Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 8: Viết số tự nhiên trong hệ thập phânVIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN

• 10 đơn vị = 1 chục
• 10 chục = 1 trăm
• 10 trăm = 1 nghìn

Vậy
Vậycứ
cứ 10
10 đơn
đơn vị
vị ởở 11 hàng
hàng thì tạo thành
mấy
đơn
ở hàng
trên
liên
tiếp

nó?
1 đơn
vị vị
ở hàng
trên
liên
tiếp
liền
nó.
* Chính vì thế ta gọi đây là hệ thập phân


2. Cách viết số trong hệ thập phân
Hệ thập phân có bao nhiêu chữ số, đó là
những số nào?
-Có 10 chữ số, đó là các số:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Vậy có thể nói giá trị của mỗi số phụ
thuộc vào vị trí của nó trong số đó


Bài 1 :Viết theo mẫu
Đọc số
Tám mươi nghìn bảy trăm
mười hai
Năm nghìn tám trăm sáu
mươi tư
Hai nghìn không trăm
hai mươi
Năm mươi lăm nghìn năm
trăm
Chín triệu năm trăm linh
chín

Viết số

Số gồm có

80 7128 chục nghìn 7 trăm
1 chục 2 đơn vị

5864

5 nghìn 8 trăm 6
chục 4 đơn vị

2020
55 500
9 000 509

2 nghìn 0 trăm 2
chục 0 đ. Vị
5 chục nghìn 5
nghìn 5 trăm
9 triệu 5 trăm 9 đơn
vị


2, Viết số sau thành tổng ( theo mẫu)
387

873

4738

10837

• Mẫu : 387 = 300 + 80 + 7
• 873 = 800 + 70 + 3
• 4738 = 4000 + 700 + 30 + 8
• 10 837 = 10 000 + 800 + 30 + 7


3, Ghi giá trị chữ số 5 trong mỗi số
ở bảng sau ( theo mẫu)
Số

45 57 561 5824 5 842 769

Giá trị
5
50
500
5000
5
000
000
chữ số 5


Daën doø:
-Bài sau :So sánh và xếp
thứ tự các số tự nhiênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×