Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Diện tích hình bình hành

Toán

Kiểm tra bài cũ
A

D

B

C

N
M

?

P hành:
ABCD là hình bình

có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
:AB //CDvà AD//BC

AB= CD và AD=BC
Q

Trong 2 hình trên hình nào là hình bình bành?


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH
A

D

H
Độ dài đáy

B

C

Để tính được diện tích hình bình hành
ta làm như sau:
Để tính
- Cắtđược
phầndiện
hìnhtích
tamhình
giácbình
ADHhành
rồi ghép
ta làm
nào?
nhưthế
hình
vẽ để được hình chữ nhật
ABIH.
DC
là đáy của hình bình hành.
AH vuông góc với DC.
Độ dài AH là chiều cao của hình
bình hành.
Toán
DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH
Để tính được diện tích hình bình hành ta làm như sau:
Cắt phần hình tam giác ADH rồi ghép như hình vẽ để được hình chữ nhật ABIH.
A
B
h
D

C

H
a

A

Bh
I

H
a


Toán
DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH
Sau khi cắt ghép ta được hình chữ nhật ABIH
A

B

A

h
D

H

B
h

C
a

H

I

a
Diện
hành
ABCD
bằng
diện
tích
hình
chữ nhật
ABHI.
Mộttích
bạnhình
nhậnbình
xét về
diện
tích của
hình
chữ
nhật
ABIH
so với
diện tích của hình bình hành ABCD?
Để tính diện
hình
nhật
ABIH
Diệntích
tíchcủa
hình
chữchữ
nhật
ABIH
là ataxlàm
h. thế nào?
Vậy diện tích hình bình hành ABCD là a x h
Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn
a là độ dài đáy và h là chiều cao của hình bình hành, vậy bạn nào
vị đo).
có thể phát biểu muốn tính diện Stích
= ahình
x h bình hành ta làm thế nào?
(s là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành)


Toán
DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH
LUYỆN TẬP
Bài 1:

Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

9 X 5 = 45(cm2)

5cm
9cm

4cm

13 x 4 = 52(cm2)

13cm

9cm

7cm

7 x 9 = 63(cm2)


Toán
DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH
LUYỆN TẬP
Bài 2 Tính diện tích của:
a) Hình chữ nhật:
5cm

b) Hình bình hành
5cm

10cm

10 x 5 = 50(cm2)

10cm

10 x 5 = 50(cm2)

Nhận xét:
Diện tích của 2 hình bằng nhau.


Toán
DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH
LUYỆN TẬP
Bài 3

Tính diện tích hình bình hành biết:

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm;

Đổi: 4dm = 40cm

40 x 34 = 1360 (cm2)
b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao 13dm

40 x 13 = 520 (dm2)

Đổi: 4m = 40dm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×