Tải bản đầy đủ

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SÔCÔLA HỮU CƠ BELVAS TẠI VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
=====000=====

DỰ ÁN ĐẦU TƢ QUỐC TẾ NHÓM 3

ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
SÔ-CÔ-LA HỮU CƠ BELVAS TẠI VIỆT NAM

Nhóm 3 – Lớp DTU308(1-1718).7_LT
Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Trần Thanh Phƣơng

Hà Nội, 09/2017


MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN .................................................... 1
1.1. Chủ đầu tư ....................................................................................................................... 1
1.2. Tổng quan dự án .............................................................................................................. 1
1.2.1. Tên dự án .................................................................................................................. 1
1.2.2. Hình thức đầu tư ....................................................................................................... 1

1.2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ dự án ......................................................................................... 2
1.2.4. Địa điểm ................................................................................................................... 2
1.2.5. Vốn đầu tư: ............................................................................................................... 3
1.2.6. Nguồn vốn ................................................................................................................. 3
1.2.7. Mô hình SWOT ......................................................................................................... 3
1.2.8. Căn cứ pháp lý .......................................................................................................... 5

CHƢƠNG 2: CHIẾN LƢỢC KINH DOANH ............................................. 6
2.1. Phân tích thị trường......................................................................................................... 6
2.1.1. Thị trường trong nước .............................................................................................. 6
2.1.2. Thị trường thế giới.................................................................................................... 9
2.2. Danh mục sản phẩm và quy cách .................................................................................. 13
2.3. Chiến lược bán hàng ..................................................................................................... 21
2.3.1. Sản phẩm (Product) ................................................................................................ 21
2.3.1. Giá (Price) .............................................................................................................. 23
2.3.3. Phân phối (Place) ................................................................................................... 24
2.3.4. Xúc tiến bán hàng (Promotion) .............................................................................. 25

CHƢƠNG 3: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN, QUY TRÌNH SẢN XUẤT ....... 27
3.1. Địa điểm thực hiện ........................................................................................................ 27
3.1.1. Đặc điểm chung của cây ca-cao ............................................................................. 27
3.1.2. Các khu vực trồng cấy phù hợp .............................................................................. 29
3.2. Khu vực chế biến sản xuất ............................................................................................. 31


3.2.1. Địa điểm ................................................................................................................. 31
3.2.2. Diện tích ................................................................................................................. 32
3.2.3. Cơ sở hạ tầng.......................................................................................................... 32
3.2.4. Tác động đến môi trường ....................................................................................... 34
3.3. Quy trình sản xuất sô-cô-la ........................................................................................... 36
3.3.1. Thu hoạch ............................................................................................................... 36
3.3.2. Đập bổ quả lấy hạt ................................................................................................. 36
3.3.3. Làm sạch và phân loại hạt...................................................................................... 37
3.3.4. Phơi khô hạt............................................................................................................ 37
3.3.5. Lên men .................................................................................................................. 37
3.3.6. Rang hạt.................................................................................................................. 38
3.3.7. Tách vỏ hạt ............................................................................................................. 38
3.3.8. Nghiền hạt .............................................................................................................. 38
3.3.9. Phối trộn ................................................................................................................. 39
3.3.10. Couching............................................................................................................... 39


3.3.11. Tempering. ............................................................................................................ 39
3.3.12. Đúc khuôn ............................................................................................................. 40
3.4. Yêu cầu với hạt ca-cao .................................................................................................. 41
3.4.1. Yêu cầu kĩ thuật ...................................................................................................... 41
3.4.2. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ............................................................................. 42
3.4.3. Phương pháp thử .................................................................................................... 42
3.4.4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển .............................................................. 43
3.5. Máy móc, thiết bị ........................................................................................................... 44

CHƢƠNG 4: CƠ CẤU TỔ CHỨC LAO ĐỘNG ...................................... 46
4.1. Tổ chức quản lí .............................................................................................................. 46
4.2. Nhu cầu lao động........................................................................................................... 48
4.3. Quỹ tiền lương ............................................................................................................... 50


CHƢƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ................................................... 55
5.1. Tổng vốn đầu tư ............................................................................................................. 55
5.1.1. Chi phí chuẩn bị đầu tư .......................................................................................... 55
5.1.2. Chi phí thuê mặt bằng ............................................................................................ 56
5.1.3. Chi phí xây dựng nhà xưởng .................................................................................. 56
5.1.4. Chi phí máy móc, thiết bị ........................................................................................ 57
5.1.5. Chi phí nhân sự....................................................................................................... 57
5.1.6. Chi phí chuyển giao công nghệ .............................................................................. 57
5.1.7. Chi phí dự phòng .................................................................................................... 57
5.2. Chi phí sản xuất ............................................................................................................. 58
5.2.1. Đơn giá nguyên vật liệu.......................................................................................... 58
5.2.2. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào cho từng sản phẩm.............................................. 58
5.2.3. Chi phí nguyên vật liệu hàng năm .......................................................................... 62
5.2.4. Tổng hợp chi phí dự kiến ........................................................................................ 64
5.3. Doanh thu dự kiến các năm ........................................................................................... 65
5.4. Kế hoạch vay vốn ........................................................................................................... 67
5.5. Báo cáo dự trù lãi lỗ ...................................................................................................... 68
5.6. Các tỷ số tài chính ......................................................................................................... 69
5.7. Báo cáo ngân lưu ròng .................................................................................................. 70
5.8. Hệ số đảm bảo trả nợ .................................................................................................... 71

CHƢƠNG 6: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI ................... 72
6.1. Hiệu quả tài chính ......................................................................................................... 72
6.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................................... 72
6.2.1. Hiệu quả kinh tế...................................................................................................... 72
6.2.2. Hiệu quả xã hội ...................................................................................................... 73
6.3. Kiến nghị ....................................................................................................................... 76


