Tải bản đầy đủ

Bai_tap

BÀI TẬP
TIN HỌC

MỤC LỤC
1 |Tr a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


MỤC LỤC......................................................................................................................................................2
BẢNG BÀI TẬP..........................................................................................................................................8
BÀI TẬP......................................................................................................................................................11
1.

TỔNG SỐ HẠNG..........................................................................................................................11
Tên chương trình: SUM....................................................................................................................11

2.

GIAI THỪA...................................................................................................................................11
Tên chương trình: FACTORIAL.....................................................................................................11


3.

SỐ NGUYÊN TỐ...........................................................................................................................11
Tên chương trình: PRIME...............................................................................................................11

4.

SỐ HOÀN HẢO.............................................................................................................................11
Tên chương trình: PERFECT..........................................................................................................11

5.

SỐ ĐỐI XỨNG..............................................................................................................................12
Tên chương trình: SYMMETRY........................................................................................................12

6.

SỐ CHÍNH PHƯƠNG..................................................................................................................12
Tên chương trình: SQUARE.............................................................................................................12

7.

SỐ ĐƠN ĐIỆU...............................................................................................................................12
Tên chương trình: MONOTONIC.....................................................................................................12

8.

SỐ ƯỚC SỐ...................................................................................................................................13
Tên chương trình: DIVISOR..........................................................................................................13

9.

SÀNG SỐ NGUYÊN TỐ...............................................................................................................13
Tên chương trình: ERATOSTHENES..............................................................................................13

10.

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT..........................................................................................................13
Tên chương trình: GCD....................................................................................................................1311.

BỘI CHUNG NHỎ NHẤT...........................................................................................................13
Tên chương trình: LCM....................................................................................................................14

12.

SỐ FIBONACCI............................................................................................................................14
Tên chương trình: FIBONACCI.....................................................................................................14

13.

ĐỔI HỆ CƠ SỐ.............................................................................................................................14
Tên chương trình: DECIMAL..........................................................................................................14

14.

NHỊ PHÂN.....................................................................................................................................14
Tên chương trình: BINARY.............................................................................................................14

15.

CHỮ SỐ KHÔNG.........................................................................................................................15
Tên chương trình: ZERO..................................................................................................................15

16.

CHỮ SỐ KHÁC KHÔNG............................................................................................................15
Tên chương trình: NOZERO.............................................................................................................15

17.

CHIA HẾT.....................................................................................................................................15
Tên chương trình: FDP....................................................................................................................15

18.

LỚN NHẤT & NHỎ NHẤT.........................................................................................................15
Tên chương trình: MAXMIN.............................................................................................................16

2 |Tr a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


19.

SẮP XẾP........................................................................................................................................16
Tên chương trình: SORTING..........................................................................................................16

20.

GIÁ TRỊ KHÁC NHAU................................................................................................................16
Tên chương trình: VALUE...............................................................................................................16

21.

TÌM KIẾM.....................................................................................................................................17
Tên chương trình: SEARCH.............................................................................................................17

22.

CẶP NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU...............................................................................................17
Tên chương trình: PAIR..................................................................................................................17

23.

ĐOẠN CÂN BẰNG.......................................................................................................................17
Tên chương trình: PARITY.............................................................................................................17

24.

TÍCH LỚN NHẤT.........................................................................................................................18
Tên chương trình: MAXPROD..........................................................................................................18

25.

MA TRẬN......................................................................................................................................18
Tên chương trình: ARRAY...............................................................................................................18

26.

MA TRẬN THƯA.........................................................................................................................18
Tên chương trình: ZEROARR..........................................................................................................19

27.

NHÂN KIỂU MỚI.........................................................................................................................19
Tên chương trình: MULT..................................................................................................................19

28.

ĐỒNG HỒ......................................................................................................................................19
Tên chương trình: CLOCK...............................................................................................................19

29.

MẬT KHẨU...................................................................................................................................20
Tên chương trình: PASSWORD........................................................................................................20

30.

MÃ HOÁ........................................................................................................................................20
Tên chương trình: ENCODE.............................................................................................................20

31.

GIẢI MÃ........................................................................................................................................20
Tên chương trình: DECODE.............................................................................................................20

32.

BÀN CỜ.........................................................................................................................................21
Tên chương trình: CHESS...............................................................................................................21

33.

SỐ ĐẸP..........................................................................................................................................21
Tên chương trình: BEAUTY.............................................................................................................21

34.

DẤU NGOẶC................................................................................................................................22
Tên chương trình: BRACKET..........................................................................................................22

35.

BIỂU THỨC TOÁN HỌC............................................................................................................22
Tên chương trình: MATH..................................................................................................................22

36.

HÀNG RÀO...................................................................................................................................22
Tên chương trình: FENCE...............................................................................................................22

37.

ĐỔ XĂNG TIẾT KIỆM................................................................................................................23
Tên chương trình: SAVE..................................................................................................................23

38.

DUNG LƯỢNG.............................................................................................................................23

3 |Tr a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


Tên chương trình: CDROM...............................................................................................................23
39.

ĐẤT TRỒNG TRỌT.....................................................................................................................24
Tên chương trình: GARDEN.............................................................................................................24

40.

GIẢI NÉN......................................................................................................................................24
Tên chương trình: UNZIP...............................................................................................................24

41.

BẢNG XOẮN ỐC..........................................................................................................................25
Tên chương trình: SPIRAL.............................................................................................................25

42.

MUA VÉ.........................................................................................................................................25
Tên chương trình: TICKET.............................................................................................................25

43.

