Tải bản đầy đủ

Ngân hàng thương mại

www.themegallery.com

ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HỌC PHẦN:
Thị trường và định chế tài chính

GVHD: Nguyễn Thị Nam Thanh
Nhóm thực hiện: NHÓM 6


Ngân hàng thương mại

LOGO


www.themegallery.com

Tổng quát về Ngân hàng thương mại

Company Namewww.themegallery.com

CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


1. Khái niệm:Ngân hàng thương mại là ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt
động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của
luật nhằm mục tiêu lợi nhuận.Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân
hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền
này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán.

Company Name


www.themegallery.com

CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Company Name


www.themegallery.com

CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Company Name


www.themegallery.com


CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chức năng
tiết kiệm

Chức năng
Cho vay

Chức năng
thanh toán

Huy động các
nguồn vốn nhàn
rỗi từ mọi tác
nhân trong nền
kinh tế.

Cung cấp vốn
vay cho nền
kinh tế, đáp ứng
mọi nhu cầu vốn
cho đầu tư SXKD
và tiêu dùng.

Thực hiện thu
chi hộ cho
khách hàng,
chủ yếu qua tài
khoản.

Company Name


www.themegallery.com

CHỨC NĂNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Company Name


www.themegallery.com

Các nguồn vốn của NHTM

 Khái niệm: Vốn của Ngân hàng thương mại là
những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy
động được dùng để đầu tư, cho vay hoặc thực hiện
các dịch vụ kinh doanh khác. Nó chi phối toàn bộ
hoạt động của NHTM. Nó quết định sự tồn tại và
phát triển của Ngân hàng.

Company Name


www.themegallery.com

Các nguồn vốn của NHTM

Company Name


Các nguồn vốn của NHTM

TÀI KHOẢN
TIỀN GỬI
Tiền gửi giao dịch
– Tài khoản tiền gửi
không kì hạn hoặc tài
khoản Séc:
+ Được sử dụng khi
KH có nhu cầu ký séc
sử dụng TK của mình.
+ Yêu cầu số dư tối
thiểu và không trả lãi.
- Lệnh rút tiền có thể
chuyển nhượng được:
+ Loại này có trả lãi và
cung cấp dịch vụ Séc
+ Yêu cầu số dư tối
thiểu lớn hơn

Tiền gửi tiết kiệm

Tiền gửi có kỳ hạn

Tài khoản số tiết
kiệm
Không cho phép kí
phát séc và được trả
lãi
Không yêu cầu số
dư tối thiểu

Chứng chỉ tiền gửi
bán lẻ (CD)
Chứng chỉ tiền gửi
có thể chuyển nhượng
được ( NCD)

TK tiền gửi thị
trường tiền tệ
 không quy định kỳ
hạn cụ thể
Có tính thanh khoản
cao hơn CD bán lẻ,
nhưng lãi suất thấp
hơn CD
Cho phép ký phát
séc 1cách hạn chế,
yêu cầu số dư tối thiểu
lớn hơn và lãi suất cao
hơn.
.
Company Name


Nguồn vốn của NHTM

1

1

2

3

 Thõa mãn nhu
cầu thanh
khoãn.
 Tài sản đối với
NH cho vay
 Có thể quay
được vòng

 Hình thức vay
chiết khấu.
 Lãi suất cho
vay cơ bản
 Vay ngắn
hạn.
 Được sự chấp
thuận của
Fed trước.

- Thỏa thuận mua
lại chứng khoán
đó vào 1 ngày
nhất định với 1
mức giá cụ thể.
- NH thường repo
như 1 nguồn vốn
- Tài sản đảm bảo
để tổ chức cung
cấp vốn cho NH

Vay
dollar
từ
những NH nước
ngoài mà những NH
này có nhận tiền
gửi bằng dollar.
chấp nhận tiền
gửi ngắn hạn số
lượng lớn và cho
vay ngắn hạn bằng
dollar.

Mua vốn liên
bang

Vay ngân hàng
liên bang

Hợp đồng mua
lại

Các khoản vay
Eurodolla

www.themegallery.com


www.themegallery.com

Nguồn vốn NHTM

 Nguồn vốn dài hạn

+Những TSCĐ thường được tài trợ bởi nguồn vốn dài hạn như phát hành trái phiếu .
+Người mua phổ biến những loại trái phiếu này là các hộ gia đình và các tổ chức tài
chính, bao gồm cả các công ty bảo hiểm nhân thọ và các quỹ hưu trí.

Company Name


www.themegallery.com

Nguồn vốn NHTM
Vốn ngân hàng:

Vốn của NH chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn nhưng phải đủ để có thể bù đắp
các khoản lỗ và vốn tổn thất trong hoạt động.

