Tải bản đầy đủ

To trinh gui PGD

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Số: 01/TTr-HĐTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Thủy, ngày 11 tháng 11 năm 2013

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị kiểm tra đánh giá ngoài cơ sở giáo dục năm 2013

Kính gửi:

- Lãnh đạo phòng giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy.
- Bộ phận kiểm định chất lượng phòng GD-ĐT Lệ Thủy

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở

giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 2027/SGD ĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn công tác tự
đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông của sở GD ĐT quảng Bình ngày 08 tháng 10 năm 2012;
Thực hiện công văn số 645/GD-ĐT ngày 31/10/2012 của Phòng GD-ĐT huyện Lệ
Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KĐCLGD năm học 2012 - 2013.
Hội đồng kiểm định chất lượng trường Hồng Thủy đã triển khai thực hiện công tác
tự đánh trong nhà trường một cách nghiêm túc và hiệu quả, đến nay đã hoàn thành công
việc kiểm định chất lượng giáo dục thể hiện qua các biên bản của hội đồng tự đánh giá.
Căn cứ vào Điều 31, về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ
kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường tự
đánh giá đạt cấp độ 3.
Vậy, trường Trung học cơ sở Hồng Thủy kính đề nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo Lệ
Thủy, phòng KT&KĐCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức kiểm định và
công nhận kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HĐTĐG

- Phòng GD - ĐT Lệ Thủy;
- Lưu VP,

Võ Thành Đồng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×