Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép nhân phân số

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4
BÀI 2: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ


.

TOÁN

Kiểm tra bài cũ:

Bài tập 1: Tính

3 5
+
7 4

Bài tập 2: Tìm x

6 15
x− =
7 9TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SÔ

4
m
Ví dụ: Tính
diện
tích
hình
chữ
nhật
có
chiều
dài
5 và chiều
2
rộng 3 m.

a) Để tính được diện tích hình chữ nhật trên ta phải thực hiện phép
nhân:

4
5

X

2
3


TOÁN
PHÉP NHÂN PHÂN SÔ

1m

b) Ta tính diện tích hình này dựa
vào hình vẽ bên.
Nhìn trên hình vẽ ta thấy:


- Hình vuông có diện tích là 1m2
và gồm 15 ô mỗi ô có diện tích 2
1 2
m
bằng
m.
15

- Hình chữ nhật (phần tô màu)
chiếm 8 ô. Do đó diện
tích
8
hình chữ nhật bằng 15 m2.

1m

3

4
m
5


Toán
Phép nhân phân số
Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có
4
chiều dài m và chiều rộng 2 m.
5

1m

3

Dựa vào hình vẽ bên ta tính
được diện tích hình chữ nhật như 2
m
sau:
4
2 8
2
3
x
(m
)
=
5
3

1m

15

4
m
5


Toán
Phép nhân phân số
Từ kết quả diện tích hình chữ nhật ta
có kết quả của phép nhân phân số như
sau:
4 2
8
x
=
5 3
15
Trong hình bên, phân số 8 cho ta
15
biết điều gì?
8
15 cho

Phân số
ta biết hình vuông
được chia làm 15 ô thì hình chữ nhật là
8 ô.


Toán
Phép nhân phân số
4 2
8
x
=
5 3 15
Em làm cách nào để biết hình chữ nhật có 8
ô?
Cách 1: Ta đếm số ô.
Cách 2: Hình chữ nhật xanh có 2 hàng, mỗi
hàng có 4 ô. Ta lấy 4 x 2 = 8 (ô).
Cách 3: Hình chữ nhật có 4 cột, mỗi cột có 2 ô.
Ta lấy 2 x 4 = 8 (ô).


Toán
Phép nhân phân số
4
2
8
x
=
5
3
15
Ta có: 4 x 2 = 8 (ô)
5 x 3 = 15 (ô)


TOÁN

Phép nhân phân số
8
4 2
x = 15
5 3

Tử số: 4 x 2 = 8
Mẫu số: 5 x 3 = 15
Ta thực hiện phép nhân như sau:
8
4 2
=
=
x
5 3
15

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử
số, mẫu số nhân với mẫu số.


Toán
Phép nhân phân số
Thực hành:

1. Tính:
4 6 4 × 6 24
a)
1 × 8 = 1× 8 = 4
c)
5 × 7 = 5 × 7 =35

2

b)
d)

3

2×3

3

2
1 × 11 = 12××11 = 11
9 × 2= 9× 2= 9
8 7 8 × 7 56


Toán
Phép nhân phân số
3) Một hình chữ nhật có chiều dài
rộng
.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.

và chiều


Toán
Phép nhân phân số
Tóm tắt
Chiều dài:

6
m
7

3
Chiều rộng: m
5

Diện tích:

...m

2

Bài giải
Diện tích hình chữ nhật là:
6 3 18
× =
(
m2 )
7 5 35
18 2
m
Đáp số:
35


Củng cố, dặn dò:
Về nhà học bài, xem lại các bài tập
đã làm.
Củng cố lại cách nhân 2 phân số và
chuẩn bị bài “Luyện tập” (chuẩn bị bài
1, 2 và 4 SGK).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×