Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Tỉ lệ bản đồ

M«n to¸n 4
TiÕt 147: Tỉ lÖ
b¶n ®å


H·y quan s¸t c¸c b¶n ®å sau

Tỉ lÖ 1:10 000 000


TØ lÖ 1:20 000
000


Bản đồ Việt Nam
Em hãy đọc tên
các bản đồ trên

Tỉ lệ 1:10 000
000


Bản
đồ
Thế
Giới

Tỉ lệ 1:20 000


Bản đồ Việt Nam

Quan sát và đọc
các tỉ lệ ghi dới
mỗi bản đồ

Tỉ lệ 1:10 000
000

Bản
đồ
Thế
Giới

Tỉ lệ 1:20 000


Bản đồ Việt Nam

Các tỉ lệ
1: 10 000 000
1: 20 000 000
hi trên bản đồ gọi
là tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ 1:10 000
000

Bản
đồ
Thế
GiớiTỉ lệ 1:20 000


Tỉ lệ bản đồ 1:10 000 000 cho biết hình
nớc Việt Nam đợc vẽ thu nhỏ 10 000 000
n. Chẳng hạn: độ dài 1cm trên bản đồ ứ
Với độ dài thật là 10 000 000cm hay 100km

Tỉ lệ 1:10 000


TØ lÖ b¶n ®å
1:10 000 000, cã
thÓ viÕt díi d¹ng
ph©n sè nh thÕ
nµo
1
10 000 000

Tỉ lÖ 1:10 000 000


Độ dài thu nhỏ
Tử số cho
trên bản đồ là một
biết
điều gì? đơn vị đo độ dài

1
10 000 000

Mẫu số
cho biết
điều gì?

độ dài thật tơng
ứng là 10 000 000
đơn vị đo độ dà

T lệ 1:10 000 000


Bản đồ Việt Nam có t lệ

1
10 000

000
tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên
bản đồ là một đơn vị đo độ dài
(cm, dm, m...) và mẫu số cho biết
độ dài thật tơng ứng là 10 000 000
đơn vị đo độ dài đó (10 000
000cm,
10 000 000dm, 10
000 000m...)

T lệ 1:10 000 000


Đề bài
cho
biết gì?

Tỉ lệ bản đồ,
độ dài trên bản đồ,
độ dài thật

Bài tập 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000,
1mm
mỗi độ dài

1cm

1dm

ứng với độ dài thật nào dới đây?
1000dm 1000cm 1000mm
Đề bài
yêu cầu
gì?

Tìm độ dài thật
tơng ứng


TØ lÖ b¶n ®å

§Ò bµi cho
biÕt g×?

§é dµi thu nhá

Bµi tËp 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo ch«
trèng
TØ lÖ b¶n 1:1000 1:30 1:10000 1:500
®å
0
®é dµi
thu nhá

1cm

1dm

1mm

1m

®é dµi
thËt

...cm

...dm

...mm

...m


Nêu nhận
xét về các
tỉ lệ bản
đồ

Các tỉ lệ không
giống nhau

Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chô
trống
Tỉ lệ bản 1:1000 1:30 1:10000 1:500
đồ
0
độ dài
thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

độ dài
thật

...cm

...dm

...mm

...m


Đề bài yêu
cầu tìm


Độ dài thật

Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chô
trống
Tỉ lệ bản 1:1000 1:30 1:10000 1:500
đồ
0
độ dài
thu nhỏ
độ dài
thật

1cm

1dm

1mm

1m

1000
cm

300
dm

10000
dm

500
m

Các tỉ lệ bản đồ
khác nhau
thì độ dài thật sẽ
khác nhau


Bài tập 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Trên bản đồ tỉ lệ 1:10 000, quãng
đờng từ A đến B đo đợc 1dm. Nh
vậy độ dài thật từ A đến B là:
a) 10
000m

S

b) 10
000dm

Đ

c) 10
000cm

S

d) 1km

Đ

Vì sao
sai

Vì sao
đúng

Vì khác tên đơn vị,
độ dài thu nhỏ trong Vì
bài 1km = 10 000dm
oán có đơn vị đo là dmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×