học sinh nhận xét
 Giáo viên nhận xét, khen thưởngBài mới :

Nhân số có ba chữ số

a) Hoạt động 1 :
Giới thiệu cách nhân với số có ba chữ số
Tìm cách tính :
164 x 123 = ?
164 x 123 = 164 x ( 100 + 20 + 3 )
= 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3
= 16400 + 3280 + 492
= 20.172
Nhận xét


b) Hoạt động 2 :
Giới thiệu cách đặt tính rồi tính
164 x 23 = ?
164
x
23
492
328
3.772

164 x 123 = ?
164
x 123
492
328
164

Tích riêng thứ nhất
Tích riêng thứ hai
Tích riêng thứ ba

20.172

 Học sinh thảo luận nhóm, nêu cách tính, nhận xét
 Giáo viên nhận xét, nhấn mạnh :


- Tích riêng thứ hai lùi sang trái một cột so với tích riêng thứ nhất
- Tích riêng thứ ba lùi sang trái hai cột so với tích riêng thứ nhất


c) Hoạt động 3 :

Thực hành

- Bài 1 : Đặt tính rồi tính
- Yêu cầu học sinh làm bảng con, nêu cách tính, sửa bài
- Nhận xét
a) 248 x 321 = ?
248
x 321
248
496
744
79608

b) 1163 x 125 = ?
1163
125
5815
2326
1163
145375
x

c) 3124 x 213 = ?
3124
x 213
9372
3124
6248
665412


- Bài 2 : Viết giá trị của biểu
thức vào ô trống

 Yêu cầu làm vào phiếu học tập theo
nhóm đôi
 Nhận xét, sửa bài

 Yêu cầu nêu cách tính khác ( Nhanh, gọn hơn

a
b
axb

262
130
34060

262
131
34322

263
131
34453


- Bài 3 : Đố vui toán học

 Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m
 Yêu cầu học sinh suy nghĩ tìm ra đáp án của câu đố
 Học sinh giải vào phiếu
 Học sinh trình bày :

Giải
Diện tích của mảnh vườn hình vuông là :
125 x 125 = 15.625 (m2)
Đáp số 15.625 (m2)
 Nhận xét


Cng c :
Trũ chi Thi tip sc

Nờu cỏch chi
Yờu cu hai i i din bc thm mt trong hai phộp tớnh

T chc cho hc sinh chi
Nhn xột, tuyờn dng

Baùn ủaừ hoaứn thaứnh
xuaỏt saộc !Nờu li tờn bi hc, cỏch nhõn vi s cú ba ch s


Dặn dò :
Nhận xét tiết học :

Dặn về nhà làm lại bài 1 / trang 73.

Chuẩn bị : Nhân với số có ba chữ số
(tiếp theo)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×