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
1.1. Chủ đầu tƣ
- Tên chủ đầu tƣ: Công ty TNHH Belvas
- Địa chỉ: Chemin du Fundus 7, 7822 Ghislenghien, Bỉ
- Điện thoại: +32 68 33 77 46
- E- mail: info@belvas.be.
- Website : www.belvas.be
- Đại diện pháp lý: Thierry Noesen – Founder của công ty
- Cửa hàng hiện có ở Việt Nam: Hiện tại chƣa có cửa hàng tại Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh:
Công ty TNHH Belvas là công ty sản xuất sô-cô-la và các sản phẩm có liên quan
đến sô-cô-la. Là công ty đầu tiên xây dựng hệ thống và dây chuyền sản xuất sô-cô-la
hữu cơ, Belvas tự tin đem đến thị trƣờng những sản phẩm sô cô la hảo hạng nhất với
mức giá phải chăng, phù hợp với thị hiếu và sức khỏe của ngƣời tiêu dùng. Không chỉ
vậy trong quá trình xây dựng thƣơng hiệu, Belvas luôn đề cao trách nhiệm với nông
dân và chú trọng đến chất lƣợng sản phẩm đầu vào. Điều này đã tạo nên một hệ thống
sản xuất với công suất lớn, đảm bảo chất lƣợng. Minh chứng cho những cố gắng của
Belvas là những đánh giá tích cực của ngƣời tiêu dùng cùng mạng lƣới sản phẩm xuất
khẩu rộng khắp với gần 20 quốc gia trong đó có rất nhiều thị trƣờng khó tính nhƣ Đức,
Anh, Mĩ.
1.2. Tổng quan dự án
1.2.1. Tên dự án
“ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SÔ-CÔ-LA HỮU CƠ
BELVAS TẠI VIỆT NAM.”
1.2.2. Hình thức đầu tư
- Thành lập công ty con của công ty TNHH Belvas tại Việt Nam dƣới hình thức đầu
tƣ nƣớc ngoài.
- Công ty TNHH Belvas là công ty đi đầu trong ngành sản xuất sô-cô-la hữu cơ đến
từ Bỉ. Với quy trình sản xuất đƣợc đầu tƣ nghiên cứu kĩ càng và mạng lƣới phân
phối rộng khắp tới hơn 20 thị trƣờng, Belvas hoàn toàn tự tin trong việc khai thác
1


cây ca-cao tại một nƣớc có rất nhiều những điều kiện thuận lợi cho cây ca-cao nhƣ
Việt Nam. Từ đó công ty hứa hẹn sẽ đem đến cho thị trƣờng những dòng sản phẩm
sô-cô-la với chất lƣợng nâng cao hơn, đồng thời mở rộng thị trƣờng của mình đến
với các nƣớc thuộc khu vực Nam Á cũng nhƣ Đông Nam Á.
1.2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ dự án
1.2.3.1. Mục tiêu
- Xây dựng công ty sô-cô-la Belvas tại Việt Nam lớn mạnh, dẫn đầu và phát triển
ngành sô-cô-la tại Việt Nam
- Làm ra sản phẩm đƣợc khách hàng yêu thích mà vẫn giữ đƣợc yếu tố tự nhiên,
tốt cho sức khỏe.
- Sô-cô-la thành phẩm đạt chất lƣợng cao, phù hợp với khí hậu và thời tiết Việt
Nam; có vị đặc trƣng của sô-cô-la cổ điển Châu Âu, vị thơm nồng béo ngậy, ngọt
nhẹ và hậu chua nhẹ ở cổ khi ăn.
1.2.3.2. Nhiệm vụ chiến lược :
- Làm chủ đƣợc công nghệ sản xuất sô-cô-la thành phẩm và bột ca-cao phù hợp
với điều kiện ở Việt Nam. Thiết kế, chế tạo một số thiết bị để xây dựng đƣợc dây
chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất các sản phẩm ca-cao quy mô lớn và năng suất
cao.
- Tìm hiểu về giống, trái ca-cao, tập quán trồng trọt và ổn định nguồn nguyên
liệu ca-cao tại Tiền Giang để có đƣợc quá trình lên men đúng quy trình đảm bảo
hƣơng vị đạt chuẩn của Hội đồng Ca-cao Quốc tế.
- Tìm kiếm và thiết lập liên kết với các trung tâm phát triển và dịch vụ ca-cao tại
vùng thâm canh để có đƣợc kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch và sơ chế tốt
nhất.
- Tiến hành tuyển chọn cũng nhƣ đào tạo về trình độ kỹ thuật, năng lực cho
ngƣời lao động, giúp họ tiếp cận đƣợc mô hình trồng ca-cao hiện đại nhằm đạt
đƣợc hiệu quả sản xuất ca-cao tốt nhất.
1.2.4. Địa điểm :
- Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2


1.2.5. Vốn đầu tư:
Tổng vốn đầu tƣ dự kiến là 63.745.040.000 VND, trong đó:
 Vốn cố định:

57.691.040.000 VND

 Vốn lƣu động:

6.054.000.000 VND

1.2.6. Nguồn vốn
Tổng nguồn vốn

63.745.040.000 VND, trong đó:

 Vốn chủ sở hữu:

18.745.040.000 VND

 Vốn vay:

