Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số


Toán
Kiểm tra: Viết số thích hợp vào ô trống:
2

=

4
?

5

10

12

2

30

=


5
?

Hãy nêu tính chất cơ bản của phân số ?


Toán
Rút gọn phân số
10
10 nhưng có tử số và mẫu số bé
a) Cho phân
Tìm phân số bằng phân
15 số
số
.
15 hơn.
Ta có thể làm như
sau:
Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có:

10 10 : 5 2


15 15 : 5 3
Nhận xét:

10 2

Vậy
15 3
:

2

* Tử số và mẫu số của phân số
3
.

10bằng nhau.
15
10
2
Phân số
đã được rút gọn thành phân số
15
3
.

2
* Hai phân số
3

10
15

đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số

Ta nói
rằng:
Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà
phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.


Toán
Rút gọn phân số
b) Cách rút gọn phân
số:
6
Ví dụ 1: Rút gọn phân
8
số
6 6:2 3
Ta thấy 6 và 8 đều chia hết cho 2,


8 8: 2 4
nên
3
3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số

3
Phân số
4
giản

Ta nói
là phân số tối
không thể rút6gọn được nữa.
rằng:
3
và phân số
đã được rút gọn thành phân số tối giản
.

8

4

4


Toán
Rút gọn phân số
b) Cách rút gọn phân
số:
Ví dụ 2: Rút gọn phân

18
54

số
18 18 : 2 9
Ta thấy 18 và 54 đều chia hết cho 2, nên 

54

54 : 2

27

9

9:9

19 và 27 đều chia hết cho 9,
27 27 : 9 3
nên
1
1 và 3 không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên
là phân số
3
tối giản.
18 1

Vậy
54 3
:
Khi rút gọn phân số có thể làm như
sau:
* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

* Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.


1

Toán
Rút gọn phân số
Rút gọn các phân số:

4
12
15
a)
;
;
6
8
25

5
12
9
b)
;
;
10
36
72


2

Toán
Rút gọn phân số
Trong các phân số:

8
30
1 4
72
;
;
;
;
3 7
12 36
73
a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ?
Các phân số tối giản: ;

;


2

Toán
Rút gọn phân số
Trong các phân số:

1 4
8
30
72
;
;
;
;
3 7
12 36
73
a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ?

1 4 72
Các phân số tối giản: ;
;
3 7 73
b) Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phân số đó.

8
30
;
12 36


54

1

72

=

27

2
36
?

?9
= 3

12

=

3

4
?4

Cách chơi: Có 4 cánh cửa đang đóng, 4 cánh cửa được nối với
nhau bởi dấu bằng. Cô giáo lần lượt mở từng cánh cửa bắt đầu
từ số 1 ; 2 ; 3 ; 4. Sau mỗi cánh cửa sẽ là các nội dung yêu cầu.
Em nào thực hiện nhanh nhất, đúng nhất nội dung yêu cầu sẽ
được 1 phần thưởng. Tín hiệu thông báo với cô giáo để được trả
lời là giơ tay. Cô sẽ gọi người giơ tay đầu tiên, nếu sai không
được phần thưởng và nhường quyền trả lời cho người khác.


54

1

72

=

27

2
36
?

?9
= 3

12

=

3

4
?4


Thế nào là rút gọn phân số ?
Rút gọn phân số là tìm một phân số khác bằng phân số đã cho
nhưng có tử số và mẫu số bé hơn

Chúng ta có thể rút gọn phân số bằng cách như thế nào ?
*Xem xét tử số và mẫu số có thể cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1
*Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Thế nào là phân số tối giản ?
Phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu không thể cùng chia hết cho
một số tự nhiên lớn hơn 1 nữa.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×