Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN VẠN
NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẠNH 2

MÔN TOÁN:
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0


TOÁN

Kiểm tra bài cũ:
1. Tính:
( 15 x 24 ) : 615=x ( 24 : 6 )
= 15 x 4
=

60


TỐN
2. Tính nhẩm:

320 : 10

=

32

3200 : 100

=

32

32000 : 1000

=

32


TỐN
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0


TỐN

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
1/ Trường hợp số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng:
VD1: 320 : 40 = ?
320 : 40 = 320 : (10 x 4)
320 40
8
0
= 320 : 10 : 4
= 32 : 4
=
8
320 : 40 = 8
320 : 40 = 32 : 4

+ Đặt tính


+ Cùng xóa một chữ số 0 ở tận
cùng của số chia và số bị chia.
+ Thực hiện phép chia 32 : 4 = 8

Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta cĩ thể cùng xố một chữ số
0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.


TỐN

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
2/Trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn số chia:
VD2: 32000 : 400 = ?
32000 : 400 = 32000 : (100 x 4)
32000 400
= 32000 : 100 : 4
00
80
= 320 : 4
0
= 80
+ Đặt tính
32000 : 400 = 80
+ Cùng xóa hai chữ số 0 ở tận
32000 : 400 = 320 : 4

cùng của số chia và số bị chia
+ Thực hiện phép chia 320 : 4

Khi thực hiện phép chia 32000:400, ta cĩ thể cùng xố hai chữ số
0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.


TỐN

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

phép
sốtận
có tận
cùng
là các
KhiKhi
thựcthực
hiệnhiện
phép
chiachia
hai hai
số có
cùng
là các
chữchữ
số 0,
số cùng
0 ta cóxoá
thểmột,
làmhai,
thế ba,…chữ
nào?
ta có thể
số 0 ở tận cùng của số chia
và số bị chia, rồi chia như thường.

Lưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia
thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia.


TOÁN

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Luyện tập:
1.Tính:
a) 420 : 60
420

60

0

7


TOÁN

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
1.Tính:
a) 420 : 60
420

60

0

7

b) 85000 : 500
85000 500
35
170
00

4500 : 500
4500
0

500
9

92000 : 400
92000
12
00

400
230


TỐN

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

2/ Tìm x
a) x

x 40 = 25600

Muốn tìm thừa
số chưa biết ta
làm thế nào ?


TOÁN

PHIẾU BÀI TẬP
2/ Tìm x
a) x x 40 = 25600

x
x

= 25600 : 40
=

640


TỐN

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 3: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:
a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Tóm tắt
Xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa
1 toa xe : 20 tấn hàng…toa xe ?


TỐN

Chia hai số có tận cùng các chữ số 0
Tóm tắt

Xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa
1 toa xe : 20 tấn hàng…toa xe ?
Giải
Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần số toa xe là:
180 : 20 = 9 ( toa )
Đáp số: 9 toa xe


TOÁN
Chia hai số có tận cùng các chữ số 0


TỐN

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
a) 320
0

40
8

b) 32000
00
0

400
80

Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0,
ta có thể cùng xoá một, hai, ba,…chữ số 0 ở tận cùng của số chia
và số bị chia, rồi chia như thường.
Lưu ý:

Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia
thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia


* Xem lại bài, học thuộc qui tắc,
làm bài tập 2b, 3b vào vở ở nhà.
* Chuẩn bị bài: Chia cho
số có hai chữ số.


CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×