45.000.000.000 VND

1.2.7. Mô hình SWOT
1.2.7.1. Điểm mạnh
- Cây ca-cao của Việt Nam đƣợc đánh giá cao về chất lƣợng và nguồn cung
tƣơng đối ổn định.
- Nông dân Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc, thu
hoạch ca-cao cho năng suất cao.
- Cây ca-cao phù hợp với đất đai, thổ nhƣỡng và khí hậu tại Việt Nam. Việt Nam
có điều kiện thuận lợi để phát triển ca-cao, loại cây có tiềm năng kinh tế và có thể
trở thành mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao.
- Ngƣời tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ ngày càng thích và sử dụng nhiều
hơn các loại ca-cao và sô-cô-la. Vì vậy việc đƣa vào thị trƣờng những mẫu sô-côla nổi tiếng thơm ngon, có nguồn gốc sinh học và có lợi cho sức khỏe sẽ hấp dẫn
một lƣợng lớn ngƣời tiêu dùng.
- Có nhiều nƣớc và tổ chức quốc tế hỗ trợ nông dân nƣớc ta trồng và tăng diện
tích cũng nhƣ sản lƣợng ca-cao dƣới nhiều hình thức: chọn giống, hỗ trợ kỹ
thuật, phƣơng pháp chế biến, quản lý chuỗi cung ứng ca-cao với hy vọng ngành
ca-cao Việt Nam lên ngôi nhƣ các ngành nông sản khác.
- Hãng sô cô la Belvas tự tin trong việc đem quy trình trồng và chăm sóc cây cacao đã đƣợc áp dụng thành công ở các nƣớc Châu Phi về với nông dân Việt
Nam từ đó góp phần cho việc nâng cao chất lƣợng, sản lƣợng cây ca-cao đầu ra.

3


1.2.7.2. Điểm yếu
- Ca-cao là cây dễ gẫy, đổ, sạc cành, ảnh hƣởng đến năng suất và sản lƣợng.
Trong khi đó, kỹ thuật chăm sóc cây ở Việt Nam còn hạn chế.
- Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu dẫn đến nắng hạn và xâm nhập mặn đang diễn
biến ngày càng phức tạp, gay gắt cũng làm chất lƣợng ca-cao giảm sút, làm
doanh nghiệp gặp khó khăn khi muốn thu mua với số lƣợng lớn mà chất lƣợng
tốt.
- Khí hậu mùa hè khắc nghiệt ở Việt Nam sẽ rất dễ gây hỏng sô-cô-la nếu nhƣ
không đƣợc bảo quản cẩn thận.
1.2.7.3. Cơ hội
- Nhu cầu của thị trƣờng thế giới rất cao, đặc biệt là thị trƣờng Mỹ, EU, Châu
Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Các thị trƣờng mới nổi nhƣ Đông Nam Á
cũng có lƣợng cầu tƣơng đối lớn với các sản phẩm sô-cô-la.
- Việt Nam hiện có rất ít nhà máy lớn với dây truyền sản xuất sô-cô-la công
nghệ cao, đa số là sản xuất thủ công nên ít có đối thủ cạnh tranh.
- Về sô-cô-la, thị hiếu ngƣời tiêu dùng mua sô-cô-la làm quà tặng ngày càng
tăng không chỉ vào các dịp lễ tết mà ngay cả ngày thƣờng. Khi nhu cầu sống của
ngƣời Việt Nam ngày càng cao, sô-cô-la không còn là sản phẩm xa xỉ dành cho
giới thƣợng lƣu, họ bắt đầu nhận diện đƣợc những lợi ích mà sô-cô-la mang lại
nhƣ chống lão hóa, chữa bệnh tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đƣờng, bổ
sung nguyên tố vi lƣợng… Vì vậy, nếu so sánh phải lƣạ chọn một sản phẩm có
cùng chất lƣợng, giá cả hơp lí hơn thì sô-cô-la doanh nghiệp Việt Nam vẫn nắm
giữ ƣu thế hơn. Đây đƣợc xem là cơ hội để các doanh nghiệp sô-cô-la tại Việt
Nam nên đầu tƣ và phát triển cho sản phẩm tiềm năng này.
1.2.7.4. Thách thức
- Đòi hỏi nguồn vốn đầu tƣ lớn
- Đòi hỏi cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ nguồn hàng từ các nhà nhập khẩu
- Khắc phục, phòng tránh những hậu quả của thiên tai, biến đổi khí hậu ở Việt
Nam
- Bảo quản ca-cao thành phẩm

4


1.2.8. Căn cứ pháp lý
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26/11/2014 Quốc hội nƣớc
CHXHCN VN.
- Luật đầu tƣ 2014 số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quốc hội nƣớc CHXHCN
VN.
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Quốc hội CHXHCN VN và
luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp số
32/2013/QH13 Quốc hội nƣớc CHXHCN VN.
- Luật thuế xuất khẩu , thu nhập số 45/2005/QH11 ngày 14/11/2005 Quốc hội nƣớc
CHXHCN VN.
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nƣớc CHXHCN
VN.
- Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Quốc hội nƣớc
CHXHCN VN.
- Quyết định số 73/2006/QĐ của Thủ tƣớng Chính Phủ ngày 04/04/2006 phê duyệt
quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam theo vùng lãnh thổ đến
2010 tầm nhìn đến 2020.