Company Name


www.themegallery.com

CÁC NGUỒN VỐN CỦA NHTM
SỰ PHÂN BỔ SỬ DỤNG VỐN
 Sự phân bổ của ngân hàng
bị ảnh hưởng bởi quy mô
của ngân hàng.
 Các ngân hàng nhỏ phụ
thuộc vào tiền gửi tiết kiệm
hơn so với các ngân hàng
lớn.
 Các ngân hàng lớn phụ
thuộc vào vốn vay ngắn hạn
hơn so với các ngân hàng
nhỏ.


SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM
1

Tiền mặt

2

Cho vay

3

Đầu tư chứng khoán

4

Bán vốn liên bang

5

Hợp đồng mua lại

6

Cho vay eurodollar

7

Tài sản cố định


SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

Đáp ứng quy định của FED và đảm bảo thanh khoản

Dự trữ đủ mức tiền mặt cần thiết để đáp ứng nhu cầu

TIỀN
MẶT

Sử dụng nhiều nguồn để đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời

Giữ tiền mặt ở kho và ở NHTW

Company Name


SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM
Cho vay:
Các loại cho vay Doanh nghiệp
oCho vay lưu động
oCho vay có kỳ hạn
oCho vay cho thuê trực tiếp
oHạn mức tín dụng không chính thức
oKhoản vay tuần hoàn
Cho vay hợp vốn
Cho vay tài trợ các khản mua bằng vốn vay
Các loại cho vay tiêu dùng
oCho vay trả ghép
oCho vay bất động sản

Company Name


SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

1

Trái phiếu
kho bạc và
trái phiếu
của tổ chức
chính phủ
liên bang

2

3

Trái phiếu
doanh
nghiệp và
chính quyền
địa phương.

Chứng
khoán đảm
bảo bằng
thuế chấp

Company Name


SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

Bán vốn
Liên bang

Một số ngân hàng cho vay các ngân hàng khác trên thị trường vốn liên bang.
Kì hạn thường rất ngắn ,có thể là 1 ngày hoặc vài ngày.
Các ngân hàng nhỏ là người cho vay phổ biến trên thị trường vốn vay liên bang.
Company Name


www.themegallery.com

SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

Company Name


www.themegallery.com

SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

Tài sản
cố
định
Ngân hàng phải đầu tư một số tài sản cố
định nhất định: trụ sở, văn phòng, trang
thiết bị, phương tiện vận chuyển,phần mềm
công nghệ,... Để có thể thực hiện các hoạt
động kinh doanh.
Company Name


SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

- Cung cấp 1 số tiền vay cụ thể cho 1 doanh
nghiệp
- Phương pháp phát hành giấy nợ.
Đảm bảo cho nghĩa vụ của khách hàng
Tính phí khi khách hàng yêu cầu
 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá
 Đóng vai trò trung gian
 Môi giới trong hợp đồng
 Hưởng phí giao dịch dịch vụ

Cam kết cho vay
Thư TD dự phòng

Hợp đồng tiền tệ kì hạn
Hợp đồng hoán đổi lãi suất

o Bảo vệ người đầu tư khỏi rủi
ro vỡ nợ
o Nhận TK thanh toán định kì
Hợp đồng hoán đổi rủi ro TD
o Thành toán cho người mua


Hệ thống ngân hàng Việt Nam
Từ 1990
tới nay

- Tháng 5/1990, Việt Nam bắt đầu triển khai hai Pháp lệnh NH
- Thành lập hệ thống NH hai cấp
- Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất
nước thống nhất, các ngân hàng nước ngoài và các chi nhánh NH
nước ngoài đã rút khỏi miền Nam Việt Nam
- Tổ chức theo mô hình ngân hàng một cấp.

Từ 1975
Đến 1990

Từ CM tháng
tám đến 1975

Trước cách
mạng tháng 8-1945

- Đầu tháng 12/1945 Những đồng tiền đầu tiên của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.
- Hệ thống ngân hàng một cấp
- 11-1946, tại kỳ họp thứ hai, quyết định cho phát
hành giấy bạc Việt Nam trong cả nước.
- Trước CM tháng 8, Việt Nam là nước thuộc địa
nữa phong kiến, HTTT thành lập.
- Thông qua NH đông Dương tổ chức thực hiện
chính sách thuộc địa


www.themegallery.com

Hệ thống ngân hàng Việt Nam
Hệ thống ngân hàng Việt Nam
NHTM nhà nước

Sự phát triển của hệ
thống ngân hàng
thương mạiViệt nam

NHTM cổ phần

NHTM liên doanh

NHTM có vốn 100% đầu tư nước ngoài và
chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×