ĐỈNH ĐỒI......................................................................................................................................26
Tên chương trình: TOP....................................................................................................................26

44.

CỔ VẬT.........................................................................................................................................26
Tên chương trình: SAMPLE.............................................................................................................26

45.

TƯỚI RUỘNG..............................................................................................................................27
Tên chương trình: FARM..................................................................................................................27

46.

VAY VÀ TRẢ.................................................................................................................................27
Tên chương trình: ZDIST...............................................................................................................27

47.

SA MẠC.........................................................................................................................................28
Tên chương trình: DESERT.............................................................................................................28

48.

MUA BI..........................................................................................................................................29
Tên chương trình: MARBLE.............................................................................................................29

49.

BẮN MÁY BAY.............................................................................................................................29
Tên chương trình: AIRCRAFT........................................................................................................29

50.

BÁNH SINH NHẬT......................................................................................................................30
Tên chương trình: CAKE..................................................................................................................30

51.

GIẢI MÃ THÔNG ĐIỆP..............................................................................................................31
Tên chương trình: MESSAGE..........................................................................................................31

52.

BẢNG ĐÈN LED...........................................................................................................................31
Tên chương trình: LED....................................................................................................................31

53.

MÁY QUAY PHIM.......................................................................................................................31
Tên chương trình: CAMERA.............................................................................................................32

54.

BÀI TẬP VỀ NHÀ.........................................................................................................................32
Tên chương trình: HOMEWORK........................................................................................................32

55.

TIỀN XU........................................................................................................................................33
Tên chương trình: COIN..................................................................................................................33

56.

NGƯỜI ĐƯA THƯ........................................................................................................................33
Tên chương trình: POSTMAN..........................................................................................................33

57.

BẬC THANG.................................................................................................................................34
Tên chương trình: STEP..................................................................................................................34

4 |Tr a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


58.

SƠN NHÀ.......................................................................................................................................34
Tên chương trình: PAINTING........................................................................................................34

59.

SẮP XẾP VIỆC..............................................................................................................................34
Tên chương trình: WORK..................................................................................................................34

60.

PHÁT QUÀ NOEL........................................................................................................................35
Tên chương trình: NOEL..................................................................................................................35

61.

NÉN DÃY SỐ.................................................................................................................................35
Tên chương trình: ZIP....................................................................................................................35

62.

XIN CHỮ KÍ..................................................................................................................................36
Tên chương trình: SIGN..................................................................................................................36

63.

THÁP HÀ NỘI..............................................................................................................................37
Tên chương trình: HANOITOWER...................................................................................................37

64.

THẺ THÔNG MINH....................................................................................................................37
Tên chương trình: SCARD...............................................................................................................37

65.

HÁI NẤM.......................................................................................................................................38
Tên chương trình: MUSHROOM........................................................................................................38

66.

DOMINO.......................................................................................................................................38
Tên chương trình: DOMINO.............................................................................................................38

67.

SỐ NGUYÊN TỐ LỚN.................................................................................................................39
Tên chương trình: MAXPRIME........................................................................................................39

68.

PYTHAGORE...............................................................................................................................39
Tên chương trình: PYTHAGORE.....................................................................................................40

69.

ROBOT..........................................................................................................................................40
Tên chương trình: ROBOT...............................................................................................................40

70.

TẬP THỂ HÌNH............................................................................................................................41
Tên chương trình: GYM....................................................................................................................41

71.

DÃY BIT........................................................................................................................................41
Tên chương trình: BIT....................................................................................................................41

72.

ĐƯỜNG ĐI CỦA ROBOT............................................................................................................41
Tên chương trình: MOVE..................................................................................................................42

73.

HỆ THỐNG ĐÈN MÀU................................................................................................................42
Tên chương trình: LIGHTS.............................................................................................................42

74.

NHÀ MẠNG..................................................................................................................................42
Tên chương trình: NETWORK..........................................................................................................42

75.

ĐẤU GIÁ........................................................................................................................................43
Tên chương trình:

76.

AUCTION......................................................................................................43

CẮT CHỮ VI TÍNH......................................................................................................................43
Tên chương trình: CNC....................................................................................................................43

77.

ĐẾM SỐ NGUYÊN TỐ................................................................................................................44

5 |Tr a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


Tên chương trình: PRIMECOUNT...................................................................................................44
78.

NÂNG CẤP ĐƯỜNG....................................................................................................................44
Tên chương trình: UPGRADE..........................................................................................................44

79.

NHỮNG CHIẾ BÀN.....................................................................................................................45
Tên chương trình: TABLES.............................................................................................................45

80.

TẬP TÔ MÀU................................................................................................................................45
Tên chương trình: COLOR...............................................................................................................45

81.

NHỮNG CÂY NẾN.......................................................................................................................45
Tên chương trình: CANDLE.............................................................................................................46

82.

MÙA LŨ.........................................................................................................................................46
Tên chương trình: FLOOD...............................................................................................................46

83.

KINH NGHIỆM............................................................................................................................47
Tên chương trình: EXPERIENCE...................................................................................................47

84.

SỐ NGUỒN....................................................................................................................................47
Tên chương trình: GEN....................................................................................................................48

85.

ĐIỀN DẤU.....................................................................................................................................48
Tên chương trình: EXPRESSION...................................................................................................48

86.

SỐ LƯỢNG....................................................................................................................................48
Tên chương trình: CZERO...............................................................................................................48

87.

ĐUA HEO......................................................................................................................................49
Tên chương trình: PIGRACE..........................................................................................................49

88.

