Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

Môn Toán

Lớp 4


Muốn nhân3 hai phân số ta làm thế nào?
Muốn tìm của 35 ta làm thế nào?
Trắc
Muốn nhân
5 hai phân số, ta lấy
nghiệm
3
3
Bản Muốn tìm Chọn
đáp
của
35
ta án
lấysốđúng
35nhân
nhânvới

vớimẫu số
tử
số
nhân
với
tử
số,
mẫu
g
5
5
con

11 4

Tính
3
5
7
Tìm
của 35 học sinh

5
3
15
44
A.
35 �  B.21
355
35

15
C.
12

44
D.
12Ví dụ
Hình chữ nhật ABCD có

A

diện tích 7 m2, chiều rộng là

7 m2
15

15

m.2 Tính chiều dài của hình
3

đó.

?m

D

B

2m
3
C

Muốn tìm chiều dài của hình chữ nhật ta làm thế nào?

7 2
:
15 3


Ví dụ

7 2
:
15 3

* Lấy phân số thứ nhất nhân với
phân số thứ hai đảo ngược.

Phân số 3 gọi là phân số đảo ngược của phân số 2
3
2
7
21
2
:
x
=
= 30
3
15
32
Chiều dài hình
chữ nhật là:
23

21 m
30


Ví dụ

7 2
7
3
21
: 
� 
15 3 15 2
30

Thử lại: 21 2

42: 6 7

� 
30 3 90: 6 15

Áp dụng : 3 : 5

7 8
Ta có: 3 : 5  3 8  24
7 8 7 5 35


7 2
7
3
21
: 
� 
15 3 15 2
30
Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm thế nào?

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ
nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược


Ghi nhớ
Để thực hiện phép chia hai phân số,
ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số
thứ hai đảo ngược


Luyện tập


Ghi nhớ: Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ
nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

Luyện tập:
Bài 1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

4
Tập thể:
7
9
4

3
7
Cá nhân:
5
4
Cả lớp làm bảng con
4
9

10
7

5
3
7
10


Ghi nhớ: Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ
nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

Luyện tập:
Bài 2. Tính

8 3 8 4
32
:  � 
7 4 7 3
21

1 1 1 2
2
:   
3 2 3 1
3


Ghi nhớ: Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ
nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

Bài 3. Tính
a.

Luyện tập:

2 5
10
� 
“Lấy tích chia cho phân số
3 7
21
nhận phân
xét vềsố thứ
thứ nhấtNêu
thì được
mốilấy
quan
hệ
giữa
3 phép
hai,
tích
chia
cho
phân tính
số
luận
nhóm
4
10 5 102 Thảo
7
70
:
35
2
thứ
hai
thì
được
phân số thứ
:
  


21 7
213 5 105 : 35 nhất”
3
10 2 105 3 30 : 6 5
  
: 

7 2 42 : 6 7
21 3 21


Ghi nhớ: Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ
nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

Luyện tập:
Bài 4.
2 2
3
Một hình chữ nhật có diện tích m , chiều rộng m.
3
4
Tính chiều dài của hình đó.
Giải
Tóm tắt:
2 2 Hoạt động cả lớp
Diện tích: m
Chiều dài hình chữ nhật là:
3
2 3 8
3
:   m
Chiều rộng: m
3 4 9
4
Chiều dài: ? m

8
Đáp số: m
9


Củng cố
Để thực hiện phép chia hai phân số,
Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm thế nào?
ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số
thứ hai đảo ngược


Trò chơi
“Chọn số may mắn”


1

2

3

4

4 6
Chọn đáp án đúng 2: 3
5 :3mừng em
Chọn đáp ánXin
đúng
chúc
Chúc
mừng
em
7
9
Em được nhận 1 tràng pháo tay của lớp
Em được
24
15 nhận 1 món
12 quà 30
A. 18
B. 6
C . 63
D. 21
A.15
B.24
C .30
D.12
21
63
9
18
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×