Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật

MÔN TOÁN LỚP 4B

THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Hãy vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và song song
với đường thẳng MN.
M

N

O


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Hãy vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và song song với

đường thẳng MN.
*Vẽ đường thẳng AB đi
qua điểm O và vuông góc
với đường thẳng MN.
*Vẽ đường thẳng CD đi qua
điểm O và vuông góc với
đường thẳng AB ta được
đường thẳng CD song song
với đường thẳng MN.

M

C

A

O
B

N

D


Toán

Thực hành vẽ hình chữ nhật
Quan sát hình chữ nhật MNPQ, nhận xét:
M

Q

N

P

* Các góc ở 4 đỉnh hình chữ nhật
ABCD có là góc vuông không?
Các góc ở 4 đỉnh hình chữ nhật
ABCD đều là góc vuông .


* Hãy nêu các cặp cạnh song song
với nhau có trong hình chữ nhật?
- Cạnh MN song song với PQ
- Cạnh MQ song song với NP


Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010
Toán
Toán

Thực hành vẽ hình chữ nhật

I- Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 4cm, chiều
rộng 2cm.


I/ Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 4cm,chiều rộng 2cm.

Thứ
sáu
ngày
22
tháng
10
năm
2010
Ta có thể vẽ như sau:
- Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.

Toán

- Vẽ đường thẳng vuông góc
A
với DC tại D, trên đường thẳng
đó
lấy
đoạn
thẳng
DA = 2cm.
2cm
- Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại C, trên đường thẳng
đó
lấy
đoạn
thẳng
CB = 2cm.
- Nối A với B ta được hình chữ
nhật ABCD.

D

B

4cm

C
C


Thứ sáu ngày 22
tháng 10 năm 2010
Toán

Thực hành vẽ
hình chữ nhật
Toán
II- Luyện tập, thực hành
Bài 1/54:
a) Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 5cm,chiều rộng 3cm.
b) Tính chu vi hình chữ nhật đó.


Bài 1/54

22chiều
tháng
năm 2010
a) VẽThứ
hình sáu
chữ ngày
nhật, có
dài 10
5cm,chiều
rộng 3cm.
- Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.Toán

A
- Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại D, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
3cm
thẳng DA = 3cm.
- Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại C, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
thẳng CB = 3cm.
- Nối A với B ta được hình
chữ nhật ABCD.

D

B

5cm

C


Bài 1/54
ngàychữ
22 nhật
tháng
b) TínhThứ
chusáu
vi hình
đó.10 năm 2010
Toán
Giải
Chu vi của hình chữ nhật là:
(5 + 3) x 2 = 16 (cm)
Đáp số: 16 cm


Thứ sáu ngày 22
tháng 10 năm 2010
Toán

Thực hành vẽ
hình chữ nhật
Toán
II- LUYỆN TẬP THỰC HÀNH:

Bài 2/54
a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm,
chiều rộng BC = 3cm.
b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và
BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy
dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét khiểm tra xem độ
dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau hay không.


Bài 2/54
sáuchữ
ngày
thángcó10chiều
nămdài2010
a) Hãy Thứ
vẽ hình
nhật22ABCD
AB = 4cm,
chiều rộng BC = 3cm.
-Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.

Toán

- Vẽ đường thẳng vuông
góc với DC tại D, trên
đường thẳng đó lấy đoạn 3cm
thẳng DA = 3cm.
- Vẽ đường thẳng vuông
D
góc với DC tại C, trên
đường thẳng đó lấy đoạn
thẳng CB = 2cm.
- Nối A với B ta được hình
chữ nhật ABCD.

B

A

4cm

C


Bài 2/54
Thứ
sáuchữ
ngày
tháng hai
10 năm
b) Trong
hình
nhật22ABCD,
đoạn 2010
thẳng AC và
BD được gọi là hai đường
chéo của hình chữ nhật. Hãy
Toán

dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét kiểm tra xem độ
dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau hay không.
A

B

D

C

Hai đường chéo bằng nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×