Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC
CHƯ SỐ 0


KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Chia nhẩm:
320 : 10 = 32
3200 : 100 = 32
32000 : 1000 = 32
2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

280 : (10 x 7) =

280 : 10 : 7
= 28 : 7
= 4


KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính bằng cách thuận tiện nhất:


320 : 40


TOÁN
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHƯ SỐ 0 ̃

VD1: 320 : 40 = ?
320 :40 = 320: (10 X 4)
= 320:10:4
= 32 :4
=8
320 : 40 = 8

320
0

40
8

320 : 40 = 32 : 4

Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá 1 chữ số 0 ở tận
cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.


TOÁN
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHƯ SỐ 0

VD2: 32000 : 400 = ?
32000 :400 = 32000: (100 X 4)

32000
00

̃

400
80

= 32000:100:4


= 320 :4
= 80

Khi thực hiện phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng xoá 2 chữ số 0 ở tận
cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.


TOÁN
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHƯ SỐ 0

VD1:

̃

VD2:

320

40

32000

0

8

00

400
80

Khi thực hiện phép chia 2 số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể
cùng xoá một, hai, ba,... Chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị
chia, rồi chia như thường.


TOÁN
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHƯ SỐ 0

̃

Bài 1 - Tính:
a) 420 : 60 = 7

b)85000 : 500 = 170

4500 : 500 =

92000 : 400 =

9

230

Bài 2:Tìm X

x x 40 = 25000
x = 25000 : 40
x = 640

x x 90 = 37800
x = 37800 : 90
x = 420


TOÁN
CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHƯ SỐ 0
Bài 3:

̃

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi ?
a. Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thi cần mấy toa xe loại đó?
b. Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thi cần mấy toa xe loại đó?

Tóm tắt: Có 180 tấn hàng xếp vào các toa xe
a. Mỗi toa xe chở 20 tấn cần:...toa xe?
b. Mỗi toa xe chở 30 tấn cần:...toa xe?
Bài giải:
a. Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thỡ cần số toa xe là:
120 : 20 = 9 (toa)
b. Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thỡ cần số toa xe là:
120 : 30 = 6 (toa)
иp số: a, 9 toa xe
b, 6 toa xe


CHÚ KHỈ THÔNG MINH


5400 : 60 = 90


25000 : 500 = 50


3200 : 40 = 80


2500 : 500 = 5


Khi thực hiện phép chia hai số có tận
cùng là các chữ số 0, ta làm thế nào?
- Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ
số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận
cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×