Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM NGHICho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và
A
B
góc đỉnh D là các góc vuông.
a) Hãy nêu từng cặp cạnh
vuông góc với nhau.

D

b) Hãy nêu từng cặp cạnh cắt nhau
mà không vuông góc với nhau.

C


Giới thiệu bài mới


Hai đường thẳng song song


Toán:

10
9876543210

Hai đường thẳng song song
A

B

D

C


Toán:

Hai đường thẳng song song
A

B

D

C


A

B

D

C

Hai đường thẳng song song với
nhau không bao giờ cắt nhau.
Toán:

Hai đường thẳng song song

Bài 1:

a)Cho hình chữ nhật ABCD, AB và
CD là một cặp cạnh song song
với nhau. Hãy nêu tên từng cặp
cạnh song song với nhau có
trong hình chữ nhật đó.
b)Nêu tên từng cặp cạnh song
song với nhau có trong hình
vuông MNPQ.

A

B

D

C

M

N

Q

P


Toán:

Hai đường thẳng song song

a)Cho hình chữ nhật ABCD,
a)Cạnh
AB
song
song
với
AB và CD là một cặp cạnh
cạnhsong
DC; cạnh
AD song
song
với nhau.
Hãy
nêu
tênvới
từng
cặp BC
cạnh song
song
cạnh
song với nhau có trong hình
chữ nhật đó.

A

B

D

C


b)Nêu
từng
cạnh
b) Cạnhtên
MN
songcặp
song
với song
cạnh
song
với
nhau

trong
hình
QP
vuông MNPQ.

Cạnh MQ song song với
cạnh NP.

M

N

Q

P


Toán:

Hai đường thẳng song song

Bài 2:

A

Trong hình bên, cho biết các hình tứ
giác ABEG, ACDG, BCDE đều là G
hình chữ nhật. Cạnh BE song song
với những cạnh nào ?
Cạnh BE song song với cạnh AG và
CD.

B C

E

D


TRÒ CHƠI : THI TÌM
NHANH

Chia thành hai đội : Đội A và
đội B. Tìm các cặp cạnh song
song với nhau


E
M

Q

N

P

D

G

I

H

MN song song với PQ
DI song song với GH.


Củng cố,dặn dò

Hai đường thẳng song song với nhau
không bao giờ cắt nhau.


Toán: Hai đường thẳng song song
A

B

D

C

Hai đường thẳng song song với
nhau không bao giờ cắt nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×