Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song

BÀI DẠY: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG
SONG


Kiểm tra bài cũ
1. Cho hình chữ nhật ABCD. Hãy chỉ ra các cặp
cạnh vuông góc với nhau
B
A
D
2. Hai đường thẳng vuông góc
với nhau tạo thành mấy góc
vuông?

C
2
3

1
4Toán:
Hai đường thẳng song song

A

B

D

C

Haiđường
đườngthẳng
thẳngAB
ADvàvàCD
BClàlàhai
haiđường
đường
Hai
thẳngsong
songsong
songvới
vớinhau.
nhau.
thẳng


Toán:
Hai đường thẳng song song
A

D

B

C

Hai đường thẳng song song là hai đường
thẳng không bao giờ cắt nhau.
Toán:
Hai đường thẳng song song
Hãy so sánh hai đường thẳng song song
khác với hai đường thẳng vuông góc ở
điểm nào?
Hai đường thẳng
vuông góc cắt nhau
tạo thành 4 góc
vuông

Hai đường thẳng
song song với nhau
không bao giờ cắt
nhau


Toán:
Hai đường thẳng song song

A

C

B

D


Toán:
Hai đường thẳng song song

Bài 1:
a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và CD là một cặp cạnh
song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song
với nhau trong hình chữ nhật đó.

A

B

D

C

Ngoài cặp cạnh AB song song với CD còn có cặp cạnh
AD song song với BC.


Bài 1:

Toán:
Hai đường thẳng song song

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong
hình vuông MNPQ.

M

N

Q

P

Hình vuông MNPQ có cạnh MN song song với cạnh QP,
cạnh MQ song song với cạnh NP.


Toán:
Hai đường thẳng song song

Bài 2:
A

Trong hình bên, cho biết
các hình tứ giác ABEG,
ACDG, BCDE đều là hình
chữ nhật. Cạnh BE song
G
song với những cạnh nào?

B

C

E

D


Toán:
Hai đường thẳng song song

Bài 3: Trong mỗi hình dưới đây:
a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau.
E
A

Q

N

P

D

G

I

H


Toán
Hai đường thẳng song song
• Kéo dài hai cạnh đối diện của hình chữ nhật ta
được hai đường thẳng song song với nhau.
• Hai đường thẳng song song với nhau không
bao giờ cắt nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×