Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH
TRƯỜNG TiỂU HỌC A VĨNH BÌNH

CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0


KiÓm tra bµi cò
Tính nhẫm:
320 : 10

= 32

3200 : 100

= 32

32000 : 1000 = 32


Toán
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0


Các
bước
làmchất chia một số cho một
Hãy
áp
dụng
tính
Nêu cách thực hiện
Đặt tính
tích để thực hiện phép chia
phép
chia 320 : 40
Cùng xóa một chữ số320
0 ở tận
cùng
: 40
= của
? số chia và số bị chia.
Thực hiện phép chia 32 : 4 = 8

Khi thực hiện
phép chia
320:40,
cóvề
thểlàm
Vận
dụng
cách
Nhận
xétta gì
kết
cùng
một
trên
đểxóa
đặt
tính

quả


hai
phép
chia
chữhiện
số 0phép
ở tậnchia
thực
320
: của
40 và
32
: 4?
cùng 320
số
chia
: 40
và số bị chia, rồi
chia như thường.

320 40
0 8

320 : 40 = 320 : ( 10 x 4 )
= 320 : 10 : 4
=
32 : 4
=
8
320 : 40 = 32 : 4


Toán
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0

Tính: 32000 : 400 = ?
32000 : 400 = 32000 : (100 x 4)
= 32000 : 100 : 4
=
=

320

:4

80
Các bước làm

Khi thực hiện phép
chia 32000 : 400,
ta có thể cùng xóa 2
chữ số 0 ở tận cùng
của số chia và số bị
chia, rồi chia như
thường.

32000 400
00
80
0

Đặt tính Nêu cách thực hiện

phép chia 32000 : 400

Cùng xóa hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia.
Thực hiện phép chia 320 : 4 = 80


Toán
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0

Vậy khi thực hiện chia 2 số có tận
cùng là các chữ số 0, chúng ta có
thể thực hiện như thế nào?
Khi thực hiện phép chia 2 số có tận cùng là các chữ
số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba... chữ số 0 ở tận
cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.
Lưu ý: Xóa bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số chia
thì xóa bấy nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia.


Toán
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0

Chọn đáp án đúng:
420 : 60 = ?

4500 : 500 = ?

85000 : 500 = ?

92000 : 400 = ?

7

900

17

23

70

90

170

230

700

9

1700

2300


Toán
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0

Tìm x:

a) x x 40 = 25600
X

= 64
xx 40
= 25600

b) x x 90 = 37800
x x= 90
42= 37800

X

Muốntìm
tìmthừa
thừa só x = 37800 : 90
Muốn
x = 240
= 25600 : số
40 chưa
x x= 640
ta lấy
chưa biết,
biết ta
x = 420
tích
chia
thừa
số
x = 640
làm thế nào ? x = 420
đã biết.
x = 320


Toán
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0

Người ta đự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:
a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Số toa xe cần chở được 20 tấn hàng là:
180 : 20 = 9 (toa xe)
Đáp số: 9 toa xe.EM GIỎI QUÁ!
Em xứng đáng được
thưởng một tràng pháo tay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×