Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật

BÀI GIẢNG

Thực hành vẽ HCN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập: Vẽ đường thẳng AB đi
qua điểm M và vuông góc với
đường thẳng CD cho trước
(điểm M nằm trên đường thẳng
CD).
A

M
C

D
B

Ta có thể làm như sau:
1- Đặt một cạnh góc vuông

của ờ ke trùng với đường
thẳng CD.
2- Chuyển dịch ê ke trượt
theo đường thẳng CD sao
cho cạnh góc vuông thứ hai
của ê ke gặp điểm M.
3- Vạch một đường thẳng
theo cạnh đú ta được
đường thẳng AB đi qua
điểm M và vuông góc với
đường thẳng CD.


A

B

4cm
2cm

2cm
4cm
D

C

Nêu đặc điểm của
hình chữ nhật.
Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 4 cặp cạnh
vuông góc với nhau, có hai cặp cạnh đối diện
song song và bằng nhau.


Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm.
TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU:

- Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.

0


1

2

4cm

3

4

5

6

7


Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm.
7

TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU:

3

4

5

6

- Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.
- Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy
đoạn thẳng DA = 2 cm.

0

1
2cm

2

A

D

C

4cm


Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm.

3

4

5

6

7

TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU:

- Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tạ
D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 2
cm
- Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tạ
C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB =
2cm.

B

0

2cm

1
2cm

2

A

- Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.

D

4cm

C


Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm; chiều rộng 2cm.
TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU:
- Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.
- Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy
đoạn thẳng DA = 2 cm

A

B
1

2

3

4

D

5

2cm

2cm

0

4cm

C

- Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy
đoạn thẳng CB = 2cm.
6
- Bước
4: Nối7 A với B ta được
hình chữ nhật ABCD.


Bài 1 (tr.54)
a. Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng QP = 5cm.

0

1

2

3

5cm

4

5

6

7


6

Bài 1 (tr.54)
a. Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.

5

TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU:

4

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng QP = 5cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với PQ tại Q. Trên đường thẳng đó
lấy đoạn thẳng QM = 3 cm.

0

1
3cm

2

3

M

Q

5cm

P


6

Bài 1 (tr.54)

a. Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
5

TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU:

4

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng QP = 5cm.

N

1
0

3 cm

3cm

2

3

M

P

5cm

Q

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với PQ tại Q. Trên đường thẳng đó
lấy đoạn thẳng QM = 3 cm.
Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông
góc với QP tại P. Trên đường
thẳng đó lấy đoạn thẳng
PN = 3 cm.


Bài 1 (tr.54)
a. Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng QP = 5cm.

N

M
2

3

P

4

5

3 cm

1

3cm

0

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với PQ tại Q. Trên đường thẳng đó
lấy đoạn thẳng QM = 3 cm.

5cm

Q

7
Bước6 3: Vẽ đường
thẳng vuông
góc với QP tại P. Trên đường
thẳng đó lấy đoạn thẳng
PN = 3 cm.

- Bước 4: Nối M với N ta được hình
chữ nhật MNPQ.


Bài 1 (tr.54)

3 cm

a. Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
b. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài giải
Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:
(5 + 3) x 2 = 16 (cm)
Đáp số: 16 cm
M
N

Q

5cm

P


Để vẽ được hình chữ nhật bằng ê ke có cạnh cho trước
được chính xác, em cần lưu ý:
- Chú ý các số đo của cạnh để ước lượng và xác
định vị trí vẽ hình cho cân đối trên vở (vẽ cạnh thứ
nhất ở vị trí nào)
- Lần lượt vẽ từng cạnh của hình theo 4 bước.
- Vẽ hai đường thẳng vuông góc bằng ê ke chính
xác.
- Đo độ dài các cạnh cẩn thận, chính xác.


Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
A- VẼ HÌNH CHỮ NHẬT

LUYỆN TẬP
Bài 1 tr.54: a. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm; chiều rộng 3cm.
Bài 2 tr54: Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB bằng 4cm;
chiều rộng BC bằng 3cm.


Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
A- VẼ HÌNH CHỮ NHẬT

LUYỆN TẬP
Bài 1: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm; chiều rộng bằng 3cm.
Bài 2 tr54: Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB bằng 4cm;
chiều rộng BC bằng
3cm.
7
6

A

3cm

1

4

5cm

2
2

3

5cm
3
4

1

5

0

D

=> Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn
thẳng AC và BD được gọi là hai đường
chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng thước
có vạch chia xăng-ti-mét kiểm tra xem độ
dài hai đường chéo AC và BD có bằng
nhau không?

B5

0

4cm

C

6

Độ dài hai đường chéo AC và
BD bằng nhau.
7


Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
A- VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
B- VẼ HÌNH VUÔNG

D

B

M
3 cm

3 cm

A

3 cm

* Đây là hình gì?
Hình vuông

C

Q

5 cm
* Đây là hình gì?
Hình chữ nhật

•Hãy nêu điểm giống và khác nhau
giữa hình vuông và hình chữ nhật.
Khác nhau:
Giống nhau:

Có 4 góc vuông; có 4 cặp cạnh
vuông góc với nhau; Các cặp
cạnh đối diện song song với
nhau

?

N

P

Các cạnh của hình vuông đều bằng
nhau, các cạnh của hình chữ nhật
bằng nhau từng đôi một


Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
A- VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
B- VẼ HÌNH VUÔNG

THẢO LUẬN
-

Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt có chiều
dài bằng chiều rộng.

-

Thảo luận nhóm 2: Nêu cách vẽ hình vuông có
cạnh 3 cm. (Thời gian 1 phút)


Toán
7
6

6

6

A- VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
B- VẼ HÌNH VUÔNG

6

7

7

7

Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông

CÁCH VẼ HÌNH VUÔNG
5

5

5

5

"Vẽ hình vuông có cạnh 3cm."
TA CÓ THỂ LÀM NHƯ SAU

3

3
1
0

2

3 cm
1

1
0

3 cm

0

1

2

3

2

2

0 7

4
2

4

4

4
3
6

1

5

0

4

0

3 cm

3

3 cm

3 cm

3 cm
2

3

3 cm

1

4

- Cách 2

0

- Cách 1

0

1

2

3 cm

3

4

1

2

3

4


Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
A- VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
B- VẼ HÌNH VUÔNG

LUYỆN TẬP
Bài 1 tr55: a. Vẽ

hình vuông có cạnh 4cm.
b. Tính chu vi và diện tích hình vuông.
Bài giải

A

B

4 cm

D

C

Chu vi hình vuông là:
4 x 4 =16 (cm)
Diện tích hình vuông là:
4 x 4 = 16 (cm2 )
§¸p sè: Chu vi: 16 cm
2
DiÖn tÝch: 16
c


Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông
A- VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
B- VẼ HÌNH VUÔNG

LUYỆN TẬP
Bài 2a tr55: Vẽ theo mẫu:


Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông

Để vẽ được hình vuông hoặc hình chữ nhật bằng ê ke
có cạnh cho trước được chính xác, em cần lưu ý điều gì?

* Chú ý ước lượng hình vẽ để xác định vị trí vẽ hình
cho cân đối (vẽ cạnh thứ nhất ở vị trí nào)
* Lần lượt vẽ từng cạnh của hình theo 4 bước.
* Vẽ hai đường thẳng vuông góc bằng ê ke chính
xác.
* Đo độ dài các cạnh cẩn thận, chính xác.
* ….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×