Ô CHỮ...........................................................................................................................................49
Tên chương trình: CWORDS.............................................................................................................49

89.

ĐỒNG HỒ BÁO THỨC...............................................................................................................50
Tên chương trình: ALARM...............................................................................................................50

90.

HỆ THỐNG XE.............................................................................................................................50
Tên chương trình: CAR....................................................................................................................51

91.

ĐỘ MAY MẮN..............................................................................................................................51
Tên chương trình: LUCKY...............................................................................................................51

92.

PHÂN TÍCH SỐ............................................................................................................................52
Tên chương trình: ANALYSIS........................................................................................................52

93.

SỐ T-PRIME..................................................................................................................................52
Tên chương trình: TPRIME.............................................................................................................52

94.

CHẠY BỘ DÃ NGOẠI.................................................................................................................52
Tên chương trình: MARATHON........................................................................................................53

95.

PHỐ ĐI BỘ....................................................................................................................................53
Tên chương trình: WALKING..........................................................................................................53

96.

CẮT GIẤY.....................................................................................................................................53
Tên chương trình: PAPER...............................................................................................................53

6 |Tr a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


97.

ĐIỀN KINH...................................................................................................................................54
Tên chương trình: ATHLETICS.....................................................................................................54

98.

ĐỒNG HỒ CỔ...............................................................................................................................54
Tên chương trình: WATCH...............................................................................................................54

99.

SỐ NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG.....................................................................................................55
Tên chương trình: SYMPRIME........................................................................................................55

100. MÁY NHIỆT NĂNG.....................................................................................................................55
Tên chương trình: MAXENERGY.....................................................................................................55
101. BẢNG CẢM ỨNG.........................................................................................................................56
Tên chương trình: ITABLE.............................................................................................................56

BẢNG BÀI TẬP
ST
T
1

Tên bài
Tổng số hạng
7 |Tr a n g

Tên tập tin
chương trình
SUM

Thời
gian
(giây)
1

Bộ
nhớ
(MB)
256

Trạng
thái

L ê Tr u n g N g h ĩ a

Điểm


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Giai thừa
Số nguyên tố
Số hoàn hảo
Số đối xứng
Số chính phương
Số đơn điệu
Số ước số
Sàng số nguyên tố
Ước chung lớn nhất
Bội chung nhỏ nhất
Số Fibonacci
Đổi hệ cơ số
Nhị phân
Chữ số không
Chữ số khác không
Chia hết
Lớn nhất & nhỏ nhất
Sắp xếp
Giá trị khác nhau
Tìm kiếm
Cặp nguyên tố cùng
nhau
Đoạn cân bằng
Tích lớn nhất
Ma trận
Ma trận thưa
Nhân kiểu mới
Đồng hồ
Mật khẩu
Mã hoá
Giải mã
Bàn cờ
Số đẹp
Dấu ngoặc
Biểu thức toán học
Hàng rào
Đổ xăng tiết kiệm
Dung lượng
Đất trồng trọt
Giải nén
Bảng xoắn ốc
Mua vé
Đỉnh đồi
Cổ vật
8 |Tr a n g

FACTORIAL
PRIME
PERFECT
SYMMETRY
SQUARE
MONOTONIC
DIVISOR
ERATOSTHENES
GCD
LCM
FIBONACCI
DECIMAL
BINARY
ZERO
NOZERO
FDP
MAXMIN
SORTING
VALUE
SEARCH
PAIR

2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1

256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256

PARITY
MAXPROD
ARRAY
ZEROARR
MULT
CLOCK
PASSWORD
ENCODE
DECODE
CHESS
BEAUTY
BRACKET
MATH
FENCE
SAVE
CDROM
GARDEN
UNZIP
SPIRAL
TICKET
TOP
SAMPLE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
L ê Tr u n g N g h ĩ a


45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Tưới ruộng
Vay và trả
Sa mạc
Mua bi
Bắn máy bay
Bánh sinh nhật
Giải mã thông điệp
Bảng đèn LED
Máy quay phim
Bài tập về nhà
Tiền xu
Người đưa thư
Bậc thang
Sơn nhà
Sắp xếp việc
Phát quà Noel
Nén dãy số
Xin chữ kí
Tháp Hà Nội
Thẻ thông minh
Hái nấm
Domino
Số nguyên tố lớn
Pythagore
Robot
Tập thể hình
Dãy bit
Đường đi của robot
Hệ thống đèn màu
Nhà mạng
Đấu giá
Cắt chữ vi tính
Đếm số nguyên tố
Nâng cấp đường
Những chiếc bàn
Tập tô màu
Những cây nến
Mùa lũ
Kinh nghiệm
Số nguồn
Điền dấu
Số lượng
Đua heo
Ô chữ
9 |Tr a n g

FARM
ZDIST
DESERT
MARBLE
AIRCRAFT
CAKE
MESSAGE
LED
CAMERA
HOMEWORK
COIN
POSTMAN
STEP
PAINTING
WORK
NOEL
ZIP
SIGN
HANOITOWER
SCARD
MUSHROOM
DOMINO
MAXPRIME
PYTHAGORE
ROBOT
GYM
BIT
MOVE
LIGHTS
NETWORK
AUCTION
CNC
PRIMECOUNT
UPGRADE
TABLE
COLOR
CANDLE
FLODD
EXPERIENCE
GEN
EXPRESSION
CZERO
PIGRACE
CWRODS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
L ê Tr u n g N g h ĩ a


