Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép nhân phân số


Toán - Tiết: 121
Phép nhân phân số
4
Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài m
5
2
1m
và chiều rộng m.
3
a. Ta phải thực hiện phép nhân:
4
5

2
x
3b. Tính diện tích hình chữ nhật 2 m

3
dựa vào hình vẽ.
8
c. Ta
thực
hiện
phép
Diện
tích
hình
chữ
nhậtnhân:
bằng m2
15
4
2
48 X 2
×
= 5 X3
5

3

Quy tắc:

15

8
1 2 15
m

m

2

15

4
m
5Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số,
mẫu số nhân với mẫu số.

1m


Toán - Tiết: 121
Phép nhân phân số
4
Ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài m
5
2
và chiều rộng m.
3

Bài giải:
Diện tích hình chữ nhật đó là:
4
5

2
x
3

8
2
(
m
)
= 15
Đáp số: 8 m2
15


Toán - Tiết: 121
Phép nhân phân số
Thực hành:
Bài 1: Tính:
2
1
4
6
b.
x
a.
x
5
1
c.
2

7
8
x
3

d.

9
2
1
1
x
8
7

Tr. 133

Bài 3:
6
Một hình chữ nhật có chiều dài
m và chiều rộng
7

3
m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
5

Tóm tắt:
6
Chiều dài: m
7

3
Chiều rộng: 5 m

Diện tích: …….m

2


Toán - Tiết: 121
Phép nhân phân số
Quy tắc:
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số,
mẫu số nhân với mẫu số.

Tính:

3
4

1
x
5

5
7

9
x
5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×