Tải bản đầy đủ

Quyet dinh thanh lap hoi dong

PHÒNG GD – ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/QĐ - HT

Hồng Thủy, ngày 06 tháng 8 năm 2013

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở
giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 2027/SGD ĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn công
tác tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông của sở GD ĐT quảng Bình ngày 08
tháng 10 năm 2012;

Theo đề nghị của các tổ chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Hồng Thủy gồm
các ông (bà) có danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng GD – ĐT (để b/c);
- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(kèm theo quyết định số 01/QĐ – HT ngày 06 tháng 8 năm 2013)
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Họ và tên
Võ Thành Đồng
Lê Đình Lý
Nguyễn Thị Thùy Nhung
Lê Văn San
Lê Văn Viễn
Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Hà a


Từ Thị Hồng Thanh
Võ Văn Cường
Võ Thị Bích Diệp
Trần Thị Mai Lý

Chức vụ
Hiệu trưởng
Phó HT
NV VP
Tổ Trưởng tổ KHTN
Tổ phó tổ KHTN
Tổ Trưởng tổ KHXH
Tổ phó tổ KHXH
Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh
Tổ phó tổ Hóa Sinh
TPT
NV TV

Nhiệm vụ
Chủ tịch HĐ
Phó Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ

HIỆU TRƯỞNG

2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×