Tải bản đầy đủ

Chuyên đề những giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi giảm số lượng học sinh yếu kém trường thcs doc

Phòng Gd - đt lệ thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trờng THCS hồng thủy

Hồng Thủy, ngày 27 tháng 39
năm 2008

CHUYÊN Đề
NHữNG GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT lợng học sinh giỏi,
giảm số lợng HS yếu kém
NM HC 2008 - 2009.
1. Nhng lớ do thc hin chuyờn
Nm hc 2008 2009 vi ch Nm hc y mnh ng dng cụng ngh thụng
tin, i mi qun lớ ti chớnh v trin khai phong tro xõy dng trng hc thõn thin
hc sinh tớch cc. Trong nm hc ny chỳng ta tip tc thc hin nhim v chung ú l
thc hin k hoch vi 37 tun, u tiờn hng u cho mc tiờu nõng cao cht lng ton
din cho hc sinh;
Tip tc tớch cc i mi phng phỏp dy hc v xõy dng nõng cao cht lng i

ng nh giỏo. Vi mc tiờu trong vic nõng cao cht lng giỏo dc ton din v mi mt
khi ng xõy dng trng THCS Hng Thu xõy dng trng chun Quc gia;
Vy lm th no nõng cao cht lng dy v hc phn u t cỏc ch tiờu v
nhim v ca bc hc THCS. Tụi xin a ra cỏc gii phỏp sau:
2. H thng gii nõng cao cht lng HSG, gim s lng HS yu kộm
2.1. Nõng cao cht lng i tr, ph o hc sinh yu kộm:
* Gi vng cht lng chuyn giao ca cỏc lp u cp hc c th l cht lng hai
mụn vn toỏn lp 6 l mt bi toỏn rt nan gii. Do ú, chỳng ta cn chn la giỏo viờn dy
lp u cp hc khụng nhng phi nng lc dy hc m cũn phi l giỏo viờn cú nng
lc truyn t kin thc sao cho hc sinh u cp khụng b b ng, b ng trong vic tip
thu kin thc, giỏo viờn nờn tỡm hiu cỏch dy tiu hc cú nhng nh hng dy hc
phự hp. i vi nhng giỏo viờn dy lp 5 (tiu hc) cn cho hc sinh bc u tip xỳc,
lm quờn vi phng phỏp dy hc THCS nh tng cng tc vit, dy cho hc sinh
cú nng lc t duy la chn kin thc trng tõm tip thu, ghi v.
* Nõng cao cht lng vn hoỏ:
- Giỏo viờn phi ly 3 tiờu : " K cng, tỡnh thng,Trỏch nhim" lm t tng ch
o. T ụn tp chuyờn i mi phng phỏp dy hc. Coi trng thit b dựng dy
hc. Trin khai ng kớ s dng dựng t u nm hc mt cỏch n np. Khai thỏc cht
lng cỏc phũng hc b mụn nhm nõng cao hiu qu cỏc tit thc hnh. Giỏo viờn t hc


hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ: học ở đồng nghiệp, học ở tài liệu hướng
dẫn, học ở sách tham khảo. Tổ chuyên môn tổ chức thao giảng dự giờ có hiệu quả. Tập
trung chỉ đạo thao giảng đều tất cả các môn lớp. Rút kinh nghiệm, đề xuất phương pháp tối
ưu. Thực hiện nghiêm túc chương trình, xem chương trình là pháp lệnh. Lên kế hoạch dạy
học đúng, ghi sổ đầu bài trung thực, đầy đủ mọi thông tin. Bài soạn đúng trọng tâm, có hệ
thống câu hỏi định hướng hoạt động cho học sinh trong giờ lên lớp. câu hỏi phải chọn lọc,
dễ hiểu, đào sâu được kiến thức bài học. Dạy học đúng trọng tâm kiến thức không dàn trải
cố gắng dành thời gian để củng cố luyện tập nhiều tại lớp. Thực hiện chế độ kiểm tra cho
điểm nghiêm túc khách quan. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có
hiệu quả, xem đây là tiêu chí thi đua cùa mỗi một giáo viên.
-Tích cực triển khai công tác phụ đạo học sinh yếu giáo viên trên cơ sở khảo sát môn
lớp mình phụ trách chọn được danh sách học sinh yếu kém cần phụ đạo để có tác động
đúng đối tượng khi lên lớp nhằm tạo cơ hội để các em học tập phấn đấu vươn lên. Đặc biệt
giáo viên phải tích cực nhiệt tình và chủ động đề xuất kế hoạch để nhà trường tổ chức phụ
đạo bổ sung thêm những kiến thức khiếm khuyết nhằm hạn chế tỹ lệ học sinh yếu kém và
xác định coi đó là biện pháp để giúp giảm tỹ lệ học sinh ngồi nhầm lớp. Lấy tin thần công
văn 227 làm cơ sở và đường lối giải quyết bài toán về học sinh yếu kém. Giáo viện phải
lập danh sách theo dõi tiến bộ của từng học sinh, từng lớp qua từng tuần, từng tháng, từng
kì. Nhà trường xem sự chuyển biến của học sinh yếu kém làm một trong những tiêu chí để


