Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép nhân phân số

Thứ ngày tháng 11 năm 2008

TRIỆU PHƯỚC


Toán
KIỂM
KIỂMTRA
TRABÀI
BÀICŨ

Tính:
3
1
+5
2

a)
a)

3


+

2

b)

3
7

1

=

5

-

2
5

=

b)
15
10

15
35

-

+

14
35

2

=10

1

=

3- 2
7
5

35

17
10

c) 1

+

3
5


Toán

Phép nhân phân số
Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài
2
m.
3

4
m và chiều rộng
5

Muốn
Hãytính
nêu diện
phéptích
tínhhình
để tính
chữdiện
nhậttích
ta làm
hìnhnhư
chữthế
nhật?
nào?
Muốn tính diện tích hình
4 chữ
2 nhật ta lấy chiều dài nhân
X
với chiều rộng cùng 5
đơn
vị3đo .


Toán

Phép nhân phân số
1m

b) Ta tính diện tích hình này dựa
vào hình vẽ bên.
Nhìn trên hình vẽ ta thấy:
- Hình vuông có diện tích là 1m2
và gồm 15 ô mỗi ô có diện tích 2
1 2
m
bằng
m.
15

- Hình chữ nhật (phần tô màu)
chiếm 8 ô. Do đó diện
tích
8
hình chữ nhật bằng 15 m2.

1m

3

4
m
5


Toán:

Phép nhân phân số
Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có
4
chiều dài m và chiều rộng 2 m.
5

1m

3

Dựa vào hình vẽ bên ta tính
được diện tích hình chữ nhật như 2
m
sau:
4
2 8
2
3
x
(m
)
=
5
3

1m

15

4
m
5


Toán:

Phép nhân phân số
Từ kết quả diện tích hình chữ nhật ta
có kết quả của phép nhân phân số như
sau:
4 2
8
x
=
5 3
15
Trong hình bên, phân số 8 cho ta
15
biết điều gì?
8
15 cho

Phân số
ta biết hình vuông
được chia làm 15 ô thì hình chữ nhật là
8 ô.


Toán:

Phép nhân phân số
8
4 2
x = 15
5 3

Tử số: 4 x 2 = 8
Mẫu số: 5 x 3 = 15
Ta thực hiện phép nhân như sau:
8
4 2
=
=
x
5 3
15

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu
số nhân với mẫu số.


Toán:

Phép nhân phân số
1. Tính:
4 6  4 6  24
a)

5 7 35
5 7

2 1 2 1 2 1
b)
 
 
9 2 9 2 18 9

1 8 18 8 4
 
c)  
2 3 2 3 6 3

d)

1 1
11
1
 

8 7
8 7 56


Toán:

Phép nhân phân số

3) Một hình chữ nhật có chiều dài
rộng
.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.

và chiều


Toán:

Phép nhân phân số

Tóm tắt:
Chiều dài:

6
m
7

3
Chiều rộng: m
5

Diện tích:

...m

2

Bài giải:
Diện tích hình chữ nhật là:
6 3 18
  m2 
7 5 35

Đáp số:

18 2
m
35


TRÒ CHƠI

5
3
X
3
2

+
15
6


TRÒ CHƠI

3
5
X
4
7

+
15
28


TRÒ CHƠI

9
5
X
7
6

+
45
42


DẶN DÒ
Học thuộc qui tắc phép nhân phân số.
Chuẩn bị bài : Luyện tập


Thứ ngày tháng 11 năm 2008

TRIỆU PHƯỚC

4
Bài
học
đến
đây
là
kết
thúc
Ví dụ 2: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài
m và

Kiểm tra bài cũ chiều rộng 2 m.
Kiểm tra bài cũ
3
Bài mới:
a/ Để tính diện tích của hình chữ nhật
Bài mới:
Ví dụ 1:
trên ta phải thực hiện phép nhân: 4 x 2

Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Ví dụ 2:
Quy tắc:
Quy tắc:

5

5

1m

1m

3

b/ Ta tính diện tích này dựa vào hình vẽ
bên. Nhìn trên hình vẽ ta thấy:
-Hình vuông có diện tích bằng 1m2 và
gồm 15 ô, mỗi ô có diện tích bằng 1 m2
15

2
m
3

4
m
5

-Hình chữ nhật (phần tô màu) chiếm 8 ô. Do đó diện
tích hình chữ nhật bằng 1 m2.
15
4
2
8
4x2
c/ Ta thực hiện phép nhân như sau:
x
=
=
5
3
5 x 3 15
Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu
số nhân với mẫu số.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×