Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với 10,100,1000.. Chia cho 10,100,1000


Môn: Toán
Kiểm tra bài cũ:
1)

3x5=5x 3
2138 x 9 = 9 X 2138

2)

23109 x 8 = 184872
9 x 1427 = 1427 x 9 = 12843


Môn: Toán
Nhân với 10, 100, 1000,…
Chia cho 10, 100, 1000,…

1. a) 35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350

Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc
viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.
27 x 10 =

270

352 x 10 =

3520

65 x 10 =

650

4289 x 10 = 42890


Môn: Toán
Nhân với 10, 100, 1000,…
Chia cho 10, 100, 1000,…
1. a)

35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.

b) Ngược lại, từ

Ta có:

35 x 10 = 350
350 : 10 = 35

Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt
đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.Môn: Toán
Nhân với 10, 100, 1000,…
Chia cho 10, 100, 1000,…
1. a)

35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350

Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.
b)

Ngược lại, từ
35 x 10 = 350
Ta có:
350 : 10 = 35
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

920 : 10 = 92

750 : 10 = 75

3520 : 10 = 352

24680 : 10 = 2468


Môn: Toán
Nhân với 10, 100, 1000,…
1. a)

Chia cho 10, 100, 1000,…

35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.
b) Ngược lại, từ
35 x 10 = 350
Ta có:
350 : 10 = 35
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

2. Tương tự ta có:
a) 35 x 100 = 100 x 35
35 chục x 35
3500 : 100 = 10
= 350 chục = 3500
35 x 100 = 3500


Môn: Toán
Nhân với 10, 100, 1000,…
Chia cho 10, 100, 1000,…

1. a)

35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.
b) Ngược lại, từ
35 x 10 = 350
Ta có:
350 : 10 = 35
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

2. Tương tự ta có:
a)

35 x 100 = 3500
3500 : 100 =

35

b) 35 x 1000 = 1000 x 35
10 trăm x 35
35000 : 1000 = 35
= 350 trăm = 35000
35 x 100 = 3500


Môn: Toán
Nhân với 10, 100, 1000,…
Chia cho 10, 100, 1000,…

1. a) Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.
b) Ngược lại, từ
35 x 10 = 350
Ta có:
350 : 10 = 35
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.
2. Tương tự ta có:
b)
a)
35 x 100 = 3500
35 x 100 = 3500
3500 : 100 =

35

3. Nhận xét chung:

35000 : 1000 = 35

* Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc
viết thêm một, hai, ba,… chữ số 0 vào bên phải số đó.
* Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10,
100, 1000,... Ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,… chữ số
0 ở bên phải số đó.


Môn: Toán
Nhân với 10, 100, 1000,…
Chia cho 10, 100, 1000,…
1 Tính nhẩm:
a) 18 x 10

180

82 x 100 = 8200

256 x 1000 = 256000

18 x 100 = 1800

75 x 1000 = 75000

302 x 10

18 x 1000 = 18000

19 x 10

400 x 100 = 40000

b) 9000 : 10

=

= 900

9000 : 100 = 90
9000 : 1000 =

9

=

180

6800 : 100 = 68
420 : 10

= 42
2000 : 1000 = 2

=

20020 : 10

3020

= 2002

200200 : 100 = 2002
2002000 : 1000 = 2002


Môn: Toán
Nhân với 10, 100, 1000,…
Chia cho 10, 100, 1000,…
2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
300kg = …
3 tạ
Cách làm:
Ta có : 100kg = 1 tạ
Nhẩm : 300:100 = 3
Vậy : 300kg = 3 tạ

70kg =
800kg =
300 tạ =
120 tạ =
5000kg =
4000g =


7 yến

8 tạ
30
… tấn
12
… tấn

5 tấn

4 kg


1
2
3
4
5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×