Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

ad


PHÒNG GD & ĐT LỘC HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI PHỤ

Bài:

Phép chia phân số


Toán:
KIỂM TRA BÀI CŨ
2
Bài 2: Cho hình
chữ
nhật

diện
tích


35
cm
. Tìm
3
Bài
1:dài
Tìm
của 75
= 45
...kg
chiều
của hình
chữkgnhật
đó
biết chiều rộng là 5cm.

5

Bài giải
Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
35 : 5 = 7 ( cm )
Đáp số: 7 cm


Toán:
PhÐp chia
ph©n sè

A

a. Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có diện
7
2
tích m2 , chiều rộng là m. Tính chiều
3
15
dài của hình chữ nhật đó.
C


?m
7

m2
15

Để tính chiều dài của hình chữ nhật ta làm phép tính chia: 7 : 2
15 3
21
7
7
2
7
3
:
x
=
=
=
15 3
15
2
30
10
Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:
7
15

:

2
3

=

7

(m)

107
Đáp số:
m
10

B
2 m
3
D


Toán:
PhÐp chia
ph©n sè
a/ Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có
2
diện tích 7 m2, chiều rộng là
3
.
15

A

?m
7

m2
15

m

C

B
2 m
3
D

Tính chiều dài của hình chữ nhật
Để
đó.tính chiều dài của hình chữ nhật ta làm phép tính chia: 7 : 2
15 3
21
7
7
2
7
3
:
x
=
=
=
15 3
15
2
30
10
Phân số Phân số
thứ hai
thứ
đảo
nhất
ngược
b/ Để thực hiện
phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy
phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.


Toán:
PhÐp chia
ph©n
sèphân số
Ví dụ: Tìm phân số đảo
ngược của

2

47
3
3
4
7
2
Phân số đảo ngược của phân số

lần lượt là

7
4
3
2

Luyện tập

2 4
3 9
10
Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:
;
;
;
;
3 7
5 4
7
Phân số đảo ngược của mỗi phân số trên lần
lượt
là: Tính:
Bài 2:

3
7

a,
3
7

:

5
8

=
=

:
3
7

5
8

x
24
35

8

b,
8
5

8
7

:

4
3

=
=

:

7
8

x

7
32

21

3
2

;

3

7
4

;

5
3

1

c/

3

4
4

1

3

3

:

1
2

4 7
;
;
9 10

=
=

1
3
2
3

:

x

1
2
2
1


Toán:
PhÐp chia
ph©n sè

Luyện tập
Bài 3: Tính:
10
a/ 2 x 5 =
21
3
7

10
21

:

5
7

=
=

b/

1
5

x

1
3

=

1

1

15

15

:

1
5

=
=

10

x

21
70
105
1
15
5
15

=

x
=

7

10

5
2

21

2

:

3

5

1

1
1

15

:

1
3

=
=

3

x

2

21

=

3

3

=

10

30

=

42

1
15
3
15

x
=

3
1
1
5

5
7


Toán:
Luyện tập

PhÐp chia
ph©n sè

2
Bài 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch
m . TÝnh chiÒu dµi cña h×nh ®ã.
3

3
m 2 , chiÒu réng
4

Bài giải
Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
2
3

:

Đáp số:

3
4

=
8
9

8 (m)
9
m


Bài tập về nhà
Cho phân số

1

Toán:
PhÐp chia
ph©n sè

. Hỏi phân số đó gấp mấy lần 1
2
12


THầY CÔ Và CáC EM
Chúc các Cô giáo và các bạn nữ hưởng trọn
niềm vui ngàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×