89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Đồng hồ báo thức
Hệ thống xe
Độ may mắn
Phân tích số
Số T-Prime
Chạy bộ dã ngoại
Phố đi bộ
Cắt giấy
Điền kinh
Đồng hồ cổ
Số nguyên tố đối xứng
Máy nhiệt năng
Bảng cảm ứng

ALARM
CAR
LUCKY
ANALYSIS
TPRIME
MARATHON
WALKING
PAPER
ATHLETICS
WATCH
SYMPRIME
MAXENERGY
ITABLE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256

BÀI TẬP
1.
TỔNG SỐ HẠNG
Tên chương trình: SUM
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy tính tổng số tự nhiên đầu tiên.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản SUM.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SUM.OUT kết quả tìm được.
10 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


SUM.INP
8
365

SUM.OUT
36
66795

2.
GIAI THỪA
Tên chương trình: FACTORIAL
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy tính tích số tự nhiên đầu tiên.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản FACTORIAL.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản FACTORIAL.OUT kết quả tìm được.
FACTORIAL.INP
FACTORIAL.OUT
6
720
0
1
3.
SỐ NGUYÊN TỐ
Tên chương trình: PRIME
Số nguyên tố là số nguyên dương chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy kiểm tra có phải là số nguyên tố hay không.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản PRIME.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản PRIME.OUT kết quả là TRUE hoặc
FALSE.
PRIME.INP
PRIME.OUT
2017
TRUE
194224
FALSE
4.
SỐ HOÀN HẢO
Tên chương trình: PERFECT
Số hoàn hảo là số nguyên dương có tổng các ước số dương nhỏ hơn nó bằng
chính nó.
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy kiểm tra có phải là số hoàn hảo hay không.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản PERFECT.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản PERFECT.OUT kết quả là TRUE hoặc
FALSE.
PERFECT.INP
PERFECT.OUT
6
TRUE
2204
FALSE
5.
SỐ ĐỐI XỨNG
Tên chương trình: SYMMETRY
Số đối xứng là số nguyên dương có các chữ số đối xứng nhau từng đôi một.
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy kiểm tra có phải là số đối xứng hay không.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản SYMMETRY.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SYMMETRY.OUT kết quả là TRUE hoặc
FALSE.
11 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


SYMMETRY.INP
123454321
9854621

SYMMETRY.OUT
TRUE
FALSE

6.
SỐ CHÍNH PHƯƠNG
Tên chương trình: SQUARE
Số chính phương là số nguyên dương bằng bình phương của một số nguyên
dương.
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy kiểm tra có phải là số chính phương hay
không.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản SQUARE.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SQUARE.OUT kết quả là TRUE hoặc
FALSE.
SQUARE.INP
SQUARE.OUT
38416
TRUE
70226
FALSE
7.
SỐ ĐƠN ĐIỆU
Tên chương trình: MONOTONIC
Số đơn điệu là số nguyên dương có các chữ số tăng giảm xen kẽ.
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy kiểm tra có phải là số đơn điệu hay không.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản MONOTONIC.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản MONOTONIC.OUT kết quả là TRUE
hoặc FALSE.
MONOTONIC.INP
MONOTONIC.OUT
38462
TRUE
513125
FALSE
8.
SỐ ƯỚC SỐ
Tên chương trình: DIVISOR
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy đếm số ước số của .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản DIVISOR.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản DIVISOR.OUT kết quả tìm được.
DIVISOR.INP
DIVISOR.OUT
6
4
100
9
9.
SÀNG SỐ NGUYÊN TỐ
Tên chương trình: ERATOSTHENES
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản ERATOSTHENES.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản ERATOSTHENES.OUT kết quả tìm
được.
12 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


ERATOSTHENES.INP
4
10

ERATOSTHENES.OUT
2 3
2 3 5 7

10. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
Tên chương trình: GCD
- Yêu cầu: Cho hai số nguyên và , hãy tìm ước số chung lớn nhất của và .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản GCD.INP hai số nguyên và .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản GCD.OUT kết quả tìm được.
GCD.INP
GCD.OUT
6 27
3
334456 16461256
8
11. BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
Tên chương trình: LCM
- Yêu cầu: Cho hai số nguyên và , hãy tìm bội số chung nhỏ nhất của và .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản LCM.INP hai số nguyên và .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản LCM.OUT kết quả tìm được.
LCM.INP
LCM.OUT
6 27
54
3456 1646
2844288
12. SỐ FIBONACCI
Tên chương trình: FIBONACCI
Dãy số Fibonacci được xác định như sau: .
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy tìm số Fibonacci thứ .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản FIBONACCI.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản FIBONACCI.OUT kết quả tìm được.
FIBONACCI.INP
FIBONACCI.OUT
5
5
11
89
13. ĐỔI HỆ CƠ SỐ
Tên chương trình: DECIMAL
- Yêu cầu: Cho số nguyên dương ở hệ thập phân, hãy biểu diễn số nguyên
ở hệ cơ số .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản DECIMAL.INP số nguyên và .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản DECIMAL.OUT kết quả tìm được.
DECIMAL.INP
DECIMAL.OUT
52 2
110100
27 16
1B

