Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

MÔN DẠY : TOÁN
Lớp : BỐN


MÔN: TOÁN
Kiểm tra bài cũ:

Một sân trường hình chữ
nhật có chiều dài 120m, chiều rộng
5
bằng

6

chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.
Giải
Chiều rộng của5sân trường là:
120 x

6 = 100 ( m)


Đáp số : 100 m


Môn: Toán
Bài: Phép chia phân số
a) Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có diện tích m2,
7
2 hình đó.
chiều rộng

m . Tính chiều dài của
15

3

?m
A

B
7
15

D

m

2

2
m
3

C


MÔN: TOÁN

Bài: Phép chia phân số
Muốn tìm chiều dài hình chữ7 nhật2ta lấy diện tích chia cho
: 3


15
chiều rộng:

Phân số đảo ngược của phân số
7
2
:
15
3

=

7
15

x

3
2

=

2
là phân 3
số

7X 3
15 X 2

Vậy Ta có chiều dài hình chữ nhật là:

=

21
30

21
m
30

3
2


MÔN:

TOÁN

Bài: Phép chia phân số
7
15

2
3

21
:
=
30
21
2
42
42 : 6
7
Thử lại
x
=
=
=
30
3
90
90 : 6
15
Muốn thực hiện phép chia 2 phân số : Ta lấy phân số

thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.


MÔN: TOÁN

Bài: Phép chia phân số
III/Thực hành:

1/Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:
4
3
9
10
2
;
; 5 ;
; 7
7
4
3

3
2

;

7
4

;

5
3

;

4
9

;

7
10


MÔN: TOÁN
III/Thực hành:
Bài: Phép chia phân số

2.Tính

a. 3

7

:

5
3
=
8
7

8
3
8
:
b.
=
7
4
7
1
1
1
c.
:
=
3
2
3

8
=
5

24
35

X

4
3

=

32
21

X

2
=
1

2
3

X


MÔN: TOÁN
3/Tính:

a.

chia
10 phân số
2 Bài: Phép
5
X
=
21
3
7

10
21
10
21

:

5
10
=
7
21

:

2
10
=
3
21

X

X

7
10 X 7
=
=
5
21X 5

70
105

2
=
3

3
2

30
42

5
7

=

10 X 3
21X 2

=

=


MÔN: TOÁN

Nhận xét
Bài: Phép chia phân số
a.

2
3

10
21
10
21

X

10
5
= 21
7

:

5
=
7

2
3

:

2
=
3

5
7


MÔN: TOÁN

22
m , chiều rộng
3

Bài 4/ Một
hình
chữ
nhật
cósốdiện tích
Bài:
Phép
chia
phân
3
m .Tính chiều dài của hình đó.
4

Tóm tắt:
Diện tích hình chữ nhật:

Chiều rộng:
Chiều dài:….m?

3
m
4

2
3

Bài giải:
m2

Chiều dài hình chữ nhật là:

2
3

:

3
4
Đáp số

=

:

8
9 (m)
8
9 m


MÔN: TOÁN
Bài: Phép chia phân số

Trò chơi tiếp sức : Ai nhanh, ai đúng
1
1
5 X 3

;

1
15 :

1
5

;

1
15

20
18
10
19
17
13
14
15
12
16
11
1843790265

:

1
3


MÔN: TOÁN
Bài:
Phép
sốsố :
Muốn thực
hiện
phépchia
chiaphân
2 phân

Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ
hai đảo ngược.


KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×