5


CHƢƠNG 2: CHIẾN LƢỢC KINH DOANH
2.1. Phân tích thị trƣờng
2.1.1. Thị trường trong nước
2.1.1.1. Tình hình thị trường trong nước
Việt Nam là một thị trƣờng tiềm năng với tốc độ tăng trƣởng cao. Theo kết quả
khảo sát mới nhất của Công ty nghiên cứu thị trƣờng Kantar Worldpanel, 6 tháng đầu
năm 2014, sô-cô-la là ngành hàng có mức tăng trƣởng sô-cô-la đã thu hút thêm 52.000
hộ tiêu dùng mới và tăng khối lƣợng tiêu dùng sô-cô-la trung bình ở mỗi hộ thêm
24%. Còn với ngƣời tiêu dùng tại khu vực nông thôn, thức uống có hƣơng vị sô-cô-la
(sữa, bột ngũ cốc…) cũng tăng ấn tƣợng tới 47% và thêm 675.000 ngƣời chọn mua sản
phẩm có sô-cô-la.
Theo đánh giá của Ban điều phối Ca cao Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn), nhu cầu tiêu thụ sô-cô-la Việt Nam hiện nay khoảng 5.500
tấn/năm, nhƣng hầu hết là sô-cô-la nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Ở Việt Nam không có
riêng ngành sản xuất sô-cô-la nhƣ nhiều nƣớc trên thế giới mà chủ yếu do các DN
bánh kẹo sản xuất.
Hiện nay, nhiều DN cũng chƣa đẩy mạnh đầu tƣ vào sản xuất sô-cô-la và quá
trình sản xuất chƣa quan tâm sử dụng đến nguồn nguyên liệu ca cao trong nƣớc. Trên
thị trƣờng chỉ có số ít DN lớn có sản phẩm sô-cô-la nhƣ Kinh Đô, Bibica, Hải Châu…
Tuy nhiên, sản phẩm sô-cô-la Việt Nam cũng chỉ đƣợc xem là một sản phẩm bánh kẹo
thông dụng, với bao bì, mẫu mã, thậm chí cả chất lƣợng cũng không khác gì với những
loại bánh kẹo thông thƣờng và đƣơng nhiên là không đƣợc xây dựng thành thƣơng
hiệu.
Nhận xét:
Sô-cô-la là sản phẩm vẫn còn đang bỏ ngỏ chƣa đƣợc các doanh nghiệp chú
trọng và đầu tƣ nhiều. Đa số các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến các sản phẩm
hỗn hợp đƣợc tạo ra từ bột mì và trứng nhƣ bánh quy, bánh mì tƣơi nhƣ Kinh Đô,
Bibica,… nhƣng rất ít các doanh nghiệp nội chuyên sâu vào sô-cô-la. Trong khi đó,
nhu cầu ngƣời Việt Nam ngày càng gia tăng và họ có rất ít sự lựa chọn khi có nhu cầu,
đa phần là các sản phẩm sô-cô-la nhập ngoại với giá thành cao.
Ngày nay khi nhu cầu sống của ngƣời Việt Nam ngày càng cao, mức thu nhập trung
bình Việt Nam đang tăng, nên nhu cầu về sô-cô-la vốn là sản phẩm xa xỉ dành cho giới
thƣợng lƣu cũng nhờ thế mà tăng trƣởng mạnh, họ bắt đầu quan tâm đến các vấn đề về
6


sức khỏe và nhận diện đƣợc những lợi ích mà sô-cô-la mang lại nhƣ chống lão hóa,
chữa bệnh tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đƣờng, bổ sung nguyên tố vi
lƣợng,… Vì vậy, nếu so sánh phải lựa chọn một sản phẩm có cùng chất lƣợng, giá cả
hợp lí hơn thì sô-cô-la doanh nghiệp Việt Nam vẫn nắm giữ ƣu thế hơn.
 Đây đƣợc xem là cơ hội để đầu tƣ và phát triển cho sản phẩm tiềm năng này.
2.1.1.2. Đối thủ cạnh tranh
Tại thị trƣờng Việt Nam hiện nay đã có hàng loạt thƣơng hiệu sô-cô-la nổi tiếng
thế giới với chuỗi cửa hàng kinh doanh hoành tráng nhƣ sô-cô-la Graphics của Úc,
Callebaut, Belcholat đến từ Bỉ, Dobla của Hà Lan… Hay mới nổi tiếng gần đây là
thƣơng hiệu sô-cô-la Marou của Pháp với dòng sản phẩm sô-cô-la nghệ thuật và sô-côla nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo. Hơn 70% những thƣơng hiệu sô-cô-la nổi
tiếng này đang tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây ca cao Việt Nam để sản xuất sản
phẩm sô-cô-la từ trung bình đến cao cấp tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Phân tích sâu về đối thủ cạnh tranh:
D’art chocolate - Sô-cô-la nghệ thuật
Là một trong những thƣơng hiệu ra đời với sứ mệnh mang tới cho ngƣời tiêu
dùng những viên sô-cô-la hảo hạng từ dòng Sô-cô-la Bỉ nổi tiếng thế giới - Barry
Callebaut Sô-cô-la nên các dòng sản phẩm của hãng này đƣợc thiết kế và trình bày một
cách rất chỉn chu và sang trọng. Từ bao bì đóng gói tới hình thức chiếc bánh đều đƣợc
nhào nặn một cách kĩ lƣỡng sao cho trau chuốt nhất có thể. Đúng nhƣ cái tên của
mình, mỗi một sản phẩm của mình đƣợc hãng đầu tƣ sao cho giống nhƣ một kiệt tác
nghệ thuật. Chính vì độ tỉ mỉ này mà giá thành các sản phẩm cũa hãng này thƣờng ở
mức khá cao, đƣợc đánh giá phù hợp làm quà tặng trong các dịp sinh nhật hay dịp lễ.
Maison Saigon Marou tại Q1, TP.HCM
Một trong những thƣơng hiệu sô-cô-la đƣợc ngƣời tiêu dùng đánh giá cao là
Marou Sô-cô-la hay Sô-cô-la Marou. Sô-cô-la Marou chuyên các dòng sô-cô-la đen
cao cấp là những sản phẩm đƣợc làm từ công nghệ thủ công của Pháp. Giấy gói đƣợc
thiết kế riêng, sô-cô-la đƣợc đóng bằng tay, đặt khuôn thủ công... đã làm nên thƣơng
hiệu đặc biệt của Sô-cô-la Marou. Sô-cô-la Marou đặt tên 5 loại thanh sô-cô-la đen của
hãng từ 5 tỉnh cung cấp nguồn hạt cocoa là Tiền Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa
- Vũng Tàu và Bến Tre. Đã có nhiều ngƣời Việt Nam và cả ngƣời ngƣời nƣớc ngoài
biết đến thƣơng hiệu Sô-cô-la Marou.
7


