Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Tỉ lệ bản đồ

TOÁN 4

TỈ LỆ BẢN ĐỒ


Toán :

Tỉ lệ bản đồ

Bản đồ Việt Nam
Bản đồ thế giới

Tỉ lệ 1 : 10 000 000

Tỉ lệ 1 : 20 000 000


Toán :

Tỉ lệ bản đồ


- Ở góc phía dưới của một bản đồ nước Việt Nam cóTỉghi
lệ 1
: : 10 000 000.
Tỉ lệ đó làTỉ lệ bản đồ.
- Tỉ lệ1 : 10 000
vẽ thu 000

hay

1
10 000 000

cho biết hình nước Việt Nam được

nhỏ lại 10 000 000 lần. Chẳng hạn : Độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ
dài thật
- Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số

là 10
1 000 000 cm hay 100 km.
1
1
1
Ví dụ :
;
;
;
1000
500
10 000

Bản đồ
Việt
Nam

Tỉ lệ 1 : 10 000 000


Toán :


Tỉ lệ bản đồ

THỰC HÀNH
Bài 1. SGK:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, mỗi độ dài1 mm
ứng với mỗi độ dài thật nào cho dưới
đây ?
1000 dm

1 cm

1 dm

1000 mm

1000 cm

Bài 2. SGK Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Tỉ lệ bản đồ
Độ dài thu nhỏ
Độ dài thật

1 : 1000

1 : 300

1 : 10 000

1 : 500

1 cm

1 dm

1 mm

1m


cm
1000


300

dm

….000mm
10


500 m


Toán :

Tỉ lệ bản đồ

TRÒ CHƠI

Đúng ghi Đ, sai ghi S

AI
NHANH
AI
ĐÚNG

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B
đo
được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A
đến B
là :
a, 10 000 m
c, 10 000 cm

S

S

Đ
b, 10 000 dm
Đ
d, 1 km


Dặn dò

- Ôn lại kiến thức bài cũ
- Chuẩn bị bài kết tiếp
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×