Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN
LỚP 4
RÚT GỌN PHÂN SÔ


RÚT GỌN PHÂN SÔ
1. Cách rút gọn phân số
Ví dụ 1: xét phân số 12 . Ta thấy 2 là ước chung của 12 và 18
18
:2

:3

2
12
6
Ta thấy 3 là ước chung của 6 và 9
=
=
18
9

3
:2

:3

Mỗi lần chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước
chung khác 1 của chúng, ta lại được một phân số đơn giản
hơn nhưng vẫn bằng phân số đã cho. Làm như vậy tức là
ta đã rút gọn phân số.


RÚT GỌN PHÂN SÔ
1. Cách rút gọn phân số
Ví dụ 1: xét phân số
:2

12
.
18

:3

2
12
6
=
=
18
9
3
:2

:3

−5
Ví dụ 2: Rút gọn phân số
10

Ta thấy 5 là ước chung của -5 và 10
−5 (−5) : 5 −1


=
=
10
10 : 5
2


RÚT GỌN PHÂN SÔ

1. Cách rút gọn phân số
12
.
Ví dụ 1: xét phân số
:2

6
9

12
=
18

18

:3

2
=
3

:2

:3

=

=

−5
Ví dụ 2: Rút gọn phân số
10
−5 (−5) : 5 −1

10

10 : 5

2

Qui tắc :
Muốn rút gọn phân số, ta chia
cả tử và mẫu của phân số cho
một ước chung ( khác 1 và -1)
của chúng.

2. Thế nào là phân số tối giản?

Định nghĩa:
Phân số tối giản (hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và – 1.


?1 Rút gọn các phân số sau :
19
18
b)
;
a)
;
57
33
Đáp số
6
18 18 : 3
=
=
a)
33 33 : 3 11

19
19 : 19 1
b)
=
=
57
57 : 19 3

3
−36
− 36 : ( −12)
=
c)
=3
=
1
−12
− 12 : ( −12)

−36
d)
;
−12


RÚT GỌN PHÂN SÔ

1. Cách rút gọn phân số
12
.
Ví dụ 1: xét phân số
:2

6
9

12
=
18

18

:3

2
=
3

:2

:3

=

=

−5
Ví dụ 2: Rút gọn phân số
10
−5 (−5) : 5 −1

10

10 : 5

2

Qui tắc :
Muốn rút gọn phân số, ta chia
cả tử và mẫu của phân số cho
một ước chung ( khác 1 và -1)
của chúng.

2. Thế nào là phân số tối giản?

Định nghĩa:
Phân số tối giản (hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và – 1.


Xét các phân số sau :
2 −4
;
;
3
7

16
25

Ta thấy các phân số này không rút gọn được nữa vì tử
và mẫu của chúng không có ước chung nào khác ±1.
Chúng là các phân số tối giản.

Thế nào là phân số tối
giản?


RÚT GỌN PHÂN SÔ

1. Cách rút gọn phân số
12
.
Ví dụ 1: xét phân số
:2

6
9

12
=
18

18

:3

2
=
3

:2

:3

=

=

−5
Ví dụ 2: Rút gọn phân số
10
−5 (−5) : 5 −1

10

10 : 5

2

Qui tắc :
Muốn rút gọn phân số, ta chia
cả tử và mẫu của phân số cho
một ước chung ( khác 1 và -1)
của chúng.

2. Thế nào là phân số tối giản?

Định nghĩa:
Phân số tối giản (hay phân số
không rút gọn được nữa) là
phân số mà tử và mẫu chỉ có
ước chung là 1 và – 1.


?2 Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:
3
A
6
−1
B
4

B

−4
C
12

9
D
16
14
E
63

D


RÚT GỌN PHÂN SÔ

1. Cách rút gọn phân số
Ví dụ 1: xét phân số 12 .
:2

6
9

12
=
18
:2

18

:3

2
=
3
:3

Vì ƯCLN(12,18) = 6 nên ta có:
12 12 : 6 2
=
=
18 18 : 6 3


Thảo luận nhóm 5 phút tìm cách trả lời các câu hỏi sau. Sau đó tìm một con số
may mắn cho đội, mỗi câu trả lời đúng đội bạn sẽ nhận được 3 điểm. Nếu lật
trúng vào ô may mắn đội bạn sẽ nhận được 2 điểm mà không phải trả lời câu hỏi
nào. Trả lời đúng tên chủ đề của bông hoa sẽ nhận được 4 điểm ( có câu hỏi phụ
trong phần này, đội nào trả lời đúng câu hỏi phụ sẽ dành được thêm 4 điểm nữa).
Kết thúc trò chơi đội nào có tổng số điểm cao nhất sẽ chiến thắng.

2

Bài 15 SGK trang 15
Rút gọn các phân số sau:

22
a) ;
55
20
c)
;
− 140

− 63
b)
;
81
−25
d)
;
−75

CO

3
4

1

NÊN

5

8

TRI

7

6

THI

Con số may mắn:


Bài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :
22
a)
55

Đáp án
22
22 : 11
2
a)
=
=
55
55 : 11
5


Chúc
mừng đội
bạn

Con số may
mắn


Bài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :
−63
b)
81

Đáp án
− 63
− 63 : 9
−7
b)
=
=
81
81 : 9
9


Con số
may mắn

Chúc mừng
đội bạn


Bài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :
20
c)
−140

Đáp án
20
20 : 20
1
−1
c)
=
=
=
− 140 − 140 : 20
−7
7


Chúc
mừng đội
bạn

Con số may
mắn


Bài 15 SGK trang 15 : Rút gọn các phân số sau :
−25
d)
−75

Đáp án
−25
− 25 : ( −25)
1
d)
=
=
−75
− 75 : ( −25)
3


Chúc
mừng đội
bạn

Con số may
mắn


- Học thuộc quy tắc rút gọn phân số, định nghĩa phân
số tối giản.
- Làm bài tập 17; 18; 19; 20 SGK trang 15.
- Tiết sau luyện tập.


Bài 16 SGK trang 15 : Bộ răng đầy đủ của một người
trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng
nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng
chiếm mấy phần của tổng số răng ? (Viết dưới dạng phân
số tối giản
Giải
Răng cửa chiếm 8 = 1 (tổng số răng)
32
4
Răng nanh
=
32
8
=
Răng cối nhỏ
32

Răng hàm

4

1
(tổng số răng)
8
1
4 (tổng số răng)

12
3
=
32
8

(tổng số răng)


Bài 17 SGK trang 15 : Rút gọn
3.5
a/
8.24

3.5
3.5
5
a/
=
=
8.24 8.3.8
64
11.4 − 11 11 .(4 − 1)
e/
=
2 − 13
− 11

11.4 − 11
e/
2 − 13

Giải

= −3
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×