Sô-cô-la của Marou khác với các loại sô-cô-la khác nhƣ thế nào?
Phía Marou xác định mặt hàng của họ ở phân khúc cao cấp nên chọn lựa đầu vào
rất kỹ lƣỡng. Công đoạn sản xuất sản phẩm cũng gần nhƣ thủ công hoàn toàn.
- Một điểm nữa tạo ra sự khác biệt với sô-cô-la khác dựa trên phân loại sô-cô-la theo
tỷ lệ ca-cao và nguồn gốc nguyên liệu nhập vào, theo đó Marou phân loại theo địa
phƣơng nhƣ sô-cô-la Marou Đồng Nai, Marou Bà Rịa, Marou Đà Lạt,... cùng tỷ lệ cacao khác nhau tƣơng ứng 70%, 75%...
Cùng với phân loại sản phẩm và thủ công hóa khâu sản xuất, họ còn đầu tƣ kỹ lƣỡng
cho khâu thiết kế để tạo thêm sự khác biệt với các đối thủ.Nhà thiết kế James Wolf của
Marou đã tạo ra những kệ nhỏ làm bằng tre để trƣng bày sản phẩm và thiết kế giấy gói
cho Marou từ mẫu hoa văn của Việt Nam đƣợc vẽ tay với màu giấy là màu tự nhiên
của vỏ quả ca-cao, và sử dụng kỹ thuật in lụa truyền thống của ngƣời Việt để in bao bì.
Qua đó có thể thấy, họ đã khai thác tối đa và đƣa các yếu tố bản địa đặc trƣng vào sản
phẩm, điều mà ít doanh nghiệp Việt làm đƣợc.Bên cạnh đó, họ đƣa tên từng địa
phƣơng vào sản phẩm thay vì né nó để gán mác nƣớc ngoài. Họ cũng rất thông minh
và tôn trọng ngƣời dùng bản địa khi đƣa ra mức giá sản phẩm tại Việt Nam thấp chỉ
bằng 1/2 hoặc 1/3 so với giá của sản phẩm mà họ đƣa ra tại thị trƣờng nƣớc ngoài.
Sản phẩm sô-cô-la và các loại bánh ngọt đều chỉ là từ sô-cô-la đen, không cung cấp đa
dạng các sản phẩm về sô-cô-la nhƣ Godiva Việt Nam à ta có thể thỏa mãn nhu cầu đa
dạng của khách hàng hơn, tiếp cận đƣợc nhiều đối tƣợng hơn.
BONIVA sô-cô-la:
BONIVA là thƣơng hiệu tiên phong tại Việt Nam với sản phẩm Sô-cô-la tƣơi
100% bơ ca-cao cao cấp theo nguyên liệu và công nghệ của Bỉ, một nƣớc có bề dày
lịch sử sản xuất Sô-cô-la nổi tiếng bật nhất thế giới. Để sản phẩm có thể đến với tất cả
mọi ngƣời, Boniva đƣa ra một giá cả dễ chấp nhận, chỉ từ 40.000 – 100.000 đồng cho
100g, đảm bảo chất lƣợng với lƣợng bơ ca-cao 100%, loại hảo hạng, không gây cảm
giác dính cổ khó chịu cho ngƣời thƣởng thức
Từ những trái ca cao ban đầu, qua quá trình xử lí chế biến, pha trộn sữa, cream,
trái cây, hạt, rƣợu, … Boniva thực sự đã tạo ra một khu vƣờn hƣơng vị với gần 100
loại sô-cô-la khác nhau. Để phù hợp với khẩu vị ngƣời Việt, Boniva sáng tạo thêm
hƣơng vị nóng bỏng của miền nhiệt đới – món quà dành cho quê hƣơng. Ngoài các
loại nhân truyền thống nhƣ cappucino, hạnh nhân, rƣợu loãng XO, whisky, Liqueur,
8


hạt Macadamia, các loại Truffle,… nhân Sầu riêng, Chanh dây, Caramel gừng,
Tropicana,… là sự đột phá mang đặc trƣng của Việt Nam, vừa thân quen vừa lạ lẫm.
Thị trƣờng chủ yếu của Boniva là TP. Hồ Chí Minh vì vậy khó đáp ứng đƣợc yêu cầu
của các khách hàng ở xa do sô-cô-la không thể bảo quản thoải mái ở mọi môi trƣờng
mà sản phẩm đến tay khách hàng cần phải ngon và còn nguyên vẹn về hình thức à
Govida có thể mở rộng kênh phân phối sản phẩm của mình, mở thêm các cửa hàng,
khu sản xuất để đảm bảo mọi thực khách đều có thể thƣởng thức sô-cô-la bên mình mà
không cần lo lắng về khoảng cách hay độ tƣơi ngon.
2.1.2. Thị trường thế giới
2.1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ca cao trên thế giới:
Nhờ sự giảm giá của ca-cao (nguyên liệu chính làm ra sô-cô-la) trong thời gian
gần đây đã làm cho chi phí sản xuất giảm, từ đó giá thành sô-cô-la giảm. Thị trƣờng
sô-cô-la toàn cầu đƣợc định hƣớng bởi sở thích của ngƣời tiê dùng nên bắt buộc các
công ty phải tập trung vào phát triển sản phẩm và các chiến lƣợc tiếp thị để có đƣợc cơ
sở tiêu dùng rộng rãi và nắm bắt thị trƣờng. Theo Transparency Market Research, các
công ty hàng đầu hoạt đọng trong thị trƣờng sô-cô-la toàn cầu đang tập trung vào việc
phân biệt sản phẩm về mùi, hƣơng vị và giá để để có thể nắm giữ đƣợc thị phần lớn
trên thị trƣờng. Trong đó nổi lên một số nhà sản xuất chính là Kraft Foods, Nestle SA,
Moonstruck Chocolatier Co., Mars Inc., Công ty Sôcôla Ghirardelli, Ferrero Group và
Hershey Foods Corp.
Theo dự báo của Transparency Market Research, giai đoạn 2016- 2024, nhu cầu
tiêu dùng sô-cô-la gia tăng đáng kể do sự gia tăng nhận thức của ngƣời tiêu dùng về
những lợi ích sức khỏe lien quan đến sô-cô-la đen giàu ca-cao. Từ đó, nhu cầu sô-cô-la
đen dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, sự gia tăng tầng lớp trung lƣu tại các nƣớc
đông dần nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ,…cũng làm tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm từ cacao cũng nhƣ sô-cô-la. Hơn 10 năm qua, tiêu thụ sản phẩm từ ca-cao tại Trung Quốc
tăng gấp 3 lần, ở Ấn Độ và Brazil tăng hơn 2 lần. Bên cạnh đó thu nhâp dùng một lần
ngày càng tăng của ngƣời tiêu dùng ở các nƣớc đang phát triển ở Châu Á Thái Bình
Dƣơng là một trong những lý do chính khiến nhu cầu sô-cô-la gia tăng. Tại các quốc
gia nhƣ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc sự có mặt cả các nhãn hiệu khu
vực đã làm tăng doanh số bán trong vài năm gần đây, điển hình là các thƣơng hiệu đa
quốc gia nhƣ Hershey’s, Mars và Ghirardelli trở nên phổ biến tại các thị trƣờng này.
9


