Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐÔNG HẢI
TRƯỜNG TH LONG ĐIỀN TIẾN A

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: TOÁN
LỚP 4
THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT,
HÌNH VUÔNG


Môn: Toán
Bài:
1. Kiểm tra bài cũ
Ta có thể làm như sau:
- Đặt một cạnh góc vuông trường
với đường thẳng CD

Bài tập: Vẽ đường thẳng AB đi
qua điểm M và vuông góc với điểm
CD cho trước (điểm M nằm trên
đường thẳng CD)


- Chuyển dịch êke trược theo đường
thẳng CD sao cho góc vuông của
êke gặp điểm M.

A

- Vẽ đường thẳng AB theo cạnh góc
vuông thứ hai của êke.
M
C

D
B

- Ta đã có đường thẳng AB đi
qua điểm M và vuông góc với
đường thảng CD


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật

A

2cm

2cm

D

Nêu đặc điểm của
hình chữ nhật


B

4cm

4cm

C

Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 4 cặp
cạnh vuông góc với nhau, có 2 cặp cạnh đối
diện song song và bằng nhau.


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật
Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm
- Ta có thể làm như sau:
+ Bước 1: Vẽ đoạn thẳng CD dài 4
cm

0

1

2

4cm

3

4

5

6

7


7

Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm
- Ta có thể làm như sau:

5

6

Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật

4

+ Bước 1: Vẽ đoạn thẳng CD dài 4
cm

3

+ Bước 2: Vẽ đường thẳng vuụng
gúc với DC. Trờn đường thẳng đú
lấy AD bằng 2 cm

0

1
2cm

2

A

D

C

4cm


7

Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
6

Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật

3

4

5

Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm

B

0

2cm

1
2cm

2

A

D

4cm

C

- Ta có thể làm như sau:
+ Bước 1: Vẽ đoạn thẳng CD dài 4
cm
+ Bước 2: Vẽ đường thẳng vuụng
gúc với DC. Trờn đường thẳng đú
lấy AD bằng 2 cm
+ Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại C. Trên đường thẳng
đó lấy CB bằng 2 cm


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật
Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm
- Ta có thể làm như sau:

A

B
1

2

3

4

D

5

2cm

2cm

0

4cm

C

+ Bước 1: Vẽ đoạn thẳng CD dài 4
cm
+ Bước 2: Vẽ đường thẳng vuụng
gúc với DC. Trờn đường thẳng đú
lấy AD bằng 2 cm
6

7

+ Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại C. Trên đường thẳng
đó lấy CB bằng 2 cm
+ Bước 4: nối AB lại:


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật
Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm

B

2cm

2cm

A

D

4cm

C

- Ta có thể làm như sau:
+ Bước 1: Vẽ đoạn thẳng CD dài 4
cm
+ Bước 2: Vẽ đường thẳng vuụng
gúc với DC. Trờn đường thẳng đú
lấy AD bằng 2 cm
+ Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại C. Trên đường thẳng
đó lấy CB bằng 2 cm
+ Bước 4: nối AB lại:
* Ta được hình chữ nhật ABCD


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật
B

2cm

A

D

4cm

C

Vẽ
Mấy
hình
lầnchữ
phải
nhật
đocạnh
độ
theo
dài
mấy
cạnh
bước?
của
hình
chữ nhật?
Mỗi
bước
vẽ
mấy
của
hình
chữ
nhật?
Mỗi
Bốn
Ba bước
lần
bước vẽ một cạnh


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 1: Vẽ hình chữ nhật
B

2cm

A

D

4cm

C

- Nội dung cần nhớ
Vẽ hình chữ nhật theo bốn
bước. Mỗi bước vẽ một cạnh
và dùng êke để kiểm tra góc
của hình.


5

Hoạt động 2: Thực hành vẽ hình chữ nhật:
Bài 1:
a/ Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm.
4

4

5

6

6

Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông

M
3

3

N
1

2

3

4

5

2

7

- Ta được hình chữ nhật
NMPQ, có chiều dài 5 cm,
chiều rộng 3 cm.

1

1
3cm

2

3

4

5

6
0

1

0

0

P

6

2

0

5cm

Q

7


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 2: Thực hành vẽ hình chữ nhật:
Bài 1:
a/ Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm.

3 cm

M

Q

5cm

+ Các bước vẽ:
N -Bước 1: Vẽ đoạn thẳng QP = 5
cm.
- Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông
góc với QP tại Q. trên đường
thẳng đó lấy QM = 3 cm.
- Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông
góc với QP tại P. Trên đường
thẳng đó lấy PN = 3 cm.
- Bước 4: Nối M và N.

