Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Vẽ hai đường thẳng song song

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG
SONG SONG


Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
- Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với
đường thẳng AB cho trước
M
C

E

A

- Như vậy ta đã Bước
vẽBước
được
thẳngthẳng
CD điđiMN
qua

Vẽđường
đường
thẳng
2:1:đường
Vẽ
qua
điểm E-và
songEsong
với
đường
AB.
Điểm
không
đi qua
điểm
Ethẳng
vàgóc
vuông
điểm
E nằm

vuông
với góc
đường

trên đường
thẳng
AB.
với
đường
thẳng
thẳng
MN
vừa
vẽ.AB
D

B
N


- Đường thẳng CD song song
-với
Gọi
đường
thẳng
vừa vẽ là
đường
thẳng
AB
CD.
- Nêu lại các bước vẽ hai
đường thẳng song song?


Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
BÀI TẬP
Bài 1/53 : Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song
song với đường thẳng CD.
N
D
C

A

Vẽđường
đườnglàthẳng
thẳng
quađiểm
đó
chính
đường
thẳng
Vẽ
điđiqua
Gọi
đường
thẳng
vừa
vẽ
điểm
M

vuông
góc
với
AB.
đường
thẳng
này
song
M và vuông góc với đường

MN.
đường
thẳng
song
CD MN.
thẳng với
CD.

.

M

B


Bài 2/53: Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy
vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY
song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các
cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

- Vẽ đường thẳng qua A song song với cạnh BC.
+-Vẽ
qua song
A,vuông
góc với
Vẽđường
đườngthẳng
thẳngAH
CY,đisong
với cạnh
AB.cạnh BC
- Các
cạnh
song
song
với
nhau
có CY
trong
hình
tứ giác
+ Đặt
Vẽcặp
đường
thẳng
đi
qua
A và
vuông
góclà
với
tên
giao
điểm
của
AX

D.AH,
AD và AX
BC, cần
ABvẽ.
và DC.
ABCD
là: là đường thẳng
đó chính

A

B

H

D

C

Y
X


Bài 3/54: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là
các góc vuông (xem hình vẽ).
a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt
cạnh DC tại điểm E.
b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEAD có là
góc vuông hay không?

C

B

A

E

D


Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
- Thế nào là hai đường thẳng song song?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×