Việt Nam là nƣớc duy nhất tại Châu Á trồng và xuất khẩu ca-cao lên men
(nguyên liệu làm ra sô-cô-la) nên Việt Nam đƣơc kỳ vọng là nƣớc xuất khẩu ca-cao
lớn trong khu vực nhờ vị thế đặ địa đáp ứng nhu cầu hạt ca-cao lên mencho các nhà
sản xuất sô-cô-la, đặc biệt là với thị trƣờng Trung Quốc. Hơn nữa Việt Nam là thành
viên của khu vực tự do thƣơng mại ACFTA nên ca-cao Việt Nam khi xuất sang Trung
Quốc sẽ không bị đánh thuế nhập khẩu nhƣ ca-cao từ Tây Phi hay Nam Mỹ.
2.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh:
Bởi sự yêu thích sô-cô-la của ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ sự tiện dụng trong ngành
công nghiệp thực phẩm mà có rất nhiều nhà sản xuất sô-cô-la đƣợc thành lập và cạnh
tranh rất khốc liệt. Dƣới đây là một số hãng sản xuất sô-cô-la nổi tiếng trên thế giới
đƣợc nhiều ngƣời ƣa dùng:
Hershey’s
Hershey’s là một trong những công ty lớn nhất và lâu đời nhất tại Mỹ, là một
biểu tƣợng của sô-cô-la Mỹ. Công ty đã rất thành công trong việc kinh doanh những
sản phẩm sô-cô-la ngọt ngào nhƣ sô-cô-la sữa, điển hình là sản phẩm có tiếng trên thế
giới “ Nụ hôn của Hershey’s”. Ngoài ra Hershey’s có một chiến lƣợc khá thông minh
khi tập trung vào khẩu vị của ngƣời lớn trong mảng bánh kẹo, mặc dù trẻ em dƣới 12
tuổi là những khách hàng trung thành với bánh kẹo. Tuy nhiên một điểm đặc biệt là
ngƣời tiêu dùng trên 18 tuổi lại chiếm 55% doanh số bánh kẹo. Theo nghiên cứu cả
Hershey’s, khẩu vị của các bà mẹ ảnh hƣởng đến sở thích ăn loại bánh kẹo nào của con
cái khi còn rất nhỏ. Nhƣ vậy Hershey’s đã rất thông minh khi tập trung vào nhóm
khách hàng ngƣời lớn ảnh hƣởng đến những ngƣời tiêu dùng trẻ em.
Tuy Hershey’s là đối thủ đáng gờm nhƣng với công nghệ và tầm nhìn sáng suốt,
Godiva không hề ngần ngại trƣớc đối thủ này. Bên cạnh đó các mẫ mã của Hershey’s
vốn bị đánh giá là tẻ nhạt và không sang trọng sẽ không thể so sánh với bao bì sản
phẩm của Godiva. Cuối cùng, chất lƣợng sô-cô-la công nghệ của Bỉ vốn nổi bật sẽ có
bản sắc riêng so với sô-cô-la từ Mỹ.
Ghirardelli Chocolate
Công ty Sôcôla Ghirardelli là một bộ phận của công ty bánh kẹo Lindt &
Sprüngli của Thụy Sỹ. Công ty đƣợc thành lập bởi và đƣợc đặt theo tên của Domolico
Domino Ghirardelli ngƣời Ý, sau khi làm việc tại Nam Mỹ, chuyển đến California.
10


