Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN
LỚP 4
PHÉP CHIA PHÂN SỐ


TOÁN


________________

+

Toán

Kiểm tra bài cũ:

Tìm 2 của 20 ?
5

Kết quả: 20 x 2


= 8

Kết quả: 16 x 9

= 18

5
Tìm 9 của 16 ?
8
8


________________

+S135

Tốn
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

A

Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có
2

diện tích m , chiều rộng là
2

3

Tính chiều dài của hình đó.

5
4

?m

7 2
m
15


m.
C

Để tính chiều dài
Nêutốn
Bài
phépcho
hỏi
tính
gì?
biết
tính
gì?chiều dài hình
7 2chữ nhật ABCD.
hình

:

15 3
chữ nhật ta có phép
chia
: phân số thứ nhất nhân với phân số thứ
Lấy
hai đảo ngược.

B

2m
3
D


________________

+S135

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

7 2
:
Phép chia :
15 3

7
2
:
15
3

=

x

=

21
30

32
Chiều dài hình
chữ nhật là:
23

21 m
30


+S135

________________

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

7 2
7
3
21
: =
× =
Phép chia :
15 3 15 2
30

Thử lại: 21 2

42: 6 7
=
× =
30 3 90: 6 15

Áp dụng : 3 : 5

7 8
Ta có: 3 : 5 = 3 × 8 = 24
7 8 7 5 35


+S135

________________

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Ghi
Đểnhớ:
thực hiện phép chia hai phân số, ta làm thế nào?
Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ
nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược


________________

+S136

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

4 3 9
Baøi 1. Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau: ; ; .
7 5 4

4
7

7
4

3
5

5
3

9
4

4
9


+S136

________________

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Baøi 2. Tính:

8 3 8 4
32
a/ : = × =
7 4 7 3
21

1 1 1 2
2
b/ : = ×
=
3 2 3 1
3

1 1 1 2 2
c/ : = × =
3 2 3 1 3


+S136

________________

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Baøi 3. Tính:

2 5
10
a.
×
=
3 7
21
10 5 102 7
:
== ×
21 7
213 5

Em có nhận xét gì về mối liên
hệ giữa 3 phép tính này?
“Lấy tích chia cho phân số
thứ nhất thì được phân số thứ
hai, lấy tích chia cho phân số
70 : 35
2
thứ hai
=
= thì được phân số thứ
105 : 35 3 nhất”

10 2 105 3 30 : 6 5
: == × =
=
7 2 42 : 6 7
21 3 21


+

________________

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm thế nào?
Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ
nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược


+S136

________________

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Trò chơi
“Chọn số may mắn”


________________

+S136

Toán

1

2

3

4

4 6
Chọn đáp án đúng 2: 3
Chọn đáp án đúng 5 :3
7 9
24
A. 18
A.15
21

15
B. 6
B.24
63

12
C. 63
C.30
9

30
D. 21
D.12
18


+

________________

Toán
PHÉP CHIA PHÂN SỐ


Tiết học đến đây là kết thúc
Cảm ơn Thầy Cô và các em
đã lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×