đánh giá thi đua của giáo viên.
2.2. Nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10:
Tiếp tục làm tốt công tác ôn tập luyện thi cho lớp 9, nghiêm túc thực hiện việc dạy
hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh lớp 9. Trong quá trình giảng dạy trên lớp cần tập
trung kiến thức trọng tâm cơ bản sát đối tượng nhằm cung cấp đủ kiến thức kĩ năng để các
em nắm chắc nội dung chương trình. Kiểm tra đánh giá nghiêm túc nhằm giúp các em có
tâm thế bình tĩnh tự tin trong kiểm tra thi cử. Đảm bảotrung thực trong hồ sơ không có biểu
hiên tiêu cực khi đánh giá xếp loại học sinh. Nhà trường cần có kế hoạch tổ chức ôn tập
sớm để các em có đủ kiến thức vượt qua các kì thi có hiệu quả. Giai đoạn cuối ôn tập cần
phân loại đối tượng theo lớp để ôn tập, đây là biện pháp hữu hiệu để năng cao chất lượng
tuyển sinh lớp 10 vì khi dạy đúng đối tượng đúng kiến thức, học sinh sẽ hứng thú hơn
trong tiếp thu nội dung bài dạy.
2.3. Nâng cao chất lượng mũi nhọn:
Có kế hoạch ngay từ đầu năm học về xây dựng công tác BDHSG – HSNK đó là việc
chọn lựa giáo viên có năng lực, nhiệt tình có kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng. lựa chon đội
tuyển trên cơ sở sàng lộc qua từng giai đoạn bồi dưỡng. Phải rà soát tất cả các đối tượng
học sinh khá giỏi, không bỏ sót học sinh giỏi. Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt
trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ. Thực hiện có kết quả nhiệm vụ năm học


mới của nhà trường. Từng bước nâng cao nhận thức của Cán bộ- Giáo viên, phụ huynh học
sinhvề vai trò vị trí, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng Học sinh giỏi học sinh năng
khiếu trong nhà trường. Nâng cao thành tích của các đội tuyễn, cải thiện vị trí thứ hạng về
học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của nhà trường.
2.4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học:
Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học đủ yêu cầu để đảm trách nhiệm vụ.
Thực hiện tốt mục đích cơ bản của kiểm tra là tư vấn, thúc đẩy nhằm khắc phục
nhanh, kịp thời những tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Đánh giá đúng năng lực
sư phạm của CB-GV tránh thành tích không thực chất mà cụ thể là xếp loai tiết dạy. Cần
đánh giá sát yêu cầu, giúp cho người được kiểm tra thấy rõ được mình để khắc phục. Thực
hiện việc kiểm tra tất cả các hoạt động về công tác chuyên môn như: công tác soạn giảng,
chấm chữa, sử dụng thiết bị dạy học trên lớp, thực hiện các quy chế chuyên môn.... chất
lượng học sinh. Việc trả thông tin cho người được kiểm tra phải minh bạch rõ ràng có tính
thuyết phục.
2.5. Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”
- Tạo ra môi trường an toàn trong sạch lành mạnh cho học sinh
- Thầy cô giáo phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học
- HS đề xuất được sáng kiến của mình, những ý kiến cần giải quyết
- Bồi dưỡng kĩ năng sống cho học sinh, biết phản ứng với những gì xãy ra trong cuộc
sống để xữ lí tốt các tình huống đó.
- Giáo dục HS gắn với môi trường, gắn với truyền thống, hướng về cội nguồn.
3. Kết luận
Với những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng dạy và học phấn đấu đạt các chỉ
tiêu và nhiệm vụ của bậc học THCS còn mang tính tổng quát và sẽ cụ thể trong kế hoạch
chỉ đạo chuyên môn của nhà trường. Mong quý vị đại biểu và các đồng chí trong hội đồng
sư phạm nhà trường góp ý thêm đê với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo
dục.
Hồng Thủy, ngày 27 tháng 9 năm 2008
NGƯỜI THỰC HIỆN

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×