Đƣợc thành ao gấp đôi về khối lƣợng tiêu dùng so với cùng kỳ năm 2013 tại thị
trƣờng Việt Nam.
Theo đó, ngành hàng clập từ năm 1852, Ghirardelli là một trong những nhà sản
xuất và phân phối Sô-cô-la lâu đời với chất lƣợng hàng đầu nƣớc Mỹ. Công ty chuyên
về các sản phẩm từ hạt ca-cao, với chủng loại rất đa dạng bao gồm Ghirardelli Square
(sô-cô-la dạng miếng vuông với nhiều mùi vị khác nhau), Ghirardelli Bar (sô-cô-la
dạng thanh truyền thống), sốt Sô-cô-la nóng chảy, các loại bánh brownie và bột cacao...
Điểm đặc biệt của Ghirardelli chính là tính khép kín. Toàn bộ quá trình sản xuất
Sô-cô-la đƣợc công ty toàn quyền kiểm soát với các tiêu chí vô cùng khắc nghiệt.
Nhằm đảm bảo chất lƣợng sản phẩm ở mức cao nhất, công ty chỉ lựa chọn khoảng
60% lƣợng hạt ca-cao đạt tiêu chuẩn của nhà cung cấp, sau đó thực hiện các quy trình
rang hạt và xay nhuyễn tại nhà máy riêng cho đến khi thành bột siêu nhuyễn với kích
thƣớc 19 micrometer. Ghirardelli Square là dòng sản phẩm bán chạy nhất của
Ghirardelli, với lớp vỏ sô-cô-la đắng bọc bên ngoài và lớp nhân ngọt bên trong, bạn sẽ
có đƣợc những trải nghiệm vị giác thƣợng hạng.
Dù Ghirardelli rất nổi tiếng với chất lƣợng hảo hạng và lâu đời nhƣng với công
thức đặc trƣng riêng về sô-cô-la của Bỉ, Godiva cũng không ngần ngại và thu hút đƣợc
các khách hàng đến từ những thị trƣờng khó tính nhƣ Nhật Bản. Sô-cô-la Bỉ đƣợc coi
là sô-cô-la ngon nhất thế giới, trong đó Godiva là thƣơng hiệu ngon và cao cấp nhất,
chinh phục đƣợc những vị khách khó tính và sành ăn Nhật khi đến với thị trƣờng Châu
Âu. Cũng giống nhƣ Ghirardelli lựa chọn ca-cao tiêu chuẩn và tốt nhất, tuy nhiên
Godiva là thƣơng hiệu đƣợc làm hoàn toàn thủ công chứ không sản xuất hàng loạt với
số lƣợng lớn theo kiểu công nghiệp và những ngƣời thợ sô-cô-la luôn tìm tòi sáng tạo
trong khi sản xuất. Sô-cô-la đƣợc sản xuất từ hạt ca-cao thông qua một quá trình chế
biến bao gồm nhiều công đoạn. Sự khác biệt cả sô-cô-la của Godiva là sự kết hợp với
tỷ lệ bơ ca cao cao hơn loại thƣờng, từ 32 đến 39%, loại sô-cô-la có vỏ ngoài cứng bao
chặt lấy lớp nhân bên trong một cách hoàn hảo không khiếm khuyết giúp đảm bảo cho
chất lƣợng sô-cô-la bên ngoài mà vẫn giữ đƣợc chất lƣợng nhân bên trong.

11


Mars
Công ty tƣ nhân toàn cầu Mars bắt nguồn từ một hộ kinh doanh gia đình ở
Tacoma, Washington năm 1911. Đến năm 1929, ngƣời sáng lập Frank C. Mars đã
chuyển cơ sở kinh doanh đến Chicago. Sau khi sản phẩm sô-cô-la thanh đầu tay Milky
Way của họ thu đƣợc thành công lớn, con trai ông Forrest Mars sau đó cũng tham gia
công ty. Mars hiện nay có trên 75000 nhân công với nhiều văn phòng và nhà máy sản
xuất ở 74 quốc gia trên thế giới cũng nhƣ sở hữu 29 nhãn hiệu sản phẩm nhƣ Milky
Way, Snickers, M&MS,….
Tuy nhiên vào đầu năm 2016, Mars đã phải thu hồi toàn bộ các sản phẩm
Snickers do có một mảnh nhựa màu đỏ bị nghi là vỡ tại một dây chuyền sản xuất nào
đó. Sự cố trên đã khiến hãng phải tổn thất rất nhiều cũng nhƣ khiến ngƣời tiêu dùng
hoang mang

12


2.2. Danh mục sản phẩm và quy cách
Loại sản
phẩm

Mô tả

Dạng

Giá nội quốc
tế (€)

Giá nội địa
(VND)

Thành phần có: hạnh nhân, sữa,
một chút hạt phỉ, hạt dẻ cƣời,
đậu nành. Sản phẩm bao gồm
những miếng sô-co-la nguyên
chất, trong đó 36% là sô-cô-la
sữa hữu cơ – cùi dừa sấy – hạnh
nhân – muối tinh.

Gói 120g

4, 99 €

135.000 VND

Dark – 85%
Thành phần có: hạnh nhân, sữa,
organic dark
một chút hạt phỉ, hạt dẻ cƣời,
chocolate (120g) đậu nành. Sản phẩm bao gồm
những miếng sô-co-la nguyên
chất, trong đó 85 % là sô-co-la
đen hữu cơ – đƣờng dừa – hạt

Gói 120g

4, 49 €

122.000 VND

Tên

Choc – 36% organic milk chocolate
(120)g

Broken
chocolates

13


ca-cao nguyên chất. Điểm khác
biệt của sản phẩm là những
miếng sô-co-la “vỡ”, khác hẳn
với những thanh sô-co-la truyền
thống.
Love – 60% organic dark chocolate
(120g)

Thành phần có: hạnh nhân, sữa,
một chút hạt phỉ, hạt dẻ cƣời,
đậu nành. Sản phẩm bao gồm
những miếng sô-co-la nguyên
chất, trong đó 60% là sô-co-la
đen hữu cơ - hạt quinoa (diêm
mạch) - quả Goji Berry (kỷ tử) hạnh nhân - hạt hƣớng dƣơng hạt bí ngô – hạt ca-cao nguyên
chất.

14

Gói 120g

4, 49 €

122.000 VND


Almond truffles (100g)

Belvas
collection

Thành phần có: hạnh nhân, sữa,
đậu nành, một chút hạt phỉ, hạt
dẻ cƣời. Sản phẩm là những
viên kẹo sô-co-la sữa đƣợc làm
từ sữa hữu cơ và chiết xuất hạt
ca-cao từ Peru. Để tang tính
thầm mỹ của sản phẩm, những
viên keo đƣợc bao phủ một lớp
hạnh nhân Murcia mỏng bên
ngoài.

Hộp 100g

4,99€

135.000 VND

Thành phần gồm: đậu nhành và
hạt phỉ, một chút hạnh nhân, hạt
dẻ cƣời, sữa. Vì đƣợc làm từ
đƣờng dừa nên sản phẩm có chỉ
số Glycemic thấp nhƣng lại có
giá trị dinh dƣỡng cao.

Hộp 100g

4,99€

135.000 VND

Brut de Noir 82% cocoa (100g)

15


Caramel squares (100g)

Thành phần gồm: sữa, có thêm
một chút hạnh nhân, hạt phỉ, hạt
dẻ cƣời và đậu nành; chiếm
72% là caramen mặn – bơ và
sô-co-la đen. Sản phẩm đƣợc
làm từ đƣờng mía hữu cơ, kem
tƣơi và thêm một chút muối
Guerande.

