Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

Môn Toán

Lớp: 4


Toán
Phép chia phân số

A

?m
7 2
m
15

D

B

2
m

3
C

7 2 21
: =
15 3 30

Tính:

21 2 7
× =
30 3 15


Toán
Phép chia phân số

7 2 21
: =
15 3 30
7
15

:

2
3
32
23

=

x

=

21
30Toán
Phép chia phân số
7
15

:

2
3

=

7
15

x

3
2

=

21
30

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như
sau:
Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo
ngược.


Toán
Phép chia phân số
Bài 1/136:
Bài 2/136:

a,

3
7

:

5
8
85
58

=

x

=

24
35


Toán
Phép chia phân số
Bài 1/136:
Bài 2/136:
Bài 3/136:
Bài 4/136:
Bài giải
Chiều dài của hình chữ nhật là:
2 3
8
: =
(m )
3 4
9

Đáp số:

8
m
9


Toán
Phép chia phân số
a) Ví dụ

Bài 1/136

b) Để thực hiện phép chia hai

Bài 2/136

phân số, ta làm như sau: Lấy

Bài 3/136
Bài 4/136:

phân số thứ nhất nhân với
phân số thứ hai đảo
ngược.

Bài giải
Chiều dài của hình chữ nhật là:
2 3
8
: =
(m )
3 4
9

Đáp số:

8
m
9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×