Tải bản đầy đủ

Bao cao tom tat qua trinh tu danh gia

TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:03/BC - HT

Hồng Thủy, ngày 27 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH
TỰ ĐÁNH GIÁ
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY.
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI.
Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT để xác định
thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các
biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ
quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức
năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
II. NỘI DUNG.
1. Tổ chức, thành lập HĐ tự đánh giá.
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ – HT ngày
06/8/2013 của Hiệu trưởng trường THCS Hồng Thủy. Hội đồng gồm có:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Họ và tên
Võ Thành Đồng
Lê Đình Lý
Nguyễn Thị Thùy Nhung
Lê Văn San
Lê Văn Viễn
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Hà a
Từ Thị Hồng Thanh
Võ Văn Cường
Võ Thị Bích Diệp
Trần Thị Mai Lý
Các nhóm công tác:

Chức vụ
Hiệu trưởng
Phó HT
NV VP
Tổ Trưởng tổ KHTN
Tổ phó tổ KHTN
Tổ Trưởng tổ KHXH


Tổ phó tổ KHXH
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh
Tổ phó tổ Hóa Sinh
TPT
NV TV

Nhiệm vụ
Chủ tịch HĐ
Phó Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ

Nhóm 1: Gồm 11 thành viên do đc Lê Văn San làm nhóm trưởng.
Nhóm 2: Gồm 4 thành viên do đc Nguyễn Thị Thùy Nhung làm nhóm trưởng.
Nhóm 3: Gồm 5 thành viên do đc Từ Thị Hồng Thanh làm nhóm trưởng.
Trang 1


Nhóm 4: Gồm 4 thành viên do đc Nguyễn Thị Thủy làm nhóm trưởng.
Nhóm 5: Gồm 11 thành viên do đc Lê Đình Lý làm nhóm trưởng.
2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
Thời gian: Thực hiện từ tuần thứ 2 (từ 03/9/2013 đến 08/9/2013).
Thành phần: Toàn thể hội đồng sư phạm do đc Võ Thành Đồng - CT Hội
đồng triển khai. Đc Lê Đình Lý - P. CT Hội đồng trình bày nội dung tập huấn.
Nội dung: Thông qua thông tư 42/2012/TT-BGDĐT về đánh giá cơ sở giáo
dục và công văn số 8987/BGDĐT KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh
giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Hướng dẫn CBGV thu thập thông tin minh chứng. Hướng dẫn viết phiếu đánh
giá tiêu chí. Giải quyết các thắc mắc, vướng mắc của các thành viên.
3. Đánh giá các chuẩn
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Những điểm mạnh nổi bật: Nhà trường có cơ cấu tổ chức đầy đủ, phù hợp với
tình hình thực tế của nhà trường và quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở.
Nhiệm vụ, quyền hạn của các hội đồng đều tuân thủ như luật định. Nhà trường đã có
các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, giảng dạy và học
tập cũng như các hoạt động giáo dục khác năng động, sáng tạo đúng quy định. Đặc
biệt nhà trường đã triển khai các phong trào thi đua có hiệu quả góp phần nâng cao
chất lượng dạy và học. Công tác thi đua khen thưởng, đối với cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh được tiến hành kịp thời, chính xác, có tác dụng tích cực trong
việc thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các phong trào nhà trường. Công tác an ninh an
toàn trật tự trường học được chú trọng nên nhiều năm qua môi trường giáo dục của
nhà. Cán bộ viên chức trường tự giác thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật
của Đảng và Nhà nước
Những điểm yếu cơ bản: Nguồn ngân sách phục vụ xây dựng cơ sở vật chất
cho dạy - học còn hạn chế. Hội đồng trường mới thành lập nên công tác chỉ đạo,
giám sát các hoạt động nhà trường chưa được phát huy đúng mức; Các tổ chức
Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội
Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường tồn tại lâu năm, song không
còn các quyết định thành lập do quá khứ, thủ tục quản lý hành chính cũ không lưu
giữ được. Có một tiêu chí không đạt (Tiêu chí 5) do nội dung chiến lược phát triển
của nhà trường còn mang tính chất hình thức chưa thực tế và chưa phù hợp với mục
tiêu giáo dục theo quy định tại Luật Giáo dục.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 09
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 01
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Trang 2


