Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 14: Biểu đồ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY XUYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY TRINH

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 1
BÀI 14: BIỂU ĐỒ


Số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong 3 năm
Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Chú ý: Mỗi

chỉ 10 tạ thóc

Cả ba năm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:
A. 12 tạ


B. 120 tạ

C. 1200 tạ


Dưới đây là biểu đồ về số chuột 4 thôn đã diệt được:


Số cây của khối lớp 4 và khối lớp 5 đã trồng.
(Cây)
50
45

45

40

40
35

35
28

30
25

23
22

20
15
10
5
0

4A

4B

5A5B

5C

(Lớp)


Số lớp Một của trường tiểu học Hoà Bình trong 4 năm học như sau
Năm học 2001-2002 : 4 lớp
Năm học 2003-2004 : 6 lớp
Năm học 2004-2005 : 4 lớp

Năm học 2002-2003 : 3 lớp
6

4

4

2002-2003

2004-2005


(Cây)
50
45
40
35
30

45
45 40

35
35

40

28

23

25
20
15
10
5
0

4A

4B

5A

5B

5C

Số cây lớp 5A trồng được là:
A. 35 cây

B. 40 cây

C.

D. 17 cây

45 cây

(Lớp)


.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×