Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

RÚT GỌN PHÂN SỐ


Toán:
Kiểm tra bài cũ: Viết số thích hợp vào ô trống:
2

=

4
?

5

10

12

2

30


=

5
?

Hãy nêu tính chất cơ bản của phân số ?


Toán
Rút gọn phân số
a) Cho phân số 10 . Tìm phân số bằng phân số 10 nhưng có tử số và mẫu
15
15
số bé hơn.
10
2
10
10 : 5
2
Vậy:
=
=
=
15
3
3
15 : 5
15
Nhận xét:
10
* Tử số và mẫu số của phân số 2 đều bé hơn tử số và mẫu số của phân
3
15
số
.
10
* Hai phân số 2 và
bằng nhau.
15


3
2
Ta nói rằng: Phân số 10 đã được rút gọn thành phân số
.
3
15
Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân
số mới vẫn bằng phân số đã cho.


Toán
Rút gọn phân số
b) Cách rút gọn phân số:
Ví dụ 1: Cho phân số 6
8
3
6
6:2
=
=
4
8:2
8
* Phân số 3 là phân số tối giản.
4

Ví dụ 2: Cho phân số 18
54
9
18
18 : 2
=
=
54
:
2
54
27
1
9
9:9
=
=
3
27 : 9
27
Vậy:

18
1
=
54
3

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:
* Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
* Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.


Toán: Rút gọn phân số
1

Rút gọn các phân số:

75
36
4
12
15 11
;
;
;
a)
;
;
36
6
8
25 22 10

4
75
15
5 12 9
;
;
;
;
b)
;
10 36 72 300 35 100


Toán: Rút gọn phân số
1 Rút gọn các phân số:
2 Trong các phân số:

8
30
1 4
72
;
;
;
;
3 7
12 36
73
a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ?
Các phân số tối giản: ;

;

Vì : Tử số và mẫu số của từng phân số này không cùng chia
hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.


Toán: Rút gọn phân số
1 Rút gọn các phân số:
2

Trong các phân số:

1 4
8
30
72
;
;
;
;
3 7
12 36
73
a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ?

1 4 72
Các phân số tối giản: ;
;
3 7 73
b) Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phân số đó.

8 30
Các phân số rút gọn được là:
;
12 36


54

1

72

=

27

2
36
?

?9
= 3

12

=

3

4
?4

Cách chơi: Có 4 cánh cửa đang đóng, 4 cánh cửa được nối với
nhau bởi dấu bằng. Cô giáo lần lượt mở từng cánh cửa bắt đầu
từ số 1 ; 2 ; 3 ; 4. Sau mỗi cánh cửa sẽ là các nội dung yêu cầu.
Em nào thực hiện nhanh nhất, đúng nhất nội dung yêu cầu sẽ
được 1 phần thưởng. Tín hiệu thông báo với cô giáo để được trả
lời là giơ tay. Cô sẽ gọi người giơ tay đầu tiên, nếu sai không
được phần thưởng và nhường quyền trả lời cho người khác.


54

1

72

=

27

2
36
?

?9
= 3

12

=

3

4
?4


Toán: Rút gọn phân số
Thế nào là rút gọn phân số ?
Rút gọn phân số là tìm một phân số khác bằng phân số đã cho
nhưng có tử số và mẫu số bé hơn
Chúng ta có thể rút gọn phân số bằng cách như thế nào ?
*Xem xét tử số và mẫu số có thể cùng chia hết cho số tự nhiên
nào lớn hơn 1
*Chia tử số và mẫu số cho số đó.
Thế nào là phân số tối giản ?
Phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu không thể cùng chia
hết cho một số tự nhiên lớn hơn 1 nữa.


Toán:Rút gọn phân số

- Về nhà xem lại bài và làm lại bài tập.
- Chuẩn bị bài : Luyện tập ( SGK trang 114) và chuẩn
bị đề bài 1 và bài 4a,4b vào vở toán.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×