Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số bằng nhau


Toán:

Phân số bằng nhau

a) Có hai băng giấy như nhau.
-Chia băng giấy thứ nhất thành bốn phần bằng nhau
và tô màu 3 phần, tức là tô màu 3 băng giấy.
4

-Chia băng giấy thứ hai thành tám phần bằng nhau
và tô màu 6 phần, tức là tô màu 6 băng giấy.
Ta thấy: 3 băng giấy bằng
4

4

8

6b¨ng giấy
8


3
6
Như vậy:
=
4
8
3
3× 2 6
b)Nhận xét:
=
=

4× 2 8

3
46
8

6 6:2 3
=
=
8 8:2 4

*Tính chất cơ bản của phân số:
*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì
được một phân số bằng phân số đã cho.
*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0
thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.


Toán:

Phân số bằng nhau

6 6:2 3


3 3× 2 6
=
=
Nhận xét:
=
=

4 4× 2 8
8 8:2 4

*Tính chất cơ bản của phân số:
*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì
được một phân số bằng phân số đã cho.
*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0
thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Bài1. Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm:
4 4× 2 8
3 3 × 4 12
a) 2 2 × 3 6

5

=

5× 3

=

15

6 6: 3
2
=
=
15 15 : 3
5
b)

4
2
=
3
6

7

=

7×2

15 15 : 5
=
35 35 : 5

18 3
=
60 10

=

8

14

=

3
7

7
56
=
32
4

=

8× 4

=

32

6
48 48 : 8
=
=
16 16 : 8 2
12
3
=
4 16


Toán:

3 3× 2 6
Nhận xét:
=
=
4 4× 2 8

Phân số bằng nhau


*Tính chất cơ bản của phân số:

6 6:2 3
=
=
8 8:2 4

*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì
được một phân số bằng phân số đã cho.
*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0
thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Bài 2. Tớnh roài so saựnh keỏt quaỷ.
a) 18 : 3 vaứ (18 x 4) : (3 x 4)

b) 81 : 9 vaứ (81 : 3 ) : (9 : 3)

*Tính: 18 : 3 = ……………………

*Tính: 81 : 9 = ……………………

(18 x 4) : (3 x 4)
=…………………….

(81 : 3) : (9 : 3)
=………………………..

*So sánh: 18: 3 ………. (18 x 4) : (3 x 4)*So sánh: 81 : 9 ………. (81 : 3) : (9 : 3)


Toán:
Phân số bằng nhau

3 3× 2 6
Nhận xét:
=
=
4 4× 2 8*Tính chất cơ bản của phân số:

6 6:2 3
=
=
8 8:2 4

*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với nhiên khác 0 thì được một
phân số bằng phân số đã cho .
*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0
thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Bài 2. Tớnh roài so saựnh keỏt quaỷ.
a) 18 : 3 vaứ (18 x 4) : (3 x 4)
*Tính: 18 : 3 = 6
(18 x 4) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

b) 81 : 9 vaứ (81 : 3 ) : (9 : 3)
*Tính: 81 : 9 = 9
(81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

*So sánh: 18: 3 = (18 x 4) : (3 x 4) = 6
*So sánh: 81 : 9 = (81 : 3) : (9 : 3) = 6
*Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với (cho) cùng một số tự nhiên
khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi.


Toán:

Phân số bằng nhau
Nhận xét:

3 3× 2 6
6 6:2 3
=
= và
=
=
4 4× 2 8
8 8:2 4

*Tính chất cơ bản của phân số:
*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì
được một phân số bằng phân số đã cho.
*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0
thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Bài 3. Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo ô trống:
a)

2

50 10
= =
75 15 3

b)

3 6 9 12
= = =
5 10 15 20


Toán:

Phân số bằng nhau.

6 6:2 3
3 3× 2 6
=
=
Nhận xét:
=
=

4 4× 2 8
8 8:2 4

*Tính chất cơ bản của phân số:
*Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì
được một phân số bằng phân số đã cho.
*Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0
thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Bài1. Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm:
4 4× 2 8
3 3 × 4 12
a) 2 2 × 3 6

5

=

5× 3

=

15

6 6: 3
2
=
=
15 15 : 3
5
b)

4
2
=
3
6

7

=

7×2

15 15 : 5
=
35 35 : 5

18 3
=
60 10

=

8

14

=

3
7

7
56
=
32
4

=

8× 4

=

32

6
48 48 : 8
=
=
16 16 : 8 2
12
3
=
4 16


Giờ học kết thúc
Kính chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ
CHÚC
C¸C
EM

HỌC
HỌC

I
á
I
I
G
á
I
G

CHĂM
NGOANTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×