Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số

Môn : Toán 4
CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ


Toán

Kiểm tra bài cũ :
Đặt tính rồi tính:

72 : (9 × 8)

28 : (7 × 2)


Toán
CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ
a) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

(9 x 15) : 3
9 x (15 : 3)
(9 : 3) x 15

9 x9(15x: 3)
5 = (9 : 3) x= 15
x 15
3
= 135 :(93x 15) : 3 = =
b)= Tính
= của45hai biểu thức: =
45
45 và so sánh giá trị
Tại sao ta
(15
Vậy:(7(9x x15)
15): 3: 3 = 9 x (157 :x3)
= :(93): 3) x 15không tính
= 7 x 5
(7 : 3) x 15 =?
= 105 : 3

=
35
35
Vậy: (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3).
=

* Ta không tính (7 : 3) x 15, vì 7 không chia hết cho 3.


Toán
CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ
Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số
chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính bằng hai cách:
a) (8 bằng
x 23)cách
: 4 thuận tiện nhất:(15 x 24) : 6
Bài 2: Tính
Bài 3: Một cửa hàng có 5 tấm
mỗi: tấm
(25vải,
x 36)
9 dài 30m. Cửa hàng đã bán
được
1/5
số vải.án
Hỏi
cửanhất:
hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?
Chọn
phương
đúng
A. (25 x 36) : 9
= 900 : 9
- Tính tổng số mét vải.
= 100
-

Cách 1:

Tính số mét vải đã bán

B. (25 x 36) : 9
Cách 2:= 25 x (36 : 9)
- Tính
= 25sốx tấm
4 vải đã bán.
- Tính số mét vải đã bán
= 100
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×