Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Biểu thức có chứa hai chữ

Bộ giáo dục và đào tạo

Bài giảng môn toán lớp 4

6B


KIỂM TRA BÀI CU

tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
b
a+
3
víi a = 4
Gi¶i:

Víi a = 4 ta cã
a + 3 = 4 + 3 =7
7 lµ mét gi¸ trÞ cña biÓu
thøc a + 31.vÝ
BiÓu thøc cã
chøa hai chữ
số

Hai anh em cïng c©u c¸. Anh
c©u ®îc…con c¸. Em c©u ®îc…
con c¸. C¶ hai anh em c©u ®
îc…con c¸.3
Hai anh em cïng c©u c¸. Anh c©u
®îc …
con c¸. 2Em c©u ®îc …con c¸. C¶?hai anh
emSè
c©u
®îc …con
c¸ c©u
®îc cãc¸.
thÓ lµ:
Sè c¸ cña anh

3

Sè c¸ cña em

2

Sè c¸ cña 2 anh em

3+24
Hai anh em cïng c©u c¸. Anh c©u
®îc …


con c¸. 0Em c©u ®îc …con c¸. C¶?hai anh
emSè
c©u
®îc …con
c¸ c©u
®îc cãc¸.
thÓ lµ:
Sè c¸ cña anh

Sè c¸ cña em

Sè c¸ cña 2 anh em

3

2

3+2

4

0

4+00
Hai anh em cïng c©u c¸. Anh c©u
®îc …
con c¸. 1Em c©u ®îc …con c¸. C¶?hai anh
emSè
c©u
®îc …con
c¸ c©u
®îc cãc¸.
thÓ lµ:
Sè c¸ cña anh

Sè c¸ cña em

Sè c¸ cña 2 anh em

3

2

3+2

4
0


0
1


4+0
0+1
a
Hai anh em cïng c©u c¸. Anh c©u
®îc …
con c¸. bEm c©u ®îc …con c¸. C¶?hai anh
emSè
c©u
®îc …con
c¸ c©u
®îc cãc¸.
thÓ lµ:
Sè c¸ cña anh

Sè c¸ cña em

Sè c¸ cña 2 anh em

3

2

3+2

4
0


0
1


4+0
0+1


a

b

a+b


dụ
a đợc
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu
con cá. bEm câu đợc con cá. Cả? hai anh
emSố
câu
đợc con
cá câu
đợc cócá.
thể là:
Số cá của anh

3
4
0

a

Số cá của em

2
0
1

b

Số cá của 2 anh em

3+2
4+0
0+1

a+b

Hãy nêu nhận xét về biểu thức a +Sè c¸ cña anh

Sè c¸ cña em

3
4
0


2
0
1


a

b

Sè c¸ cña 2 anh em

3+2
4+0
0+1

a+b

a + b lµ biÓu thøc cã chøa hai
m–
ch÷.
nP x
qc : d


2. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã chøa
hai ch÷
Sè c¸ cña anh

Sè c¸ cña em

Sè c¸ cña 2 anh em

3

2

3+2

4

0

4+0

0


1

0+1a

b


a+b


2. Giá trị của biểu thức có chứa
hai chữ

Nếu a = 3 và b = 23 + 2 =
thì
+ b giá
= trị của biểu
5; thức a + b.
5 làamột
- Nếu a = 4 và b = 04 + 0 =
thì
+b=
4 ; thức
4 làa một
giá trị của biểu
+ b.a = 0 và b = 1 thì
-a
Nếu
0 +a1+= 1 ;
b1=là một giá trị của biểu thức a + b.
-

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính đợc một
giá trị của biểu thức a + b.


3. Bài
tập
1. Tính giá trị của biểu thức c
+ d nếu
c = 10 và d =
25

Hãy nêu yêu
cầu của bài


3. Bài
tập
1. Tính giá trị của biểu thức c
+ d nếu
c = 10 và d =
25

Biểu thức c +
d đợc gọi là
biểu thức gì?


3. Bµi
tËp
1. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc c
+ d nÕu
c = 10 vµ d =
25

Muèn tÝnh gi¸
trÞ biÓu thøc
c+d ta lµm
thÕ nµo?


3. Bài
tập
1. Tính giá trị của biểu thức c
+ d nếu
c = 10 và d =
25

Giải:

c + d = 10 + 25 =
35


3. Bài
tập

2) a b là biểu thức có chứa hai

chữ. Tính giá trị của a b nếu:
a = 18m và b = 10m
Giải:

a b = 18 10 = 8
(m)


3. Bài
tập
3) a x b và a : b là biểu thức có
chứa hai chữ. Viết giá trị của biểu
thức vào ô trống theo mẫu:
a
b

12
3

28
4

60
6

70

axb

36
4

112

360
10

700
7

a:b

7

10

Hãy nêu cách làm
Hãyđể
nêucó
cách
làm
để

thể viết đợc
thể36
viết
4 vào?ô
vàođôợctrống

trống ?


Nắm vững kiến thức đã học
Lấy một ví dụ về biểu thức
có chứa hai chữ
Làm các bài tập còn lại trong
sách giáo khoa
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×