13 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


14. NHỊ PHÂN
Tên chương trình: BINARY
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy xác định vị trí của các chữ số 1 trong biểu
diễn nhị phân của .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản BINARY.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản BINARY.OUT kết quả tìm được, nếu
không có ghi ra -1.
- Chú ý: Các vị trí được tính từ bên phải của biểu diễn nhị phân, bắt đầu là
vị trí bậc 0.
BINARY.INP
BINARY.OUT
13
0 2 3
156
2 3 4 7
15. CHỮ SỐ KHÔNG
Tên chương trình: ZERO
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy tìm số các chữ số 0 tận cùng của !.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản ZERO.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản ZERO.OUT kết quả tìm được.
ZERO.INP
ZERO.OUT
100
24
1
0
16. CHỮ SỐ KHÁC KHÔNG
Tên chương trình: NOZERO
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy tìm chữ số tận cùng khác chữ số không
của !.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản NOZERO.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản NOZERO.OUT kết quả tìm được.
NOZERO.INP
NOZERO.OUT
12
6
23
4
17. CHIA HẾT
Tên chương trình: FDP
- Yêu cầu: Cho hai số nguyên và , hãy tìm lớn nhất sao cho ! chia hết cho .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản FDP.INP hai số nguyên và .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản FDP.OUT kết quả tìm được.
FDP.INP
FDP.OUT
5 2
3
10 10
2
18.

LỚN NHẤT & NHỎ NHẤT

14 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


Tên chương trình: MAXMIN
- Yêu cầu: Cho dãy số nguyên có phần tử, hãy tìm phần tử có giá trị lớn
nhất và nhỏ nhất trong dãy.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản MAXMIN.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản MAXMIN.OUT kết quả tìm được.
MAXMIN.INP
MAXMIN.OUT
5
8 -2
1 6 8 0 -2
8
84 -91
-62 81 23 35 -5 -91 16 84
19. SẮP XẾP
Tên chương trình: SORTING
- Yêu cầu: Cho dãy số nguyên có phần tử, hãy sắp xếp dãy số đó theo thứ tự
tăng dần và giảm dần.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản SORTING.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SORTING.OUT có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
+ Dòng 2: Dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
SORTING.INP
SORTING.OUT
4
-2 1 6 8
1 6 8 -2
8 6 1 -2
6
-6 -3 2 6 19 19
-3 -6 2 6 19 19
19 19 6 2 -3 -6
20. GIÁ TRỊ KHÁC NHAU
Tên chương trình: VALUE
- Yêu cầu: Cho dãy số nguyên có phần tử, hãy liệt kê các giá trị xuất hiện
trong dãy.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản VALUE.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản VALUE.OUT kết quả tìm được, sắp xếp
theo thứ tự giảm dần.
VALUE.INP
VALUE.OUT
6
3 2 1
1 2 3 3 2 1
9
8 6 5 2 1
1 5 5 2 6 8 1 2 6
15 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


21. TÌM KIẾM
Tên chương trình: SEARCH
- Yêu cầu: Cho dãy số nguyên có phần tử, dãy số nguyên có phần tử, hãy
đếm số phần tử của dãy xuất hiện trong dãy .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản SEARCH.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
+ Dòng 3: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SEARCH.OUT kết quả tìm được.
SEARCH.INP
SEARCH.OUT
5 4
3
1 3 5 2 4
1 1 6 4
1 1
1
1
1
22. CẶP NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU
Tên chương trình: PAIR
- Yêu cầu: Cho dãy số nguyên có phần tử, hãy đếm số cặp số nguyên tố
cùng nhau trong dãy.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản PAIR.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản PAIR.OUT kết quả tìm được.
PAIR.INP
PAIR.OUT
5
9
1 3 5 2 4
1
0
1
23. ĐOẠN CÂN BẰNG
Tên chương trình: PARITY
Đoạn cân bằng là một dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp sao cho số
phần tử chẵn bằng số phần tử lẻ.
- Yêu cầu: Cho dãy số nguyên có phần tử, hãy đếm số đoạn cân bằng trong
dãy.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản PARITY.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản PARITY.OUT kết quả tìm được.
PARITY.INP
PARITY.OUT
5
4
1 2 3 4 6
16 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


1
1

0

24. TÍCH LỚN NHẤT
Tên chương trình: MAXPROD
- Yêu cầu: Cho dãy số nguyên có phần tử, hãy tìm tích lớn nhất của hai
phần tử trong dãy.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản MAXPROD.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản MAXPROD.OUT kết quả tìm được.
MAXPROD.INP
MAXPROD.OUT
6
25
1 3 5 2 5
7
54
-6 5 2 -5 -9 2 4
25. MA TRẬN
Tên chương trình: ARRAY
- Yêu cầu: Cho ma trận có x phần tử, hãy tìm vị trí và giá trị của phần tử
lớn nhất và nhỏ nhất trong ma trận.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản ARRAY.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và
+ dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản ARRAY.OUT kết quả tìm được.
ARRAY.INP
ARRAY.OUT
3 4
3 1 9
-5 6 8 1
3 4 -9
8 -5 1 7
9 5 6 -9
4 2
2 2 32
1 -9
3 2 -71
12 32
-61 -71
23 6
26. MA TRẬN THƯA
Tên chương trình: ZEROARR
Ma trận thưa là ma trận có số các số 0 chiếm quá một nửa tổng số các phần tử
của ma trận.
- Yêu cầu: Cho ma trận có x phần tử, hãy kiểm tra xem ma trận đó có phải
là ma trận thưa hay không.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản ZEROARR.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và
17 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


+ dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản ZEROARR.OUT kết quả là TRUE hoặc
FALSE.
ZEROARR.INP
ZEROARR.OUT
2 3
TRUE
0 4 0
0 1 0
4 2
FALSE
1 0
12 0
0 -71
23 6
27. NHÂN KIỂU MỚI
Tên chương trình: MULT
Gấu nhà ta rất tức tối trước những phép nhân dài dằng dặc ở trong lớp, cậu ta
liền xây dựng một phép nhân của mình như sau: x thay vì nhân bình thường thỉ
sẽ là tổng của các thành phần của A nhân với các thành phần của B
- Ví dụ: 123 x 45 = 1 x 4 + 1 x 5 + 2 x 4 + 2 x 5 + 3 x 4 + 3 x 5 = 54.
- Yêu cầu: Cho hai số nguyên và , hãy tính x theo kiểu nhân của Gấu.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản MULT.INP gồm hai số nguyên và .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản MULT.OUT kết quả tìm được.
MULT.INP
MULT.OUT
123 45
54
59647654 13135
598
28. ĐỒNG HỒ
Tên chương trình: CLOCK
Trên mặt đồng hồ, kim ngắn đang chỉ số 1. Có hai thao tác vặn trên đồng hồ:
theo chiều thuận (+) và theo chiều ngược (-).
- Yêu cầu: Hãy tìm giá trị kim ngắn sau khi thực hiện một thao tác vặn.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản CLOCK.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản CLOCK.OUT kết quả tìm được.
CLOCK.INP
CLOCK.OUT
+3
4
-4
9
29. MẬT KHẨU
Tên chương trình: PASSWORD
Bạn An thường xuyên tham gia các cuộc thi lập trình trên mạng. Vì đạt được
thành tích cao nên An được gửi tặng một phần mềm diệt virus. Nhà sản xuất đã
cung cấp cho An một mã số là một số nguyên . Để cài đặt được phần mềm, An
phải nhập vào mật khẩu đúng. Mật khẩu là tổng các giá trị của các chữ số của số
nguyên .
18 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


- Yêu cầu: Hãy giúp bạn An tìm ra mật khẩu.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản PASSWORD.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản PASSWORD.OUT kết quả tìm được.
PASSWORD.INP
PASSWORD.OUT
84915388247
59
123456789
45
30. MÃ HOÁ
Tên chương trình: ENCODE
Để mã hoá một xâu kí tự toàn chữ cái Latin in hoa người ta làm như sau: Xếp
bảng chữ cái theo vòng tròn, sau đó thay mỗi kí tự bằng kí tự đứng sau nó vị trí
trong vòng tròn.
- Yêu cầu: Hãy mã hoá một xâu kí tự cho sẵn.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản ENCODE.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Xâu kí tự cần được mã hoá.
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản ENCODE.OUT kết quả tìm được.
ENCODE.INP
ENCODE.OUT
7
HUK
AND
1
IFMMP
HELLO
31. GIẢI MÃ
Tên chương trình: DECODE
Để mã hoá một xâu kí tự toàn chữ cái La-tinh in hoa người ta làm như sau: Xếp
bảng chữ cái theo vòng tròn, sau đó thay mỗi kí tự bằng kí tự đứng sau nó vị trí
trong vòng tròn.
- Yêu cầu: Hãy giải mã một xâu kí tự đã mã hoá.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản DECODE.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Xâu kí tự đã được mã hoá.
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản DECODE.OUT kết quả tìm được.
DECODE.INP
DECODE.OUT
7
ANK
HUK
1
HELLO
IFMMP
32. BÀN CỜ
Tên chương trình: CHESS
Cho một bàn cờ x , trên đó có cho trước một số quân cờ. Kí hiệu 1 cho biết vị
trí có quân cờ, kí hiệu 0 cho biết vị trí trống.
19 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


- Yêu cầu: Hãy đếm số quân cờ xuất hiện nhiều nhất trên một đường thẳng
(dọc, ngang, chéo).
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản CHESS.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên
+ dòng tiếp: Mỗi dòng gồm một chuỗi kí tự độ dài chỉ gồm các kí tự 0, 1.
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản CHESS.OUT kết quả tìm được.
CHESS.INP
CHESS.OUT
8
4
01010100
10011001
10100011
00010100
00100000
01010001
10011000
01000110
8
5
01101011
11100100
01011101
10101100
11100110
01101101
10010010
10101010
33. SỐ ĐẸP
Tên chương trình: BEAUTY
Số đẹp là số có tổng bình phương các chữ số của nó là một số nguyên tố.
- Yêu cầu: Cho số nguyên , hãy tìm số đẹp thứ .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản BEAUTY.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản BEAUTY.OUT kết quả tìm được.
BEAUTY.INP
BEAUTY.OUT
1
11
6
23
34. DẤU NGOẶC
Tên chương trình: BRACKET
Một dãy các dấu ngoặc đúng là một dãy có số dấu ngoặc mở bằng số dấu ngoặc
dấu đóng và mỗi dấu ngoặc mở sẽ luôn có một dấu ngoặc đóng tương ứng.
- Yêu cầu: Cho một chuỗi gồm các dấu ngoặc, hãy kiểm tra chuỗi có phải
là chuỗi dẫu ngoặc đúng hay không.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản BRACKET.INP chuỗi ngoặc .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản BRACKET.OUT kết quả là TRUE hoặc
FALSE.
20 | T r a n g
L ê Tr u n g N g h ĩ a


BRACKET.INP
()((()))
()(((())

