Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Toán 4: Chia cho số có
hai chữ số


Toán
1. Đặt tính rồi tính :
4500 : 500

27000 : 300

5000 : 500


Toán

882 : 21 = ?
882
84
42

42
0

21
42

Chia theo thứ tự từ trái sang phải :
* 88 chia 21 được 4 viết 4;
4 nhân 1 bằng 4, viết 4;
4 nhân 2 bằng 8, viêt 8;
88 trừ 84 bằng 4, viết 4
*Hạ 2, được 42; 42 chia 21 được 2, viết 2;

882 : 21 = 42

2 nhân 1 bằng 2, viết 2;
2 nhân 2 bằng 4, viết 4;
42 trừ 42 bằng 0, viết 0


Toán

769 : 24 = ?
769
72
49
48
1

24
32

Chia theo thứ tự từ trái sang phải :
* 76 chia 24 được 3 viết 3;
3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1;
3 nhân 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7,viêt 7;
76 trừ 72 bằng 4, viết 4

*Hạ 9, được 49; 49 chia 24 được 2, viết 2;
2 nhân 4 bằng 8, viết 8;


769 : 24 = 32(dư 1)
2 nhân 2 bằng 4, viết 4;
49 trừ 48 bằng 1, viết 1


Toán
Bc

Bài 1/ 81: Đặt tính rồi tính :
288 : 24 =
288
24
24
12
48
48
0

740 : 45 =
740
45
45
16
290
270
20


Toán
Bc

Bài 1/ 81: Đặt tính rồi tính :
469 : 67
469
67
469 7
0

397 : 56 =
397
392
5

56
7


Toán

Vở
Bài 2/ 81: Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học.
Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ?
Tóm tắt :

Giải:

15 phòng: 240 bộ

Số bộ bàn ghế của mỗi phòng học có là:

1 phòng: … bộ?

240 : 15 = 16 (bộ)
Đáp số : 16 bộ


Toán
Phiếu

Bài 3/ 81: Tìm x
a) x +34 = 714
x
= 714 : 34
x

= 21

b) 846 : x = 18
x = 846 : 18
x = 47


Toán

882 : 21 = ?

769 : 24 = ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×