Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Kiểm tra:
Chỉ ra các cặp cạnh vuông góc và các cặp
cạnh không vuông góc trong hình sau:
A
B
D
C
Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: Cạnh AB
và cạnh BC, cạnh BC với cạnh CD, cạnh CD với
cạnh AD
Các cặp cạnh không vuông góc với nhau là:
cạnh AB và cạnh CD, cạnh AD với cạnh BC


Toán
Hai đường thẳng song song
* Khái niệm
A


B

D

C

Nêu tên hình?


Toán
Hai đường thẳng song song
* Khái niệm
A

D

B

C


Toán
Hai đường thẳng song song
* Khái niệm
A

D

B

C

Kéo dài hai cạnh đối diện AD và BC còn lại ta
được hai đường thẳng như thế nào với nhau?


Toán
Hai đường thẳng song song
* Khái niệmĐường thẳng AB và CD; AD và BC là những
cặp đường thẳng như thế nào với nhau?
Vậy thế nào là hai đường thẳng song song?
A

D

B

C


Toán
Hai đường thẳng song song
* Khái niệm

- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng
không bao giờ cắt nhau.
Hãy thảo luận và quan sát đồ dùng học tập, lớp
học để tìm ra hai đường thẳng song song.


Toán
Hai đường thẳng song song
* Khái niệm

Hai cạnh đối diện cửa ra vào, hai cạnh đối diện
cửa sổ, hai cạnh của thước kẻ, hai cạnh đối diện
của bảng..v...v.. Mang hình ảnh của hai đường
thẳng song song.


Toán
Hai đường thẳng song song

Bài 1:
a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp
cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh
song song với nhau trong hình chữ nhật đó.
B
A

C
D
Ngoài cặp cạnh AB và DC song song với nhau, trong
và BC
song
vớinào
nhau.
hình chữCạnh
nhật AD
ABCD
cònsong
có cặp
cạnh
song song
với nhau nữa?


Bài 1:

Toán
Hai đường thẳng song song

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong
hình vuông MNPQ.

M

N

Q

P

Hình vuông MNPQ có cạnh MN song song với cạnh
QP, cạnh MQ song song với cạnh NP.


Toán
Hai đường thẳng song song

Vậy trong mỗi hình
hình vuông
vuông hay
hay hình
hình chữ
chữ nhật
nhật có

mấycặp
hai
cặpcạnh
cạnhsong
songsong
songvới
vớinhau
nhau?
từng đôi một.


Toán
Hai đường thẳng song song
Bài 2:
A

Trong hình bên, cho biết
các hình tứ giác ABEG,
ACDG, BCDE đều là hình
chữ nhật. Cạnh BE song
G
song với những cạnh nào?

B

C

E

D

Bài toán cho biết điều gì? Yêu cầu ta phải làm gì?


A

B

C

G

E

D


Toán
Hai đường thẳng song song
Bài 3: Trong mỗi hình dưới đây:
Nêu tên cặp cạnh song song với nhau.
E
M

Q

N

P

D

G

I

H


Toán
Hai đường thẳng song song
M

N

D

E

G

P
H
I
Q
A. Cạnh MN song song với cạnh QP và cạnh MQ song
song với cạnh NP; cạnh DI song song với cạnh GH.
B. Cạnh MQ song song với cạnh NP; cạnh DI song song
với cạnh GH.
C. Cạnh MN song song với cạnh QP; cạnh DE song song
với cạnh IH.
D. Cạnh MN song song với cạnh QP; cạnh DI song song
B
C
D
với cạnh GH. A


Toán
Hai đường thẳng song song
SAI RỒI
LL

Cạnh MN song song với cạnh QP và cạnh MQ song song
với cạnh NP; cạnh DI song song với cạnh GH.


Toán
Hai đường thẳng song song

Cạnh MQ song song với cạnh NP; cạnh DI song song với
cạnh GH.
SAI RỒI
LL


Toán
Hai đường thẳng song song
Cạnh MN song song với cạnh QP; cạnh DE song song với
cạnh IH.

BẠN LÀM SAI XEM LẠI
LL


Toán
Hai đường thẳng song song

Cạnh MN song song với cạnh QP; cạnh DI song
song với cạnh GH.
HOAN HÔ BẠN LÀM ĐÚNG RỒI
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×