Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số


Môn: Toán
Bài:
Kiểm tra bài cũ


Môn: Toán
Bài: Rút gọn phân số
10
10
Tìm phân số bằng phân số
nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.
15
15

a) Cho phõn
số
.
Ta có thể làm như sau:

Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có:


10 10 : 5 2


15 15 : 5 3

Vậy:

10 2

15 3

Nhận xét:

10
2
*Tử số và mẫu của phân số
đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số
15
3
10
2
* Hai phân số

bằng nhau.
15
3
2
10
Ta nói rằng: Phân số
đã được rút gọn thành phân số
3
15
.
Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà
phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.


Môn: Toán
Bài: Rút gọn phân số


b) Cỏch rỳt gọn phõn số:
Ví dụ 1:Rút gọn phân số

6
8

Ta thấy cả 6 và 8 đều chia hết cho 2, nên:

6 6:2 3


8 8:2 4

3
3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số
4
3
Không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng: Phân số

6
3
và phân số
đã được rút gọn thành phân số
8
4

4

là phân số tối giản


Môn: Toán
Bài: Rút gọn phân số
b) Cách rút gọn phân
số:
Ví dụ 2: Rút gọn phân

18
54

số
18 18 : 2 9


Ta thấy: 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên
54

9 và 27 đều chia hết cho 9, nên

54 : 2

27

9
9:9 1


27 27 : 9 3

1

1 và 3 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên
là phân
3
số tối giản.
Vậy

18 1

54 3

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:
* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
* Chia tử số và mẫu số cho số đú.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.


Môn: Toán
Bài: Rút gọn phân số
1

Rút gọn các phân số
4 12 15 11 36 75
.
;
a/
;
;
;
;
6
8 25 22 10
36
4
6

=

4:2
2
=
6:2
3

11 : 11
11
1
=
=
22
22 : 11
2

12 : 2
12
=
8
8:2

6
=
4

36 : 2
36
=
10 : 2
10

18
=
5

15 : 5
15
=
25
25 : 5

3
=
5

75 : 3
75
=
36 : 3
36

25
=
12


Môn: Toán
Bài: Rút gọn phân số
2

Trong các phân số:

1 4
8
30
72
;
;
;
;
3 7
12 36
73
a) Phõn số nào tối giản? Vỡ sao?
Các phân số tối giản:

;

;


Môn: Toán
Bài: Rút gọn phân số

Trò chơi: Ai nhanh hơn ?
54

1

72

=

27

9
?
3

3

= 4
2 =
3?6
?4
12

Cách chơi: Có bốn cánh cửa đang đóng, 4 cánh cửa được nối với
nhau bởi dấu bằng. Thầy lần lượt mở từng cách cửa bắt đầu bằng
số 1 ; 2 ; 3 ; 4. Sau mỗi cách cửa sẽ là nội dung yêu cầu. Em nào
thực hiện nhanh nhất, đúng yêu cầu sẽ được một phần thưởng. Tín
hiệu thông báo để được trả lời là giơ tay. Thầy sẽ mời người giơ tay
đầu tiên, nếu trả lời sai không được phần thưởng và nhường quyền
trả lời cho người khác.


Môn: Toán
Bài: Rút gọn phân số

Trò chơi: Ai nhanh hơn?
36

1

48

=

18

2 =
24
?

6?

38 =

3

4
?
4


Môn: Toán
Bài: Rút gọn phân số
Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân
số mới vẫn bằng phân số đã cho.
Cách rút gọn phân số:
* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
* Chia tử số và mẫu số cho số đú.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.
Phân số tối giản
Phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu không thể cùng chia hết cho
một số tự nhiên lớn hơn 1 nữa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×