Những điểm mạnh nổi bật: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số
lưọng, có trình độ chuẩn về đào tạo. Ban giám hiệu đảm bảo về trình độ chuyên
môn, quản lý và chính trị. Đội ngũ giáo viên của nhà trường có nhiều đồng chí có
trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm giảng dạy tốt. Học sinh bảo đảm độ
tuổi quy định theo điều lệ trường trung học.
Những điểm yếu cơ bản: Đội ngũ giáo viên một số có tuổi đời cao, trình độ
ngoại ngữ còn hạn chế nên việc khả năng khai thác và sử dụng CNTT hạn chế, dẫn
đến hiệu quả công tác chưa cao. Một số bộ phận học sinh ý thức tự giác rèn luyện
của một số đội viên còn chưa tốt, công tác sinh hoạt tự quản chưa đạt hiệu quả cao.
Số lượng học sinh bỏ học, trốn học, vi phạm về nề nếp, học tập vẫn còn. Có một
tiêu chí không đạt (Tiêu chí 4) do số lượng nhân viên các năm học từ 2008 đến
2010 không đủ theo quy định.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 04
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 01
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
Những điểm mạnh nổi bật: Diện tích khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, hệ
thống cổng trường, tường rào bao quanh đảm bảo an toàn, hệ thống bồn hoa cây
cảnh, cây bóng mát cổ thụ trên sân trường đẹp, quy hoạch hợp lý, bề thế đủ bóng
mát. Trang thiết bị, phòng học đủ đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học
sinh. Khối phòng học, trang thiết bị văn phòng đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động
dạy và học cũng như công tác quản lý. Công tác vệ sinh, sức khỏe, ATTT trường
học luôn được chú trọng. Thư viện có đủ sách báo, tài liệu tham khảo, có máy tính
nối mạng Internet, thiết bị phục vụ dạy học và luôn được bổ sung và nâng cấp. Nhà
trường quan tâm đến việc tăng trưởng CSVC thiết bị, thư viện.
Những điểm yếu cơ bản: Cây xanh bóng mát ở khu luyện tập TDTT còn ít.
Sân trường hiện nay nhiều chỗ đã xuống cấp. Một số dụng cụ luyện tập thể dục
thể thao, phòng tập đa năng, phòng tổ chức Đảng, đoàn thể còn thiếu. Tiêu chí 2
không đạt do không có nhà tập đa năng và thiếu phòng Âm nhạc, Mỹ thuật. .
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 05
Số lượng tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 01
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Những điểm mạnh nổi bật: Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
được xây dựng chặt chẽ cùng phối kết hợp để làm tốt công tác giáo dục. Ban Đại
diện cha mẹ học sinh hoạt động có kế hoạch theo đúng Điều lệ do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Nhà trường đã ý thức được trách nhiệm nên luôn tạo điều kiện để
Ban Đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tốt, thực hiện thông tin hai chiều thông
suốt trong việc triển khai kế hoạch năm học; Luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức
Trang 3


đoàn thể tạo tạo được sự đồng thuận cao để tổ chức các hoạt động giáo dục có hiệu
quả.
Những điểm yếu cơ bản: Việc phối hợp giữa nhà trường với Ban Đại diện cha
mẹ học sinh các lớp để nắm bắt tình hình học sinh đôi khi chưa kịp thời. Một số phụ
huynh tham gia hội họp chưa đầy đủ. Công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực
xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học còn hạn chế.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 03
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Những điểm mạnh nổi bật: Xây dựng kế hoạch năm học công khai dân chủ,
triển khai kế hoạch khoa học. Các hoạt động chuyên môn, thao giảng, dự giờ, đổi
mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị dạy học vào giảng
dạy đạt hiệu quả cao. Các hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề đổi mới phương
pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đi vào chiều sâu, áp dụng vào thực tế
dạy học khá hiệu quả đã góp phần tạo nên sự chuyển biến trong chất lượng giáo
dục toàn diện của trường. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu
kém được triển khai theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao. Các hoạt động văn hóa
văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoài giờ lên lớp, vệ sinh môi trường học
đường đã thu hút được sự tham gia chủ động, tích cực và tự giác của học sinh.
Những điểm yếu cơ bản: Tiến độ thực hiện chương trình của một số giáo
viên chưa đảm bảo do những ngày bão lụt, nghĩ Tết, lễ trùng với kế hoạch dạy
học của chuyên môn. Việc ứng dụng CNTT trong quá trình giảng của một số giáo
viên lớn tuổi còn hạn chế. Một bộ phận học sinh chưa chăm học, ý thức tự giác
trong học tập rèn luyện chưa cao, phần lớn học sinh yếu kém chưa chịu khó học
tập.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 12
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
III. KẾT LUẬN CHUNG
Về cơ bản nhà trường đã triển khai và chỉ đạo đội ngũ CBGVNV và HS thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, bám sát các tiêu chí theo Thông tư số 42/2012/TTBGD ĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2012.
Hoạt động của nhà trường có nền nếp, thống nhất, toàn diện với nhiều nội
dung có giá trị giáo dục sâu sắc, tạo được ấn tượng riêng khá phong phú, linh hoạt,
sáng tạo.
- Số lượng các chỉ số đạt: 105/108- tỉ lệ: 97,2%
- Số lượng các chỉ số không đạt: 03 - tỉ lệ: 2,8 %
- Số lượng các tiêu chí đạt: 33/36 - tỉ lệ: 91,7 %
Trang 4


- Số lượng các tiêu chí không đạt: 03 - tỉ lệ: 8,3 %
Trong suốt quá trình tự đánh giá, theo 5 tiêu chuẩn mà Bộ GD&ĐT đã ban
hành, tập thể CBGV - NV, học sinh và phụ huynh trường THCS Hồng Thủy hết sức
tự hào bởi những thành quả mà nhà trường đã xây dựng và đạt được trong những
năm qua. Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm cần rút ra qua quá trình tự đánh giá là:
CBGV - NV của trường cần nghiêm túc và quyết tâm khắc phục những non yếu đã
bộc lộ qua quá trình tự đánh giá: Kỷ cương nề nếp học sinh chưa đảm bảo, học sinh
còn bỏ học, chất lượng đại trà chưa vững chắc, tỷ lệ học sinh tham gia học nghề
chưa cao; nhiều hoạt động có tổ chức nhưng chưa khoa học, thiếu kế hoạch, thiếu
kiểm tra nên chất lượng còn thấp; công tác lưu trữ và bảo quản hồ sơ còn hạn
chế...
Căn cứ vào Điều 31, về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình,
chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục
thường xuyên - Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23
tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tự đánh giá
chất lượng giáo dục của trường tự đánh giá đạt cấp độ 3.
Hồng Thủy, ngày 27 tháng 02 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Trang 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×