Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số

Môn : TOÁN


Kiểm tra bài cũ
•28 : (7 x 2)

150 : 50

80 : 16


Môn : Toán

Chia một tích cho một số
1/ Tính và so sánh giá trị ba biểu thức sau:
(9 x15) : 3
9 x (15 : 3)
(9: 3) x 15

Vậy : (9 x15) : 3 = 9 x (15 : 3) = (9: 3) x 15Môn : Toán

Chia một tích cho một số
2/ Tính và so sánh giá trị hai biểu thức sau:
(7 x 15) : 3
7 x (15 : 3)


Môn : Toán

Chia một tích cho một số
• Bài tập : 1/ Tính bằng hai cách :

a. cách 1
(8 x 23) : 4

b. cách 1

cách 2:

cách 2 :

(15 x 24) : 6


Môn : Toán

Chia một tích cho một số
2/ Tính bằng cách thuận tiện nhất :
(25 x 36 ) : 9 =


Môn : Toán

Chia một tích cho một số
3/ Một cửa hàng có 5 tấm vải,mỗi tấm dài 30.Cửa hàng đã
1
bán được số vải.
Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu
5
mét vải ?
Tóm tắt
Giải

õ


Môn : Toán

Chia một tích cho một số
2/ Tính và so sánh giá trị hai biểu thức sau:
(7 x 15) : 3
7 x (15 : 3)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×