Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Trường chuẩn quốc gia Tiểu học Chỉ đạo


Kiểm tra bài cũ
1. Chia nhẩm

320 : 10 = 32
3200 : 100 = 32
32000 : 1000 = 32
2. Tính giá trị của biểu thức

280 : (10 x 7) = 280 : 10 : 7
= 28 : 7
=4


Kiểm tra bài cũ
Tính bằng cách thuận tiện nhất

280 : (10 x 7) =
280 :

70


Toán
Tiết 71: Chia

hai số có tận cùng là các chữ số 0

Ví dụ 1 : 320 : 40 = ?
320 : 40 = 320 : (10 x 4)
= 320 : 10 : 4
= 32 : 4
=8
320 : 40 = 8
320 : 40 = 32 : 4

320 40
0

8

Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá một chữ số 0 ở
tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.


Toán
Tiết 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Ví dụ 1: 320 : 40 = ?
320 : 40 = 320 : (10 x 4)
= 320 : 10 : 4
320
40
= 32 : 4
0
8
=8
320 : 40 = 8
320 : 40 = 32 : 4
Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá một chữ số 0 ở


tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.
Ví dụ 2: 32000 : 400 =?
32000 400
32000 : 400 = 80
00
80
32000 : 400 = 320 : 4
0
Khi thực hiện phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng xoá hai chữ số 0 ở
tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.


Toán
Tiết 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Ví dụ 2:

Ví dụ 1:

320 40
0

8

32000

400

00
0

80

Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể
cùng xoá một, hai, ba,… chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị
chia, rồi chia như thường.


Toán
Tiết 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 1: Tính :
420 : 60
4500 : 500

85000 : 500
92000 : 400


Toán
Tiết 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 1: Tính :
420 : 60
4500 : 500
420
0

60
7

4500 500
0
9

85000 : 500
92000 : 400
85000 500
35
170
00
0

92000 400
12
230
00
0


Toán
Tiết 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 2 : Tìm x :
X x 40 = 25600
X = 25600 : 40
X = 640


Toán
Tiết 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 3:
Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi :
a) Nếu mỗi toa chở được 20 tấn thì cần mấy toa xe loại đó?
Tóm tắt :
20 tấn : 1 toa xe
180 tấn : … toa xe ?
Bài giải
Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần số toa xe loại đó là:
180 : 20 = 9 (toa)
Đáp số : a) 9 toa xe


Toán
Tiết 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài tập về nhà
Bài 2 : Tìm X :
X x 90 = 37800
Bài 3:
Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi :
b) Nếu mỗi toa chở được 30 tấn thì cần mấy toa xe loại đó?


5400 : 60

50

25000 : 500

9
5

2500 : 500

80

3200 : 40


Kính chúc các thầy, cô giáo mạnh
khỏe - hạnh phúc !

CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN - HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×