Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

Lớp : 4


KIỂM TRA BÀI CŨ

ViÕt số thÝch hîp vµo chç ch
2
4800
48dm = ............. cm
2
1997dm199700
=.............
2
cm
20
2

2000cm = ...........
99 dm
2
9900cm = ...........

2

2


Bài 4: > < =

?

210cm .......=2dm 10cm
2

2

6dm 3cm ....... =603cm
2

2

2

2

2
2
>
1954cm .....19dm 50cm
2

2
2
<
2001cm .....20dm 10cm
2


Toán:

Để đo diện tích người ta
còn dùng đơn vị: mét vuông


Hình
Mét vuông
vuôngviết
có diện
tắt làtích
gì ?1m
2
thì
cóvuông
cạnh dài
Mét
viết1m
bao
tắt?nhiêu
là m ?

2


Quan hệ giữa m và dm
2

2

Hình vuông 1m gồm bao
2
nhiêu hình vuông 1dm ?
2


MỘT MÉT VUÔNG (1M² )

1dm²

1m = 10 dm


MỘT MÉT VUÔNG (1M² )

1dm²

1m = 10 dm


Mét vuông là diện tích của
hình vuông có cạnh dài 1m
Mét vuông viết tắt là m

1m = 100 dm
2

2

2

1m = 10 000cm
2

2


1. ViÕt theo mẫu:
Đọc
Viết
Chín trăm chín mươi mét vuông 990m2
Hai nghìn không trăm linh năm 2005m2
mét vuông
Một nghìn chín trăm tám mươi 1980m2
mét vuông
Tám nghìn sáu trăm mét vuông 8600m2
Hai mươi tám nghìn chín trăm
mười một xăng-ti-mét vuông

28911m2


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2
100
1m = ..........dm
21
100dm = .........
2

m

2

m

2

10 000
2
2
1m = .........
1 cm
2
10 000cm =..........


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2
4
400dm = ..........m
2 211 000
2110m = .........
2
dm
150 000
2

1002
15m= ...........
= .........
10dm 2cm
cm cm
2

2 2

2

2


3.Để lát nền một căn phòng,
người ta sử dụng hết 200
viên gạch hình vuông có
cạnh 30 cm. Hỏi căn phòng
đó có diện tích bao nhiêu
mét vuông, biết diện tích
mạch vữa không đáng kể ?


Tóm tắt:

1viên gạch: .?. (cm )
2

200viên gạch: .?. (cm )
2


Giải:

Diện tích 1 viên gạch là :
2
30 x 30 = 900 (cm )
Diện tích căn phòng đó là :
900 x 200 = 180 000 (cm2 )
2
2
180 000cm = 18m
2
Đáp số : 18m


Bài 4:Tính diện tích của miếng bìa

có các kích thước theo hình vẽ
dưới đây:
4cm
6cm
5cm

3cm

15cm


Bài 4:Tính diện tích của miếng bìa
có các kích thước theo hình vẽ
dưới đây:
4cm

6cm

3cm
5cm

15cm


Bài 4:
Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
4cm

6cm

3cm
5cm

15cm


Bài 4:
Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
4cm

6cm

3cm
5cm

15cm


Bài 4:
Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:


Bài 4:
Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
4cm

6cm

3cm
5cm

15cm


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×