Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số bằng nhau


a. Có hai băng giấy như nhau
Chia băng giấy thứ nhất thành 4
phần bằng nhau và tô màu 3
3
phần tức là tô màu băng giấy
4
c

3
4

Chia băng giấy thứ hai thành 8
phần bằng nhau và tô màu 6
phần tức là tô màu

6
băng
giấy
8


3
Ta thấy băng giấy bằng
4

6
băng giấy như vậy
8

6
8

3
6

4
8


B. NHẬN XÉT :

3 3x 2 6
6 6:2 3

 vµ 

4 4x2 8
8 8: 2 4

Từ nhận xét này, có thể nêu tính chất cơ bản của phân
số như sau:
 Nếu nhân cả Tử số và mẫu số của một phân số với cùng một
số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
 Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho
một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng
phân số đã cho.BÀI SỐ 1 - A)


2 =
5

4x2
4
=
=
7x2
7

=

3 =3x
=
8 8x 4
15

15 :
=
35 :
35

=

6 = 6:

3

15

15:

48

48 : 8

16

=

16:

=

=

2
5


BÀI SỐ 1 - B)

2
3
56
32

=

=

18
60

6

3
4

4

=

=

3

16


BÀI SỐ 1
BÀI GIẢI - A

6
2x3
2
=
=
5x3
5
15
4
7

=

4x2
7x2

=

8
14


BÀI SỐ 1
BÀI GIẢI - A

3
8

=

3x 4
8x 4

=
6

12
32

2
3
=
=
15: 3
5
15
6:


BÀI SỐ 1
BÀI GIẢI - A

15

=

35
48

16

=

15 : 5
35 : 5
48 : 8

16: 8

=

=

3
7

16
2


BÀI SỐ 1
BÀI GIẢI - B

2
3
56
32

=

=

4

18

6

60
7

3

4

4

=

=

3
10

12
16


Bài số 2 : Tính và so sánh kết quả :
a)18 : 3 và ( 18 x 4 ) : ( 3 x 4 ) ;
b) 81 : 9 và ( 81 : 3 ) : ( 9 : 3 ).
Nhận xét : Nếu nhân (hoặc chia ) số bị chia và số chia với ( cho ) cùng một số tự
nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi

A,
18
3

= 6

18 x 4
3x4

=

72
12

= 6

18
3

=

18 x 4
3x4

B,
81
9

= 9

81 : 3
9:3

=

27
3

= 9

81
9

=

81 : 3
9:3


Viết số thích hợp vào ô trống :

50
5

=

10

=

3

1

3
5

30

=

6
10

=

9

15

=

12
20
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×