Hộp 100g

4,99€

135.000 VND

Thành phần gồm: sữa, có thêm
một chút hạnh nhân, hạt phỉ, hạt
dẻ cƣời và đậu nành; chiếm
72% thành phần là sô-cô-la đen
và caramen mặn.

Hộp 100g

4,99€

135.000 VND

Chocolate Lovers (100g)

16


Coconut rochers (100g)

Thành phần gồm: sữa và đậu
nành. Thành phần phụ: hạt dẻ
cƣời, hạt phỉ, hạnh nhân. Chiếm
72% thành phần là sô-co-la đen
hữu cơ với hƣơng vị trái cây và
dừa nguồn gốc Sri Lanka.

Hộp 100g

4,99€

135.000 VND

Thành phần gồm: hạt phỉ và
đậu nành. Thành phần phụ:
hạnh nhân, sữa, hạt dẻ cƣời.
chiếm 72% là ca-cao Peru và
sô-co-la đen.

Hộp 100g

4,99€

135.000 VND

Flaked truffles (100g)

17


Hazelnut truffles (100g)

Thành phần gồm: hạt phỉ, sữa
và đậu nành, có một chút hạnh
nhân và hạt dẻ cƣời. 72% sôco-la đen

Hộp 100g

4,99€

135.000 VND

Thành phần gồm: hạt phỉ sữa và
đậu nành, có một chút hạnh
nhân và hạt dẻ cƣời. Sản phẩm
đƣợc làm từ sô-co-la trắng

Hộp 100g

4,99€

135.000 VND

Sea shells (100g)

18


Cocoa hearts with no added sugar – with
stevia (100g)

Thành phần gồm: hạt phỉ và
đậu nành, có một chút hạnh
nhân, hạt dẻ cƣời và sữa. Đặc
biệt là sản phẩm không chứa
đƣờng phụ thêm.

Hộp 100g

5,49€

149.000 VND

Thành phần chính: hạt phỉ và
đậu nành, có một chút hạnh
nhân, hạt dẻ cƣời và sữa. Độ
ngọt tự nhiên chỉ với stevia,
maltitol, ca-cao và hạt phỉ.

Hộp 100g

5,49€

149.000 VND

Belvas
collection
with no
added sugar
Praline truffles with no added sugar –
with stevia (100g)

19


Hand in Hand (160g)

Thành phần gồm: hạt phỉ, sữa
và đậu nành, có một chút hạnh
nhân và hạt dẻ cƣời.

Hộp 160g

9,99€

270.000 VND

9,99€

270.000 VND

Boxes
collection
“Tradition” box (200g)

Thành phần gồm: hạt phỉ, sữa,
đậu nành và sữa, có một chút
hạt dẻ cƣời. Một hộp có nhiều
hƣơng vị khách nhau:
– coconut manont
– white moka
– dark caramel hand
– manon almonds
– Brut de Noir
– manon hazelnuts
– manon orange
– milk praline hand
20

Hộp 200g


2.3. Chiến lƣợc bán hàng
2.3.1. Sản phẩm (Product)
 Chất lượng sản phẩm: Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tạo điểm khác biệt cho
sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm.
Sản phẩm của chúng tôi Sô-cô-la hữu cơ Belvas là sản phẩm sô-cô-la hữu cơ đầu
tiên ở châu Âu và cũng đã đạt đƣợc nhiều thành công ở thị trƣờng thế giới. Vì
thế chất lƣợng sản phẩm sô-cô-la hữu cơ đã đƣợc công nhận và đảm bảo. Hơn
nữa, sản phẩm Sô-cô-la hữu cơ Belvas còn có điểm khác biệt nổi bật mà những
loại sô-cô-la khác đang hiện hành trên thị trƣờng Việt Nam không có là tất cả
nguyên liệu đều có chất lƣợng tốt và 100% là các sản phẩm hữu cơ. Các nguyên
liệu làm ra sô-cô-la từ ca-cao hữu cơ đến hạnh nhân hữu cơ từ Murcia, quả phỉ
hữu cơ từ Piedmont, hồ trăn hữu cơ từ Sicily, bơ hữu cơ, kem hữu cơ tƣơi (sản
xuất tại chỗ)… Tất cả đƣợc nuôi trồng và sản xuất sử dụng phƣơng thức canh tác
hữu cơ không sử dụng phân bón hóa học, chất bảo vệ thực vật độc hại, chất kích
thích tăng trƣởng. Với tiêu chí sức khỏe là một trong những mỗi quan tâm hàng
đầu của chúng tôi.
Về cơ bản chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp tấn công mũi nhọn từng khu vực, đa
dạng hóa sản phẩm theo đặc trƣng của từng vùng miền. Mỗi vùng miền sẽ có tập
quán và có các khẩu vị khác nhau, từ đó phán đoán tính cách của khách hàng khi
phát sinh hành động chọn mua hàng:
o Miền Bắc ăn đậm vị nhất trong 3 miền, họ khá chú trọng vào trình bày hình
thức bên ngoài và cách bố trí. Hơn nữa do khá gần Trung Quốc nên đồ ăn
thƣờng mang cả tính âm dƣơng cân bằng. Đồ ăn không chỉ là đồ ăn cho no
bụng mà còn đặc biệt chú ý đến sức khỏe, và ở miền Bắc càng ngày càng
nhiều ngƣời trẻ năng động quan trọng về mặt hình thể nên họ đi tập gym, có
các chế độ ăn kiêng.
 Trong khu vực miền Bắc, ta nên sử dụng các loại sản phẩm có bao bì đẹp
mắt, và chú trọng làm nổi bật tác động các chất phụ gia có trong sản phẩm đối
với cơ thể. Vì thế dòng sản phẩm chủ lực ở đây sẽ là: Belvas collection with
no added sugar (không gluten, không đƣờng, sô-cô-la ăn kiêng) nhƣ: Praline

21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×