Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng song song

TĂT MH
KIÊNTRA
HƯỚNG DẪN
THỰC HÀNH

CÂU HỎI

ĐÁP ÁN
GIỚI THIỆU

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


2) Cách vẽ:
M
C

E

.


D

A

B
N


2) Cách vẽ:
Ta có thể vẽ như sau:
 Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và
vuông góc với đường thẳng AB
 Vẽ đường thẳng CD đi qua E và vuông
góc với đường thẳng MN ta được đường
thẳng CD song song với đường thẳng AB


VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG
SONG SONG


Kiểm tra:
1)Vẽ hai đường thẳng AB và CD vuông góc
với nhau tại E.
2) vẽ hình tam giác ABC sau đó vẽ đường
cao AH của tam giác này.


Kiểm tra:
1)Vẽ hai đường thẳng AB và CD vuông
góc với nhau tại E.
D

A

.

E

CB


Kiểm tra:
2) vẽ hình tam giác ABC sau đó vẽ đường
cao AH của tam giác này.
A

B

C
H


1)Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song
song với đường thẳng AB cho trước.
N

C

D

E

A

B
M


TĂT MH
KIÊNTRA
HƯỚNG DẪN
THỰC HÀNH

ĐỀ BÀI

CÁCH VẼ

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


TĂT MH

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

KIÊNTRA
HƯỚNG DẪN

ĐỀ BÀI 1

THỰC HÀNH

BÀI 1
BÀI 2
BÀI 3

CÁCH VẼ


TĂT MH

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

KIÊNTRA
HƯỚNG DẪN

ĐỀ BÀI 2

THỰC HÀNH

BÀI 1
BÀI 2
BÀI 3

CÁCH VẼ


TĂT MH

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

KIÊNTRA
HƯỚNG DẪN

ĐỀ BÀI 3

THỰC HÀNH

BÀI 1
BÀI 2
BÀI 3

CÁCH VẼ


2)Thực hành:
Bài 1:Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua M và
song song với đường thẳng CD
Hướng dẫn:
D

C

M
Cách vẽ:
K
D

CA

L

M

B


2)Thực hành:
Bài 2:Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A
là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường
thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh
C hãy vẽ đường thẳng CY song song với
cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt
nhau tại D, nêu tên các cặp cạnh song song
với nhau có trong tứ giác ADCB.
A

B

C


2)Thực hành:
Bài 2: Cách vẽ
Y
D

A

B

H

C

X


2)Thực hành:
Bài 3:Cho tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc
đinh D là các góc vuông.
a)Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với
cạnh AD, cắt cạnh DC tại E.
b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ
giác BEDA có là góc vuông hay không.
C

B

A

D


2)Thực hành:
Bài 3: Cách vẽ
C

B

E

Góc vuông
A

DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×