P


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 2: Thực hành vẽ hình chữ nhật:
Bài 1:
a/ Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm.
b/ Tính chu vi hình chữ nhật đó.
N

3 cm

M

Q

Muốn tính chu vi hình chữ
nhật ta lấy chiều
dài cộng chiều
Bài giải
rộng
(cùng
đơn
vị đo)
rồi nhân
Chu
vi của
hình
MNPQ
là:
với 2 (5 + 3) x 2 = 16 (cm)
Đáp số= 16 cm.

5 cm

P


Thư giản


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 3: Vẽ hình vuông:


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 3: Vẽ hình vuông:

3 cm

A

D

M
3 cm

B
Đây là hình gi?
Hỡnh vuụng

C

Q

5 cm

N

Đây là hình gì?
Hỡnh chữ nhật

P

Hãy nêu đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hình chữ
nhật và hình vuông?
Khác nhau
Giống nhau:
Có 4 góc vuông; có 4 cặp cạnh
Các cạnh của hình vuông đều bằng
vuông góc với nhau; các cặp
nhau, các cạnh của hình chữ nhật
cạnh đối diện song song và
bằng nhau từng đôi một
bằng nhau

?


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 3: Vẽ hình vuông:

Nội dung cần nhớ:
Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau và
có bốn góc vuông.
Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt có
chiều dài bằng chiều rộng.


7

7

6

6

Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
5

Hoạt động 3: Vẽ hình vuông:
5

Vẽ hình vuông có cạnh bằng 3 cm.
4

4

Các bước vẽ hình vuông
3

3

3 cm
1

2

3

4

5

6

2

2

0

3 cm

0

0

1

1

3 cm

0

3 cm
1

2

3

4

5

6


7

Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 4: Thực hành vẽ hình vuông:
6

Bài 1:

5

a/ Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4 cm.

4

b/ Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.
4 cm
4

5

3

3

2

2

1

1

0

0

4 cm

6

7

Bài giải
a/ Chu vi của hình vuông là:
4 x 4 = 16 (cm)
b/ Diện tích của hình vuông là:
4 x 4 = 16 (cm2)


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 4: Thực hành vẽ hình vuông:
Bài 3: Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem

hai đường chéo AC và BD:
a/ Có vuông góc với nhau hay không;
b/ Có bằng nhau hay không.


Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Hoạt động 4: Thực hành vẽ hình vuông:
Bài 3: Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem

5 cm

0

5

5

2

4

3

5

4

1

3
4

7

5 cm

4
5

2

1

6

1

7

0

0

5 cm

2

3

2

6
5

3

3

6

Hai đường chéo bằng nhau

2

0

Hai đường chéo vuông góc với nhau.

4

7

1

1

b/ Có bằng nhau hay không.

6

6

7

7

hai đường chéo AC và BD:
a/ Có vuông góc với nhau hay không;

0

0

5 cm
1

2

3

4

5

6

7


Môn: Toán
Trò chơi
Hái hoa dâng chủ
2
1

3

4
5

Nêu sự giống nhau giữa hình chữ nhật
Hình chữ
nhật

4 góc vuông,

hình
vuông?
Hình
vuông
Hình
gọi
vuông

hình
còn
chữ
gọi
nhật
làcác
hình
đặc
gì?
biệt.
Nêu
đặc
điểm
của
hình
chữ
nhật?
Ta
dùng
êke
để
kiểm
tra
góc
vuông.

4
cặp
cạnh
vuông
góc
với
nhau,

cặp
Nêu
khác
nhau
giữa
hình
chữ
nhật


4Tasự
góc
vuông;
cóđể
4vuông
cặp
cạnh
vuông
góc
với2 nhau;
Các
cạnh
của
hình
đều
bằng
nhau,
làm
thế
nào
xác
định
được
góc
vuông?
song
song
và từng
bằngđôi
nhau
.
Hình
vuông?
các cạnh củacạnh
hìnhđối
chữdiện
nhật
bằng
nhau
một
các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau


Thứ ngày tháng năm 2012
Môn: Toán
Bài: Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Củng cố - Dặn dò:

Để vẽ được hình vuông hoặc hình chữ nhật bằng
ê ke có cạnh cho trước được chính xác, các em cần
lưu ý điều gì?
- Về nhà hoàn thành các bài tập vào vở.
+ Chú ý ước
lượng
vẽ để
định
- Chuẩn
bị hình
tiết Luyện
tậpxác
trang
55. vị trí vẽ hình
cho cân đối (vẽ cạnh thứ nhất ở vị trí nào)
+ Lần lượt vẽ từng cạnh của hình theo 4 bước.
+ Vẽ hai đường thẳng vuông góc bằng êke chính xác.
+ Đo độ dài các cạnh cẩn thận, chính xác.


TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×