BRACKET.OUT
TRUE
FALSE

35. BIỂU THỨC TOÁN HỌC
Tên chương trình: MATH
Cho một xâu biểu thức thoả các điều kiện:
+ Mỗi kí tự có thể là chữ số (0...9), phép cộng (+), phép trừ (-), phép nhân (*),
phép chia (/).
+ Kí tự đầu và kí tự cuối là số.
+ Không có 2 kí tự liên tiếp đều là phép toán.
+ Không có quá 5 kí tự liên tiếp đều là số.
- Yêu cầu: Hãy tính kết quả của biểu thức.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản MATH.INP xâu kí tự.
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản MATH.OUT kết quả tìm được.
MATH.INP
MATH.OUT
1+2-3
0
1-23+456-789
-355
36. HÀNG RÀO
Tên chương trình: FENCE
Bác Hai có ý định dựng một hàng rào bao quanh nhà bằng gỗ. Hiện bác có
thanh gỗ, mỗi thanh có chiều dài . Để hoàn thành việc dựng hàng rào, bác ấy
ước tính cần thanh gỗ có chiều dài bằng nhau. Và bác đang gặp khó khăn trong
việc cắt ra thanh gỗ có chiều dài bằng nhau từ thanh gỗ đó, sao cho chiều dài
các thanh gỗ sau khi cắt là lớn nhất và không thể ghép các thanh gỗ ngắn thành
một thanh gỗ dài.
- Yêu cầu: Hãy tìm chiều dài thanh gỗ lớn nhất mà bác Hai có thể cắt.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản FENCE.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản FENCE.OUT kết quả tìm được.
FENCE.INP
FENCE.OUT
2 3
3
3 7
37. ĐỔ XĂNG TIẾT KIỆM
Tên chương trình: SAVE
Trong đất nước bạn Nam sống có thành phố. Các thành phố này được sắp trên
một đường thẳng và được đánh số từ 1 đến . Nam muốn đi từ thành phố 1 đến
thành phố bằng đường bộ. Có - 1 đường bộ, đường thứ nối thành phố và
thành phố + 1 có chiều dài kilomet.
Nam muốn đi bằng xe máy, do xe cũ nên chạy một 1 kilomet hết 1 lít xăng.
Hiện tại giá xăng tại các thành phố không giống nhau, thành phố bán 1 lít
21 | T r a n g
L ê Tr u n g N g h ĩ a


xăng với giá là đồng. Tại thời điềm bắt đầu, Nam đang ở thành phố 1 và trong
xe chưa có xăng.
- Yêu cầu: Hãy giúp Nam đổ xăng sao cho tiết kiệm nhất.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản SAVE.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên .
+ Dòng 2: Gồm – 1 số nguyên .
+ Dòng 3: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SAVE.OUT kết quả tìm được.
SAVE.INP
SAVE.OUT
5
40
10 10 10 10
1 2 3 4 5
5
83
7 9 3 1
10 1 5 2 6
38. DUNG LƯỢNG
Tên chương trình: CDROM
Mỗi đĩa CD ROM đều có dung lượng tối đa byte. Người ta muốn chép bài hát,
mỗi bài hát có dung lượng byte, vào đĩa sao cho số bài hát chép được nhiều
nhất.
- Yêu cầu: Hãy tìm số bài hát nhiều nhất có thể chép được và cho biết vị trí
các bài hát có thể chép được.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản CDROM.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và .
+ Dòng 2: Gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản CDROM.OUT có cáu trúc như sau:
+ Dòng 1: Số nguyên - Số bài hát có thể chép được.
+ Dòng 2: Gồm số nguyên là vị trí các bài hát có thể chép theo thứ tự giảm dần.
CDROM.INP
CDROM.OUT
40 10
6
10 8 5 9 7 4 5 11 20 6
7 6 5 3 2 1
39. ĐẤT TRỒNG TRỌT
Tên chương trình: GARDEN
Sau nhiều năm trồng trọt, bác Tư muốn kiểm tra diện tích đất trồng táo của
mình. Bác Tư có các miếng đất hình chữ nhật nằm trong khu đất có kích thước
x , bác trồng các cây táo theo các hàng và cột, cách nhau 1 mét. Do thiếu dụng
cụ đo đạc và quên mất cách tính diện tích hình chữ nhật nên bác Tư tính diện
tích một miếng đất bằng các đếm số cây táo có trong miếng đất đó.
- Yêu cầu: Hãy giúp bác Tư sắp xếp các miếng đất của mình theo thứ tự
diện tích giảm dần.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản GARDEN.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và .
22 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


+ dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm một chuỗi kí tự độ dài chỉ gồm các kí tự 0 và
1, trong đó kí tự 1 là vị trí đất của bác Tư có trồng táo, kí tự 0 là vị trí đất cùa
hàng xóm.
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản GARDEN.OUT kết quả tìm được theo thứ
tự giảm dần.
GARDEN.INP
GARDEN.OUT
5 6
6
1 1 0 0 1 1
5
0 1 0 1 1 0
3
1 1 0 1 1 0
2
0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1
40. GIẢI NÉN
Tên chương trình: UNZIP
Trong máy tính, để tiết kiệm bộ nhớ, người ta thường nén dữ liệu. Trong việc
nén dữ liệu văn bản, ta thường sử dụng một phương pháp đơn giản.
- Ví dụ: Chuỗi ‘aaaabb’ được nén thành chuỗi ‘4a2b’.
- Yêu cầu: Hãy giải nén chuỗi đã nén thành chuỗi gốc .
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản UNZIP.INP chuỗi kí tự , gồm các kí tự a..z
đã được nén.
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản UNZIP.OUT kết quả tìm được.
UNZIP.INP
UNZIP.OUT
12a5b6c
aaaaaaaaaaaabbbbbcccccc
5y2c5f
yyyyyccffffff
41. BẢNG XOẮN ỐC
Tên chương trình: SPIRAL
Cho bảng xoắn ốc kích thước x . Người ta điền các số từ 1 đến theo chiều xoắn
ốc từ ngoài vào trong, theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ ô góc trái trên.
- Ví dụ: Với = 4; = 5
1
1

2

3

2

3

4

5

4

16 17 18 19 6

12 13 14 5

15 24 25 20 7

11 16 15 6

14 23 22 21 8

10 9

13 12 11 10 9

8

7

- Yêu cầu: Hãy tính tổng các phần tử lớn nhất trên mỗi dòng của bảng.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản SPIRAL.INP số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SPIRAL.OUT kết quả tìm được.

