Tải bản đầy đủ

Bien ban tuong trinh danh gia ngoai THCS hong thuy

PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Hồng Thủy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 1)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 05 tháng 8 năm 2013.
Tại: Văn phòng Trường THCS Hồng Thủy.
II. THÀNH PHẦN:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Võ Thành Đồng
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2 Lê Đình Lý
Phó HT
Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung NV VP
Thư ký HĐ
4 Lê Văn San
Tổ Trưởng tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
5 Lê Văn Viễn
Tổ phó tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
6 Nguyễn Thị Thủy
Tổ Trưởng tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
7 Nguyễn Thị Hà a
Tổ phó tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
8 Từ Thị Hồng Thanh
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh Uỷ viên HĐ
9
Võ Văn Cường
Tổ phó tổ Hóa Sinh
Uỷ viên HĐ
10 Võ Thị Bích Diệp
TPT
Uỷ viên HĐ
11 Trần Thị Mai Lý
NV TV
Uỷ viên HĐ
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
*Họp Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian
biểu và nhân sự HĐTĐG.
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1. Ông Võ Thành Đồng – HT phổ biến công văn số 645/GD-ĐT ngày
31/10/2012 của Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ KĐCLGD năm học 2012 - 2013.
2. Hiệu trưởng ra quyết định, công bố thành lập Hội đồng TĐG;
3. Công bố dự thảo kế hoạch TĐG.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Phổ biến chủ trương triển
khai TĐG đến toàn thể các thành viên HĐTĐG của trường;


(Tất cả có văn kiện kèm theo)
5. Các thành viên thảo luận góp ý kiến.
6. Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận và nhắc nhở hội đồng thực
hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
2. Kết luận:
Các nội dung trên đã được các thành viên hội đồng biểu quyết và nhất trí
100%.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 14 giờ 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG

Võ Thành Đồng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thuỳ Nhung


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Hồng Thủy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 2)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2013.
Tại: Văn phòng Trường THCS Hồng Thủy
II. THÀNH PHẦN:
1. Các thành viên HĐTĐG: (11 người)
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Võ Thành Đồng
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ
2 Lê Đình Lý
Phó HT
Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung NV VP
Thư ký HĐ
4 Lê Văn San
Tổ Trưởng tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
5 Lê Văn Viễn
Tổ phó tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
6 Nguyễn Thị Thủy
Tổ Trưởng tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
7 Nguyễn Thị Hà a
Tổ phó tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
8 Từ Thị Hồng Thanh
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh Uỷ viên HĐ
9
Võ Văn Cường
Tổ phó tổ Hóa Sinh
Uỷ viên HĐ
10 Võ Thị Bích Diệp
TPT
Uỷ viên HĐ
11 Trần Thị Mai Lý
NV TV
Uỷ viên HĐ
2. Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của trường
( có mặt đầy đủ 41 người, vắng 0)
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
1. Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên của nhà trường
-Hội đồng tiến hành công việc:
1.Ông Võ Thành Đồng – HT phổ biến công văn số 645/GD-ĐT ngày
31/10/2012 của Phòng GD-ĐT Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
KĐCLGD năm học 2012-2013.
2. Hiệu trưởng ra quyết định, công bố thành lập Hội đồng TĐG.
3. Công bố dự thảo kế hoạch TĐG.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; .
5. Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể CBGVNV của nhà trường.
6.Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội
đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;(Tất cả có văn kiện kèm theo)
7. Các thành viên thảo luận góp ý kiến.
8. Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận và nhắc nhở hội đồng thực
hiện tốt kế hoạch đã đề ra. - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Kết quả: các nội dung trên đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của
nhà trường biểu quyết và nhất trí 100%.
Buổi họp kết thúc công việc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.


Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG

Võ Thành Đồng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thuỳ Nhung


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Hồng Thủy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 3)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2013.
Tại: Văn phòng Trường THCS Hồng Thủy
II. THÀNH PHẦN: Các thành viên HĐTĐG: (11 người)
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Võ Thành Đồng
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ
2 Lê Đình Lý
Phó HT
Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung NV VP
Thư ký HĐ
4 Lê Văn San
Tổ Trưởng tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
5 Lê Văn Viễn
Tổ phó tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
6 Nguyễn Thị Thủy
Tổ Trưởng tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
7 Nguyễn Thị Hà a
Tổ phó tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
8 Từ Thị Hồng Thanh
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh Uỷ viên HĐ
9
Võ Văn Cường
Tổ phó tổ Hóa Sinh
Uỷ viên HĐ
10 Võ Thị Bích Diệp
TPT
Uỷ viên HĐ
11 Trần Thị Mai Lý
NV TV
Uỷ viên HĐ
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
*Họp Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) để
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1.1. Ông Võ Thành Đồng – HT chủ trì thảo luận.
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
-Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung
(Tất cả có văn kiện kèm theo)
1.2. Các thành viên thảo luận đón góp ý kiến.
1.3. Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận và nhắc nhở hội đồng thực
hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung. Nhắc tổ
thư ký hoàn thành dự thảo báo cáo TĐG.
2. Kết luận:
Các nội dung trên được các thành viên hội đồng biểu quyết và nhất trí 100%.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 14 giờ 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG

Võ Thành Đồng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thuỳ Nhung


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Hồng Thủy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 4)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2013.
Tại: Văn phòng Trường THCS Hồng Thủy
II. THÀNH PHẦN: Các thành viên HĐTĐG: (11 người)
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Võ Thành Đồng
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ
2 Lê Đình Lý
Phó HT
Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung NV VP
Thư ký HĐ
4 Lê Văn San
Tổ Trưởng tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
5 Lê Văn Viễn
Tổ phó tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
6 Nguyễn Thị Thủy
Tổ Trưởng tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
7 Nguyễn Thị Hà a
Tổ phó tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
8 Từ Thị Hồng Thanh
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh Uỷ viên HĐ
9
Võ Văn Cường
Tổ phó tổ Hóa Sinh
Uỷ viên HĐ
10 Võ Thị Bích Diệp
TPT
Uỷ viên HĐ
11 Trần Thị Mai Lý
NV TV
Uỷ viên HĐ
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1.1. Ông Võ Thành Đồng – HT đọc dự thảo báo cáo TĐG và chủ trì thảo luận.
(Tất cả có văn kiện kèm theo)
1.2. Các thành viên thảo luận đóng góp ý kiến.
1.3.Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận. Điều chỉnh dự thảo báo cáo
TĐG theo những ý kiến đóng góp của HĐTĐG và nhắc nhở hội đồng thực hiện tốt
kế hoạch đã đề ra.
2. Kết luận:
Các nội dung trên đã được các thành viên hội đồng biểu quyết và nhất trí 100%.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 17 giờ 00 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG

Võ Thành Đồng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thuỳ Nhung


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Hồng Thủy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 5)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm 2013.
Tại: Văn phòng Trường THCS Hồng Thủy
II. THÀNH PHẦN:
1. Các thành viên HĐTĐG: (11 người)
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Võ Thành Đồng
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ
2 Lê Đình Lý
Phó HT
Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung NV VP
Thư ký HĐ
4 Lê Văn San
Tổ Trưởng tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
5 Lê Văn Viễn
Tổ phó tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
6 Nguyễn Thị Thủy
Tổ Trưởng tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
7 Nguyễn Thị Hà a
Tổ phó tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
8 Từ Thị Hồng Thanh
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh Uỷ viên HĐ
9
Võ Văn Cường
Tổ phó tổ Hóa Sinh
Uỷ viên HĐ
10 Võ Thị Bích Diệp
TPT
Uỷ viên HĐ
11 Trần Thị Mai Lý
NV TV
Uỷ viên HĐ
2. Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của trường (có mặt đầy đủ 42
người, vắng 0)
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
*Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về
báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý.
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1.1.Ông Võ Thành Đồng – HT đọc báo cáo dự thảo và chủ trì thảo luận.
1.2. Các thành viên thảo luận đóng góp ý kiến.
1.3. Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận. Điều chỉnh dự thảo báo cáo
TĐG theo những ý kiến đóng góp của HĐTĐG và nhắc nhở hội đồng thực hiện tốt
kế hoạch đã đề ra, tổ thư ký hoàn thiện báo cáo TĐG
2. Kết luận:
Các nội dung điều chỉnh trên đã được các thành viên hội đồng biểu quyết và
nhất trí 100%. Toàn thể hội đồng tự đánh giá của nhà trường thống nhất đề nghị
Phòng GD - ĐT Lệ Thủy kiểm tra kĩ thuật và báo cáo với Sở GD - ĐT Quảng Bình
kiểm tra công nhận.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG
THƯ KÝ


