Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng song song

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN TOÁN LỚP 4


Toán

Khởi động


Toán

Vẽ hai đường thẳng song
Vẽ đường
song thẳng CD đi qua điểm E và song
song với đường thẳng AB cho trước.
ĐƯỜNG THẲNG CD
SONG
VỚI
Vẽ SONG
đường-thẳng
CDEđikhông

qua
điểm
Vẽ đường thẳng đi qua
điểm E và vuông góc với
ĐƯỜNG THẲNG AB.
điểm Enằm
và vuông
góc với
trên đường
đường thẳng MN
M
đường thẳng
AB vừa
vẽ.
thẳng
AB.
E
C
D

.

A

N

B


Toán

Vẽ hai đường thẳng song
song
Bước 1: Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E
và vuông góc với đường thẳng AB.
Bước 2: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng MN ta được
đường thẳng CD song song với đường thẳng
AB.Toán

Vẽ hai đường thẳng song song
Bài 1:
Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua
điểm M và song song với đường
thẳng
CD.
C
D

.

M


Toán
Vẽ hai đường thẳng song song

Bài 1:

N

Gọi
đườngTHẲNG
thẳng vừa
vẽ làSONG
MN.
ĐƯỜNG
NÀY
SONG VỚI CD

D

C

Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông
ĐÓ CHÍNH LÀ
góc với đường thẳng CD.

ĐƯỜNG
THẲNG AB.

A
Vẽ đường thẳng đi qua điểm
M và vuông góc với đường
thẳng MN.

.

M

B


Toán
Vẽ hai đường thẳng song song

Bài 2:

Cho hỡnh tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông.
Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với
cạnh BC; qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song
song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt
nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với
nhau có trong hỡnh tứ giác ADCB.

A

B

C


Toán
Vẽ hai đường thẳng song song

Bài 2:

- Vẽ đường thẳng qua A song song với cạnh BC.
+ Vẽ đường thẳng AH đi qua A,vuông góc với cạnh BC.
+ Vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với AH,
đó chính là đường thẳng AX cần vẽ.
Y
- Vẽ đường thẳng CY, song song với cạnh AB.

A

B

H

X

C


Toán
Vẽ hai đường thẳng song song

Bài 2:

Các cặp cạnh song song với nhau có
ĐẶThỡnh
TÊNtứGIAO
ĐIỂM
trong
giác ABCD
là:CỦA
AD vàAX
BC;VÀ
CY và
LÀDCD.
AB

Y

A
D

B

C

X


LUYỆNToán
TẬP
Bài 3:
Cho hỡnh tứ giác ABCD có góc

C

đỉnh A và góc đỉnh D là các góc
vuông (xem hỡnh vẽ).

B

a) Hãy vẽ đường thẳng đi
qua B và song song với cạnh
AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

A

b) Dùng ê ke kiểm tra xem
góc đỉnh E của hỡnh tứ giác
BEAD có là góc vuông hay

D


Toán
Vẽ hai đường thẳng song song

Bài 3:
Vẽ đường thẳng đi qua
Góc đỉnh
E của
tứ giác BEDA là góc vuông.
B,
vuông
góchỡnh
với AB,
đường thẳng này song song
C
với AD, cắt CD tại E.
Tứ giác ABED là hình
Tứ giácchữ
ABED
là hình gì?
nhật.

B
A

E
D


Toán
Vẽ hai đường thẳng song song

Về nhà vẽ hai
đường thẳng song
song vào vở bạn
nhé!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×