Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 14: Biểu đồ

TOÁN 4


TOÁN

KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Muốn tìm số trung bình cộng của
nhiều số ta làm như thế nào?
*Muốn tìm số trung bình cộng của
nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi
chia tổng đó cho các số hạng


TOÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ

2)Tìm số trung bình cộng của
các số sau: 34, 91, 64
(34 + 91+ 64) : 3 = 63TOÁN

Bài 24: BIỂU ĐỒ ( T IẾT 1 )

Biểu đồ CÁC CON CỦA NĂM GIA ĐÌNH
1:Gia đình cô Mai
Gi r l

Gia
Gia đình
đình cô
cô Lan
Lan
G/Đ cô Hồng
Gia
Gia đình
đình cô
cô Đăo
Đào
Gia đình cô Cúc

Baby

Gi r l

Gi r l

Baby

Cột ghi tên các gia đình

Cột cho biết số con, số con trai,
số con gái của mỗi gia đình

Biểu đồ này có 2 cột


TOÁN

Biểu đồ


2:

Bài 24: BIỂU ĐỒ ( T IẾT 1 )

CÁC MÔN THỂ THAO KHỐI LỚP BỐN THAM GIA

4A
4B

4C

• Bài tập1: Quan sát Biểu đồ 2
- Dựa vào biểu đồ 2, hãy lựa chọn câu trả lời đúng

nhất cho từng câu hỏi trên Phiếu bài tập số1


TOÁN

Bài 24: BIỂU ĐỒ ( T IẾT 1 )

Biểu đồ SỐ THÓC GIA ĐÌNH BÂC HĂ ĐÊ THU HOẠCH
3: Năm 2000
Năm 2001
Năm 2002
Chú ý:

• Bài tập 2:

Mỗi

chỉ 10 tạ thóc

Quan sát Biểu đồ 3

- Dựa vào biểu đồ 3, hãy điền các số liệu đúng
vào mỗi chỗ trống trên Phiếu bài tập số 2


Chào các
emTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×