Võ Thành Đồng
Các thành viên Hội đồng ký tên:

Nguyễn Thị Thuỳ Nhung

1. Lê Đình Lý

6. Từ Thị Hồng Thanh

2. Nguyễn Thị Thùy Nhung

7. Võ Văn Cường

3. Lê Văn San

8. Võ Thị Bích Diệp

4. Nguyễn Thị Thủy

9. Trần Thị Mai Lý

5. Nguyễn Thị Hà a


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Hồng Thủy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÍ MINH CHỨNG
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2013.
Tại: Văn phòng Trường THCS Hồng Thủy
II. THÀNH PHẦN:
1. Các thành viên HĐTĐG: (11 người)
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Võ Thành Đồng
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ
2 Lê Đình Lý
Phó HT
Phó Chủ tịch HĐ
3 Nguyễn Thị Thùy Nhung NV VP
Thư ký HĐ
4 Lê Văn San
Tổ Trưởng tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
5 Lê Văn Viễn
Tổ phó tổ KHTN
Uỷ viên HĐ
6 Nguyễn Thị Thủy
Tổ Trưởng tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
7 Nguyễn Thị Hà a
Tổ phó tổ KHXH
Uỷ viên HĐ
8 Từ Thị Hồng Thanh
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh Uỷ viên HĐ
9
Võ Văn Cường
Tổ phó tổ Hóa Sinh
Uỷ viên HĐ
10 Võ Thị Bích Diệp
TPT
Uỷ viên HĐ
11 Trần Thị Mai Lý
NV TV
Uỷ viên HĐ
2. Toàn thể các thành viên nhóm 5.
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1.1.Nhóm trưởng nhóm công tác nhóm 5 nêu vướng mắc trong thu thập minh
chứng, đó là: Minh chứng phiếu báo giảng của năm học 2008 - 2009 và năm học
2009 - 2010 không có do bị ướt trong trận lụt tháng 10 năm 2010.
1.2. Các thành viên thảo luận đóng góp ý kiến.
1.3. Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận. Điều chỉnh dự thảo báo cáo
TĐG theo những ý kiến đóng góp của HĐTĐG và nhắc nhở hội đồng thực hiện tốt
kế hoạch đã đề ra, tổ thư ký hoàn thiện báo cáo TĐG
2. Kết luận:
Các nội dung điều chỉnh trên đã được các thành viên hội đồng biểu quyết và
nhất trí 100%. Toàn thể hội đồng tự đánh giá của nhà trường thống nhất đề nghị
Phòng GD - ĐT Lệ Thủy kiểm tra kĩ thuật và báo cáo với Sở GD - ĐT Quảng Bình
kiểm tra công nhận.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG
THƯ KÝ

Võ Thành Đồng

Nguyễn Thị Thuỳ Nhung


Các thành viên Hội đồng ký tên:
1. Lê Đình Lý

6. Từ Thị Hồng Thanh

2. Nguyễn Thị Thùy Nhung

7. Võ Văn Cường

3. Lê Văn San

8. Võ Thị Bích Diệp

4. Nguyễn Thị Thủy

9. Trần Thị Mai Lý

5. Nguyễn Thị Hà aTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×