Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0


Toán :
* Bài cũ:
Bài 1: Tính bằng 2 cách:
( 9 x 24) : 4
* Khi chia một tích hai thừa số cho một số ta làm
như thế nào?


Toán :

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

* Ví dụ:
320 : 40 = ?
320 : 40 = 320 : (10 x 4)
= 320 : 10 : 4
= 32 : 4
=8
Nhận xét: 320 : 40 = 32 : 4 = 8


320
0

40
8

Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá một chữ
số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.


Toán :

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

* Ví dụ 2:
32000 : 400 = ?
32000 : 400 = 32000 : (100 x 4)
= 32000 : 100 : 4
= 320 : 4
= 80
Nhận xét: 32000 : 400 = 320 : 4 = 80

32000
00
0

400
80

Khi thực hiện phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng xoá hai
chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như
thường.


Toán :

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

320 40
0 8


320 : 40 = 8

32000
00
0

400
80

32000 : 400 = 80

32000
0

4000
8

32000 : 4000 = 8

Ghi nhớ: Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các
chữ số 0, ta có thể cùng xoá một, hai, ba,… chữ số 0 ở tận
cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.


Toán : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Ghi nhớ: Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các
chữ số 0, ta có thể cùng xoá một, hai, ba,… chữ số 0 ở tận
cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.
* Luyện tập:
Bài 1: Tính
420 : 60
420 60
0
7
85000 : 500
85000 500
35
1 70
00
0

4500 : 500
4500 500
0
9
92000 : 400
92000 400
12
2 30
00
0


Toán :

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

* Bài 2 : Tìm x
a.

x x 40 = 25600
x = 25600 : 40
x = 640


Toán :

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 3: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe
lửa. Hỏi :
a.Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa
xe loại đó ?
Giải

Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần số toa
xe là:
180 : 20 = 9 (toa)
Đáp số: 9 toa xe


Toán :

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

TRÒ CHƠI
Điền đúng ghi (Đ) sai ghi (S) vào ô trống
Đ

a)

600 : 20 = 30

Đ

b)

80 : 20 = 40

S

c)

900 : 20 = 40 (dư 1)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×