23 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


SPIRAL.INP
4
5

SPIRAL.OUT
44
85

42. MUA VÉ
Tên chương trình: TICKET
Kẹt xe do phương tiện cá nhân quá nhiều và ý thức tham gia giao thông chưa tốt
là một vấn nạn của các thành phố lớn của nước ta. Một trong những giải pháp
nhằm giải quyết vấn nạn này là tăng số lượng các phương tiện công cộng để tiến
tới hạn chế phương tiện cá nhân. Để khuyến khích người dân sử dụng các
phương tiện giao thông công cộng trong thành phố, ngoài việc bán vé rời từng
vé một với giá , ta còn có cách bán cả tập vé, mỗi tập vé với giá (Nếu
= 1 thì = ).
Bờm dự định đi đến thành phố tham quan và sẽ đi chuyến trên các phương tiện
giao thông công cộng. Vấn đề đặt ra là mua vé như thế nào để tiết kiệm nhất. Dĩ
nhiên, Bờm sẽ không đi lậu vé.
- Yêu cầu: Hãy tính chi phí tối thiểu cần thiết để Bờm mua vé.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản TICKET.INP bốn số nguyên , , , .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản TICKET.OUT kết quả tìm được.
TICKET.INP
TICKET.OUT
12 10 17 120
154
43. ĐỈNH ĐỒI
Tên chương trình: TOP
Đồn điền trà của gia đình Tí có kích thước x , nằm trên địa hình có nhiều ngọn
đồi. Để bảo vệ đồn điền, gia đình giao cho Tí tính toán số người cần thiết để
canh gác trên các ngọn đồi này. Vấn đề là sẽ cần bao nhiêu người canh gác nếu
như anh ta muốn đặt một người canh gác trên đỉnh của mỗi đồi. Tí có bản đồ
của đồn điền, mỗi vị trí trên đồn điền có độ cao so với mặt nước biển.
Đỉnh đồi là một hoặc nhiều vị trí nằm kề cạnh nhau trên đồn điền có cùng độ
cao được bao quanh bởi cạnh của bản đồ hoặc bởi các vị trí có độ cao nhỏ hơn.
- Yêu cầu: Hãy giúp Tí xác định số lượng đỉnh đồi trên bản đồ.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản TOP.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và .
+ dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản TOP.OUT kết quả tìm được.

24 | T r a n g

L ê Tr u n g N g h ĩ a


TOP.INP

TOP.OUT

8
4
3
2
2
1
0
0
0

7
3
3 2 2 1 0 1
3 3 2 1 0 1
2 2 2 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 0
0 0 1 1 1 0
1 2 2 1 1 0
1 1 1 2 1 0
- Giải thích: Có 3 đỉnh đồi, 1 đỉnh đồi có độ cao 4 là ô nằm ở góc trên bên
trái, 1 đỉnh đồi có độ cao 2 là các ô ở phía dưới bản đồ và 1 đỉnh đồi có độ cao 1
là các ô ở góc phải bản đồ.
44. CỔ VẬT
Tên chương trình: SAMPLE
Một nhà khảo cổ học đã vào trong một khu mộ cổ. Bằng kinh nghiệm của mình,
ông ta nhìn ra ngay giá trị của các mẫu vật có trong khu mộ. Trong đó có mẫu
vật, mỗi mẫu có khối lượng và giá trị . Ông ta chỉ có cái túi, mỗi túi chứa tối đa
một mẫu vật với khối lượng tối đa là .
- Yêu cầu: Hãy tính giá trị tối đa của các mẫu vật nhà khảo cổ có thể mang
về.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản SAMPLE.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và .
+ dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm hai số nguyên và .
+ dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm một số nguyên .
- Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản SAMPLE.OUT kết quả tìm được.
SAMPLE.INP
SAMPLE.OUT
2 1
10
5 10
100 100
12
45. TƯỚI RUỘNG
Tên chương trình: FARM
Một khu đất ruộng hình chữ nhật có kích thước x được chia thành từng thửa
vuông bằng nhau có cạnh là một đơn vị để cho các tá điền thuê trồng trọt. Tại
một số thửa ruộng, bạn Bờm cho đào giếng để lấy nước tưới. Vì năm nay trời
hạn hán nên mỗi giếng chỉ đủ nước tưới cho các thửa ruộng xung quanh trong
phạm vi bán kính hai ô vuông đơn vị. Các tá điền không thể đưa nước đi xa vì
họ không có đủ dụng cụ cũng như không đủ sức đưa đi.
- Yêu cầu: Hãy đếm số thửa ruộng sẽ không được tưới.
- Dữ liệu: Đọc từ tập tin văn bản FARM.INP có cấu trúc như sau:
+ Dòng 1: Hai số nguyên và .
+ Dòng 2: Số nguyên .
25 | T r a n g
L ê Tr u n g N g h ĩ a


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×